22.06.2020

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС допомагає оптимізувати роботу українських прикордонників та митників

Logo
ЄС допомагає оптимізувати роботу українських прикордонників та митників

English version is below

19 червня 2020 р. Державна прикордонна служба України (ДПСУ) та Державна митна служба України (Держмитслужба) завершили два тижневі тренінги із перебудови бізнес-процесів, організовані в межах проєкту «Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)», що фінансується Європейським Союзом. Це перший невеликий крок на шляху до покращення процесів і процедур ДПСУ та Держмитслужби, що є частиною масштабної діяльності зі створення системи інтегрованого управління кордонами відповідно до європейських стандартів. 

«ЄС застосовує комплексний підхід у наданні підтримки Україні. Цей перший тренінг є початком доволі тривалої роботи, що потребуватиме критичної самооцінки, відкритості та готовності до змін, так само як і неухильності та завзяття щодо впровадження оптимізованих процесів у життя. Однак після завершення ця трансформація підвищить ефективність та якість роботи українських служб, що працюють на кордоні», – прокоментував  Мартін Клауке, керівник секції «Ефективне врядування та демократизація» Представництва ЄС в Україні. 

Тренінги проводилися з 9 по 19 червня для 26 представників ДПСУ та Держмитслужби, які мають стати внутрішніми «агентами змін». Тренери презентували методологію та інструменти, що дозволяють переглянути, скоротити чи спростити робочі процеси з метою зменшення часу та оптимізації використання персоналу, ресурсів і зусиль організації, а отже, зрештою, давати кращі результати за менших витрат бюджетних коштів. Окрім того, очікується, що оптимізовані процеси  будуть більш зручними, прозорими та перешкоджатимуть зловживанням владою та корупції. 

Щоб допомогти українським відомствам у цьому інтенсивному процесі, європейські партнери пропонують широкий досвід, який об'єднує фахівців з бізнес-аналізу та профільних експертів з України та країн ЄС. У наступні декілька тижнів команди, до складу яких увійдуть навчені співробітники ДПСУ і Держмитслужби, а також національні та міжнародні експерти проєкту EU4IBM, розпочнуть аналіз та подальшу перебудову раніше визначених процесів, що належать до сфери інтегрованого управління кордонами. Оптимізація стосуватиметься цілої низки сфер та секторів діяльності служб, що залучені до управління кордонами, їхньої взаємодії між собою та іншими відомствами, а також транскордонної співпраці.

«Аналіз та перебудова бізнес-процесів є важливим інструментом оптимізації роботи будь-якої організації, і цей підхід продемонстрував гарні результати у державах-членах ЄС. Ми раді, що ця ініціатива знайшла відгук серед наших партнерів. Як Державна прикордонна служба, так і Державна митна служба є потужними структурами, оптимізація діяльності яких неодмінно посилить економічні та інші можливості їхніх клієнтів. А їхні клієнти – це громадяни України», – пояснює керівник проєкту EU4IBM Арунас Адоменас. 

Результати аналізу та перебудови бізнес-процесів також послугують основою для більш ефективної національної політики щодо інтегрованого управління кордонами, раціоналізованого прикордонного контролю, більш точного аналізу ризиків, кращої міжвідомчої і транскордонної координації та обміну інформацією із сусідніми країнами. Як результат, українські громадяни отримають переваги від більшої мобільності, а національні економічні оператори – від тісніших економічних зв'язків із глобалізованим світом. Все це у поєднанні із вищим рівнем безпеки кордонів та попередженням транскордонної злочинності. 

Довідкова інформація: 

Проєкт «Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)», що фінансується Європейським Союзом та втілюється Міжнародним центром з розвитку міграційної політики (ICMPD), спрямований на підтримку впровадження реформ, які наближають українську систему управління кордонами до стандартів та передової практики Європейського Союзу в рамках Стратегії інтегрованого управління кордонами України. Проєкт впроваджується з грудня 2019 р. до червня 2022 р.

За додатковою інформацією звертайтеся до Ігоря Сергеєва, ihor.serheiev@icmpd.org або +38 099 515 62 51

_______________

 

 

EU helps optimise work of Ukrainian border guards and customs officers

 

On 19 June 2020, the State Border Guard Service (SBGS) and the State Customs Service (SCS)  of Ukraine completed two week-long training sessions on business process reengineering organised under the EU-funded project "EU Support to Strengthening Integrated Border Management in Ukraine (EU4IBM)". It is the first small step towards improvement of SBGS and SCS  processes and procedures which is part of a wider action focused on creation of an integrated border management system aligned with European standards.

"The EU applies a comprehensive approach to the support it renders to Ukraine. This first training triggers a lengthy exercise, which will require critical self-assessment, open-mindedness and readiness to change, but also rigour and zeal to implement the optimized models in real life. However, once completed, this transformation will enhance the effectiveness and efficiency of Ukrainian state agencies working at the border", said Martin Klaucke, Head of Section "Good Governance and Democratisation" of the EU Delegation to Ukraine. 

The training sessions were delivered on 9-19 June to 26 SBGS and SCS representatives who will  become internal 'agents of change'. The trainers presented them methodologies and tools allowing to review, shorten or simplify working processes so as to reduce time and optimize the involvement of staff, resources and efforts of the organization, and therefore eventually deliver better results with less public money. In addition, optimised processes are expected to be more user-friendly, transparent and therefore discouraging abuse and corruption.

To assist the Ukrainian state agencies in this intensive undertaking, European partners offer wide-ranging expertise bringing together professionals in business analysis and subject matter from inside and outside the country. In the coming weeks, the teams comprising trained SBGS and SCS staff, EU4IBM national and international experts will launch the actual analysis and reengineering of previously selected processes related to integrated border management. The optimization will cover whole areas and sectors of IBM agencies' work, interagency coordination as well as cross-border cooperation.

"Analysis and reengineering of business processes is an important way of optimizing the functioning of any agency, and this approach has shown good results in EU member states. We are glad that this initiative has resonated with our partners. Both the State Border Guard Service and the State Customs Service are powerful machineries, the optimization of which will inevitably strengthen the economic and other possibilities of their clients. And their clients are the citizens of Ukraine", explains the EU4IBM Team Leader Arunas Adomenas.

The results of business process analysis and reengineering will also serve as a basis for a more effective national IBM policy, rationalised border controls and more accurate analysis of risks, better interagency and cross-border coordination and exchange of information with neighbouring countries. As a result, Ukrainian citizens will benefit from higher mobility while national economic operators will get the advantage of closer economic ties with the globalised world. All this combined with a higher level of border security and prevention of cross-border crime.

Background information:

The project "EU Support to Strengthening Integrated Border Management in Ukraine (EU4IBM)" is funded by the EU, carried out by the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) and supports the implementation of the reforms approximating the Ukrainian border management system to the EU standards and best practices in line with the Integrated Border Management Strategy of Ukraine adopted by the Cabinet of Ministers on 24 July 2019. The project runs from December 2019 until June 2022.

For additional information, please contact Ihor Serheiev via Ihor.SERHEIEV@icmpd.org or +38 099 515 62 51.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.