13.11.2015

Україна розвиває співпрацю в космічній галузі за підтримки ЄС

13 листопада 2015, Київ

Україна розвиває співпрацю в космічній галузі за підтримки ЄС

13 листопада 2015 року в Державному космічному агентстві України підсумував результати своєї роботи проект технічної допомоги ЄС Twinning в космічній сфері України. За два роки втілення проекту його експерти допомогли наблизити законодавство України до норм та стандартів ЄС, сприяли залученню України до космічних програм ЄС, зокрема у сферах супутникової навігації (EGNOS/Galileo) та дистанційного зондування Землі (GMES-Copernicus). Проект впроваджує Національний інститут аерокосмічних технологій Іспанії (INTA) та Державне космічне агентство України (ДКА).
"Багато років космічний простір був перспективним напрямком співпраці між Україною та ЄС. Україна має визнані світом космічні технології та кваліфікованих фахівців. З огляду на це, співпраця у космічній сфері є взаємовигідною і перспективною. Проект Twinning, який ми закриваємо сьогодні, став частиною цього напрямку співпраці", - зазначив Беренд де Гроот, керівник програм співробітництва Представництва ЄС в Україні.
Супутникова навігаційна діяльність та діяльність у сфері дистанційного зондування Землі - напрями, що особливо динамічно розвиваються у Європейському Союзі. Україна, як країна, що прагне розвивати тісну співпрацю з країнами ЄС, також має певні напрацювання у цих сферах та суспільні цілі. На сьогодні одними з головних пріоритетів космічної галузі України є розгортання на орбіті космічних систем спостереження Землі та створення ефективної наземної системи використання аерокосмічних даних. Ще однією пріоритетною ціллю є створення єдиного інформаційного простору держави, що потребує даних системи координатно-часового та навігаційного забезпечення на основі міжнародних стандартів.
Проект Twinning став інструментом для досягнення цих цілей. Серед його основних досягнень:
- Розроблено законодавчу базу у космічній сфері з урахуванням європейського досвіду (проекти законів України про державне регулювання у сфері супутникової навігації та дистанційного зондування Землі тощо);
- Впровадження європейських супутникових навігаційних систем EGNOS/Galileo на території України, обговорення участі України у європейській системі спостереження Землі Copernicus та розробка проекту Плану заходів з моніторингу території України;
- Вивчення основних засад та стандартів управління проектами, що застосовуються у країнах ЄС, та розробка дорожньої карти створення Офісу управління проектами в ДКА;
- підтримка українських установ космічної галузі щодо участі у європейських космічних програмах, зокрема в програмі з досліджень та інновацій ЄС «Горизонт 2020»;
- отримання рекомендацій експертів щодо подальших дій ДКА для забезпечення поступового вступу України до Європейського космічного агентства, тощо.
Довідкова інформація: Фінансований ЄС Проект Твіннінг в космічній галузі України щодо реалізації Європейських Космічних Програм у сфері супутникової навігації (EGNOS/GALILEO) та дистанційного зондування Землі (GMES) має на меті прискорити наближення України та Європейського Союзу у космічній галузі та підвищити правове, наукове та промислове співробітництво в цій сфері. Бюджет проекту становив 1 450 000 євро.
Проекти Твіннінг об'єднують державні органи України та країн-членів ЄС з метою обміну досвідом і найкращою практикою в роботі в досягненні узгоджених реформ. Українська установа спільно з державним службовцем - Постійним Радником Проекту (RTA) від країни-члена ЄС на базі установи проводила семінари, тренінги, місії експертів та консультації для гармонізації правової бази за зразком найкращих європейських практик.

Kyiv, 13 November 2015

Ukraine is advancing in space cooperation with the support of the EU

On November 13, the EU-funded Twinning Project in Space sphere of Ukraine summed up its achievements at the conference in the State Space Agency of Ukraine. Within 2 years of its implementation projects' experts succeeded in harmonizing legislation of Ukrainian to the EU standards and supporting Ukraine's involvement in the EU Space Programs, particularly in Satellite Navigation (EGNOS/Galileo) and Earth Remote Sensing (GMES-Copernicus) spheres. The project was implemented by the Spanish National Institute of Aerospace Technology (INTA) and the State Space Agency of Ukraine (SSAU).
"For a number of years space has been a promising field of co-operation between the EU and Ukraine. Ukraine has space technologies which are acknowledged on a worldwide scale, and people with skills. This makes the cooperation in this particular field equally enriching and future oriented. The space twinning project which we are closing today has been a part of this approach." – says Berend de Groot, Head of Cooperation of the EU Delegation to Ukraine.
Satellite navigation and Earth remote sensing activities are two of the most dynamically developing areas in the European Union. Ukraine, as a country that aims to develop close cooperation with EU Member States, has some achievements and ambitions in these areas in order to satisfy social needs. In-orbit space Earth observation systems deployment and development of an effective ground system for using of Earth observation data are among the main priorities of Ukraine's space industry in the mentioned areas. Creating the effective ground system of aerospace database is as well essential for forming the joint information space of the country.
Twinning project has become an instrument for achieving these objectives. Its main results include:
- The legal base in space sphere was developed in view of the European norms and best practices (drafts of Ukrainian Laws on a state regulation in the sphere of satellite navigation and Earth remote sensing etc);
- Contacts with foreign experts were established to discuss the implementation of the European satellite navigation systems EGNOS / Galileo in Ukraine, Ukraine's participation in the European Earth Observation Program Copernicus and development of the Action plan for monitoring the territory of Ukraine;
- The roadmap for establishing Project Management Office in SSAU was developed with regard to the principles of marketing activities in the EU;
- The Ukrainian space industry was supported to participate in European space programs, including EU research and innovation "Horizon 2020" program;
- Projects experts provided recommendations concerning further SSAU actions on a gradual integration of Ukraine to the European Space Agency, and others.
Background Information: The Twinning Project in Space sphere of Ukraine on implementing European Space Programmes in satellite navigation (EGNOS/GALILEO) and remote sensing (GMES) has been implemented since 2013. With the budget of €1,450,000 million it aimed at accelerating the approximation between Ukraine and the European Union in the area of space and to enhance legal, scientific and industrial cooperation in the area.
Twinning projects bring together Ukrainian and EU Member States public bodies to share expertise and best practice in the work towards agreed reforms. The Ukrainian institution, together with the EU Member State civil servants, called Resident Twinning Adviser (RTA), based in the institution, ran workshops, training sessions, expert missions and counselling to improve legal framework modelled according to best European practices.


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.