24.06.2020

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄІБ підтримує покращення громадського транспорту міста Суми

Logo
ЄІБ підтримує покращення громадського транспорту міста Суми

English version is below

23 червня 2020 Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надає кредит у розмірі 4 мільйонів євро на придбання 19 нових низькопідлогових тролейбусів для міста Суми в межах проєкту «Міський громадський транспорт України» (UUPTP). Кредит допоможе Сумам покращити послуги громадського транспорту для приблизно 265 тисяч мешканців, мінімізуючи при цьому негативний вплив транспорту на довкілля й життя міста.

«Сталі, надійні та безпечні перевезення сприятимуть економічному зростанню й покращенню доступності транспорту, дбаючи при цьому про безпеку для довкілля. Такі зміни поступові, але вони вимагають системності та орієнтованості на результати. Саме тому ЄІБ підтримує високі темпи реалізації цього проєкту, навіть попри спалах COVID-19», – розповідає Жан-Ерік де Загон, голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні.

Проєкт UUPTP – це рамковий кредит на 200 мільйонів євро для фінансування громадського транспорту в 11 містах України. Кошти були виділені на оновлення муніципального транспорту – автобусів, тролейбусів та трамваїв, та відновлення наявної інфраструктури громадського транспорту. Проєкти UUPTP також мають на меті підтримати реформування сектору міського транспорту в Україні, зокрема шляхом ефективного використання наявних і запланованих ресурсів та їхньої адаптації до європейських регуляторних стандартів.

«Профінансована ЄС технічна підтримка (3.5 млн євро) у межах цього проєкту допомагає Міністерству інфраструктури й містам-учасникам у впровадженні європейських стандартів для підтримки сталої міської мобільності. У випадку із Сумами ця допомога підтримала розробку Плану сталої міської мобільності міста та підготовку проєкту. Більш екологічний міський транспорт важливий для зеленого розвитку міст»,  – зазначає Йоханнес Баур,  керівник відділу програм допомоги «Економічне співробітництво, енергетика, інфраструктура і навколишнє середовище» Представництва ЄС в Україні.

«Наш пріоритет – перехід до більш екологічного та енергоефективного громадського транспорту. Дуже важливо, що цей процес відбувається не лише у містах-мільйонниках, але й по всій Україні», – говорить Наталія Форсюк, заступниця міністра інфраструктури України.

Переможцем тендеру визначено ДП «Автоскладальний завод №1» ПАТ «Автомобільна компанія "Богдан Моторс"». Підприємство має поставити Сумам 19 низькопідлогових тролейбусів. Контракт також передбачає придбання запасних частин і витратних матеріалів, обладнання та інструментів для обслуговування і пов'язаних із цим послуг.

«Громадський транспорт – це кровоносна система міста. Підвищуючи доступність якісного транспорту, ми збільшуємо комфортність міста, його розвиток та інвестиційну привабливість. За підтримки ЄІБ та ЄС мешканці Сум уже незабаром зможуть користуватися кращою транспортною інфраструктурою», – зазначає Сумський міський голова Олександр Лисенко.

«Без розвитку громадського комунального транспорту неможливий розвиток сучасного міста, а пріоритет електротранспорту не заперечує ніхто, бо це екологічність, практичність, пасажиромісткість та комфорт. Для нашого підприємства підписання контракту – це не лише нові сучасні тролейбуси, а й додаткові запасні частини та діагностичне обладнання, підсилення наявних маршрутів і розробка нових, а для міста – додаткові робочі місця», – підсумував Андрій Новик, в. о. директора КП СМР «Електроавтотранс».

Нові низькопідлогові тролейбуси зроблять пересування містом доступним і зручним для людей похилого віку, людей з інвалідністю та пасажирів із дитячими візочками.

Довідкова інформація

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – державна фінансово-кредитна установа Європейського Союзу. ЄІБ працює в Україні з 2007 року. Банк ЄС прагне підтримати Україну та допомогти створити умови, необхідні для досягнення економічної стабільності. На поточний момент ЄІБ надав Україні позик на загальну суму 6,4 млрд євро. Найважливіші сфери кредитування ЄІБ в Україні – це соціальна та економічна інфраструктура, транспорт і сполучення, розвиток місцевого приватного сектору, енергоефективність, боротьба з наслідками змін клімату та інновації. Більше інформації: https://www.eib.org/en/projects/regions/eastern-neighbours/ukraine/index.htm

Контакти для преси: Ольга Сушицька, консультантка з комунікацій, Представництво ЄІБ в Україні, тел: +380 67 243 63 55, o.sushytska@ext.eib.org.

__________________

 

EIB supports improvement of urban public transport in Sumy

 

June 23, 2020 – The European Investment Bank (EIB) provides EUR 4 million loan to purchase 19 new low-floor trolleybuses for Sumy city within the Ukraine Urban Public Transport Project. The loan will help Sumy city to improve public transport services for about 265,000 residents while minimising the negative impact of transport on the environment and on urban life.

"Sustainable, reliable, and safe transportation will enhance economic growth and improve accessibility while respecting the environment. Such changes are gradual, but they require consistency and focus on results. That is why the EIB is maintaining a high pace of implementation of this project, even despite the outbreak of COVID-19," says Jean-Erik de Zagon, Head of the EIB Representation in Ukraine.

The Ukraine Urban Public Transport Project (UUPTP) is a EUR 200 million framework loan for the financing of urban public transport investments in 11 municipalities in Ukraine. The funds were allocated for the renovation of municipal vehicles, buses, trolleybuses and trams, and the rehabilitation of the existing public transport infrastructure. The UUPTP projects aim to support the reform of the urban transport sector in Ukraine, among others by using existing and planned resources efficiently and adapting them to the European regulatory standards.

"The EU-funded technical assistance (EUR 3.5 mln) under this project helps the Ministry of Infrastructure and participating cities in implementing European standards for public support to sustainable urban mobility. In the case of Sumy, this assistance has supported the development of a Sustainable Urban Mobility Plan and project preparation. A cleaner urban transport is important for the green development of cities," says Johannes Baur, Head of Sector for Economic Cooperation, Energy, Environment and Infrastructure at the Delegation of the European Union to Ukraine.

"Our area of focus is the transition to more environmentally friendly and energy efficient public transport. It is vital that this process takes place not only in cities with a population of millions, but also throughout Ukraine," says Natalie Forsyuk, Ukrainian Deputy Minister of Infrastructure.

The winner of the tender "Car assembly plant No 1" subsidiary of PJSC "AC "Bohdan Motors" is to supply Sumy city with new 19 low-floor trolleybuses. The financing will also enable the purchase of a set of spare parts and consumables, a set of equipment and tools for maintenance and related services.

"Public transport is the circulatory system of the city. By increasing the availability of quality sustainable transport, we increase the comfort of the city, its development and investment attractiveness. With the support of the EIB and the EU, Sumy residents will soon enjoy better transport infrastructure," says Oleksandr Lysenko, Mayor of Sumy city.

"The development of a modern city is impossible without the development of public transport. No one denies the priority of electric transport, because it is environmentally friendly, practical, comfortable and has high passenger capacity. For our enterprise, the signing of this contract means not only new modern trolleybuses, but also additional spare parts and diagnostic equipment, strengthening of the existing routes and developing new ones. It will also create new employment opportunities for the city," summed up Andriy Novyk, acting Director of Municipal enterprise of Sumy City Council "Elektroavtotrans".

These new low-floor trolleybuses will make city travel affordable and accessible for the elderly, disabled persons, and passengers with prams.

Background information:

The European Investment Bank (EIB) is the lending arm of the European Union. The EIB has worked with Ukraine since 2007. The EU bank is committed to supporting Ukraine and helping to create the conditions necessary for the achievement of economic stability. At the moment, the EIB has a portfolio of loans totaling EUR 6.4 bln for Ukraine. As one of the key IFIs in Ukraine, the European Investment Bank focuses on social and economic infrastructure, transport and connectivity, local private sector development, energy efficiency, climate action and innovation. More: https://www.eib.org/en/projects/regions/eastern-neighbours/ukraine/index.html

Press contact: Olga Sushytska, Communications Consultant, EIB Resident Representation in Ukraine, mobile: +380 67 243 63 55, e-mail: o.sushytska@ext.eib.org

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.