18.11.15

Перегляд Європейської політики сусідства: міцніше партнерство заради сильнішого сусідства

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Перегляд Європейської політики сусідства: міцніше партнерство заради сильнішого сусідства

Європейський Союз пропонує міцніше партнерство заради сильнішого сусідства

Перегляд Європейської політики сусідства

Брюссель, 18 листопада

Сьогодні Європейська Комісія та Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики оприлюднили основні напрями перегляду Європейської політики сусідства. У такий спосіб було представлено оновлений підхід Євросоюзу до своїх східних і південних сусідів. Цей оновлений підхід оприлюднюється після проведення широких консультацій з країнами-членами ЄС, країнами-партнерами, міжнародними організаціями, соціальними партнерами, громадянським суспільством та науковцями.

«У той час, як ми зіштовхуємося з чисельними проблемами у межах наших кордонів та поза ними, міцне партнерство з нашими сусідами є вкрай важливим для Європейського Союзу, – підкреслила Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики/Віце-президент Європейської Комісії Федеріка Моґеріні. – Терористичні атаки у Парижі, що відбулися у п'ятницю, а також нещодавні напади у Лівані, Єгипті, Туреччині та Іраку вкотре свідчать, що нам протистоять глобальні загрози, проти яких має боротися згуртована міжнародна спільнота. Разом ми повинні будувати безпечне середовище, намагатися розв'язати більшість криз нашого спільного регіону, підтримувати розвиток і економічне зростання найбідніших районів та спробувати владнати першопричини міграції. Саме такою і є мета чинного перегляду Європейської політики суспільства, що сприятиме розвитку наших спільних цінностей та інтересів, а також залучатиме партнерів до більшої співпраці з безпекових питань. Заходи, що їх було оприлюднено сьогодні, мають на меті віднайти шляхи, аби разом зміцнити стійкість наших суспільств і суспільств наших партнерів, а також нашу здатність до згуртованої ефективної роботи над спільними цілями».

Водночас, за словами Йоганнеса Гана, Європейського Комісара з Європейської політики сусідства і перемовин про розширення, найактуальнішою проблемою для ЄС є «стабілізація нашого регіону сусідства». «Конфлікти, тероризм і радикалізація загрожують нам усім, – переконаний він. – Однак бідність, корупція та слабке управління є також джерелами небезпеки. Саме тому ми переорієнтуємо – там, де це потрібно, – відносини з нашими партнерами на справді спільні інтереси. Ключовим у цьому аспекті буде економічний розвиток з особливою увагою до працевлаштування та навчання молоді».

 

Стабілізація, диференціація та більше залучення країн-сусідів

Згідно із новим підходом, стабілізація буде головним політичним пріоритетом Європейської політики сусідства. Диференціація та більше спільне залучення ЄС та країн-сусідів також стануть ключовими елементами оновленої політики. Це передбачатиме визнання того, що не усі партнери прагнуть дотримуватися правил і стандартів ЄС, а також відображатиме бажання кожної країни-сусіда щодо характеру та інтенсивності партнерства з Євросоюзом. Євросоюз і надалі підтримуватиме та сприятиме розвитку універсальних цінностей за допомогою Європейської політики сусідства, шукаючи ефективніші шляхи підтримки демократії, захисту прав людини, засадничих свобод та верховенства права.

 

Ключові сфери

Оновлена Європейська політика сусідства мобілізує зусилля заради підтримки всеохопного економічного та соціального розвитку; особливо це стосується збільшення можливостей працевлаштування для молоді, що буде серед ключових заходів з економічної стабілізації. Також робитиметься новий акцент на активізації роботи з країнами-партнерами у безпековому секторі – переважно щодо політик із запобігання конфліктам, боротьби проти тероризму та протистояння радикалізації. Іншими пріоритетами також будуть, з одного боку, безпека і мобільність на законних підставах, а з другого – боротьба проти нерегулярної міграції, торгівлі людьми та контрабанди. Окрім того, велика увага приділятиметься роботі з партнерами над питаннями енергетичної безпеки та боротьби проти змін клімату.

 

Більше гнучкості, ефективності та нового партнерства

ЄС пропонує змістити акцент своїх відносини з сусідами, аби скерувати увагу на політичні пріоритети, що обома сторонами вважаються основою партнерства. Цей варіант розвитку відносин буде обговорений з партнерами ЄС, і ключем тут буде підвищення відчуття залучення країн-партнерів до цього процесу.

Мета також полягає в більш інтенсивному залученні держав-членів ЄС до визначення та реалізації політики в країнах-сусідах Європейського Союзу.

Нова Європейська політика сусідства запровадить деякі нові робочі методи. Наприклад, традиційний щорічний пакет доповідей про поступ країн політики сусідства буде скасовано. Такі доповіді відтепер будуть прив'язані більше до характеру відносин із кожною країною та до робочого календаря цих відносин.

Нова Європейська політика сусідства прагнутиме використовувати наявні фінансові ресурси більш гнучко, аби ЄС міг оперативніше реагувати на нові виклики в країнах-сусідах.

Передбачається також потужніша співпраця з громадянським суспільством, соціальними партнерами та молоддю.

Якщо говорити про регіональний рівень – то ще більше посилиться Східне партнерство, відповідно до зобов'язань, які були взяті на його Ризькому саміті у 2015 році. З іншого боку, Союз для Середземномор'я може грати посилену роль в підтримці співпраці між південними партнерами. Нова Європейська політика сусідства також прагнутиме залучати інших регіональних гравців, які не входять у коло країн-сусідів ЄС; це залучення відбуватиметься там, де це потрібно, аби відповідати на регіональні виклики.

Наступні кроки

Протягом наступних місяців пропозиції, що їх сьогодні викладено у Спільному повідомленні, будуть обговорені з державами-членами ЄС та країнами-партнерами, аби спільно визначити нові пріоритети та форму майбутніх відносин.

Спільне повідомлення:

eeas.europa.eu/enp/documents/2015/151118_joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf

Більше інформації:

http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/

http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm

Контекст:

Європейська політика сусідства (ЄПС) була розпочата в 2004 році, аби допомогти ЄС підтримати та зміцнити стабільність, безпеку та добробут в країнах, що найближчі до його кордонів. ЄС залишається відданим цим цілям, але події останніх років засвідчили потребу нового підходу, зміщення пріоритетів та запровадження нових шляхів роботи.

Перегляд Європейської політики сусідства, що його запропонував Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер на прохання держав-членів ЄС, пройшов через громадське обговорення. На ньому від держав ЄС, урядів країн-партнерів, інституцій ЄС, міжнародних організацій, соціальних партнерів, громадянського суспільства, бізнесу, аналітичних центрів, науковців та інших представників громадськості надійшло понад 250 пропозицій. Ця широка відповідь громадськості підтверджує потребу змін в Європейській політиці сусідства, як в її суті, так і в її методології.

Контакти :

Для загальних запитів від громадськості: Europe Direct, телефонуйте 00 800 67 89 10 11 або пишіть на таку електронну адресу


Review of the European Neighbourhood Policy (ENP): stronger partnerships for a stronger neighbourhood

EU proposes stronger partnerships for a strong neighbourhood

ENP Review

Brussels, 18 November 2015

The European Commission and the EU's High Representative for Foreign Affairs and Security Policy have unveiled today the main lines of the review of the European Neighbourhood Policy (ENP), spelling out the Union's renewed approach to its eastern and southern neighbours. The review follows broad consultations with Member States, partner countries, international organisations, social partners, civil society and academia.

"A stronger partnership with our neighbours is key for the European Union, while we face many challenges within our borders and beyond. The terrorist attacks in Paris on Friday, but also recent attacks in Lebanon, Egypt, Turkey and Iraq, show once more that we are confronted with threats that are global and have to be tackled by the international community united. We have to build together a safer environment, try to solve the many crises of our common region, support the development and the growth of the poorest areas, and address the root causes of migration. This is precisely the purpose of the current review of the ENP which will promote our common values and interests, and will also engage partners in increased cooperation in security matters. The measures set out today seek to find ways to strengthen together the resilience of our and our partners' societies, and our ability to effectively work together on our common purposes," said High Representative/Vice President Federica Mogherini.

"Our most pressing challenge is the stabilisation of our neighbourhood. Conflicts, terrorism and radicalisation threaten us all. But poverty, corruption and poor governance are also sources of insecurity. That is why we will refocus relations with our partners where necessary on our genuinely shared common interests. In particular economic development, with a major focus on youth employment and skills will be key," added Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, Johannes Hahn.

Stabilisation, differentiation and ownership

The ENP will take stabilisation as its main political priority in this mandate. Differentiation and greater mutual ownership will be further key elements of the new ENP, recognising that not all partners aspire to comply with EU rules and standards, and reflecting the wishes of each country concerning the nature and scope of its partnership with the EU. The EU will uphold and continue to promote universal values through the ENP, seeking more effective ways to promote democracy, human rights, fundamental freedoms and rule of law.

Key sectors

The new ENP will mobilise efforts to support inclusive economic and social development; creating job opportunities for youth will be among key measures of economic stabilisation. There will be a new focus on stepping up work with partners countries in the security sector, mainly in the areas of conflict-prevention, counter-terrorism and anti-radicalisation policies. Safe and legal mobility on the one hand and tackling irregular migration, human trafficking and smuggling on the other are further priorities. Finally, greater attention will be paid to working with partners on energy security and climate action.

More flexibility, effectiveness and a new partnership approach

The EU is offering to refocus relations with its neighbours in order to address the political priorities regarded by both sides as the basis of the partnership. This option will be discussed with partners, and is key to increasing their sense of ownership. The aim is also to involve Member states more intensively in the definition and implementation of policy in neighbourhood countries.

The new ENP will introduce some new working methods, including the abolition of the traditional annual package of country reports. Reporting will now be more tailor-made to the nature and working calendar of each relationship.

The new ENP will seek to deploy the available financial resources in a more flexible manner, so that the EU can react more swiftly to new challenges in the neighbourhood. Stronger engagement with civil society, social partners and with youth, is foreseen.

On a regional level, the Eastern Partnership will be further strengthened in line with commitments at the Riga Summit in 2015. The Union for the Mediterranean can play an enhanced role in supporting cooperation between southern neighbours. The new ENP will also seek to involve other regional actors, beyond the neighbourhood, where appropriate, in addressing regional challenges.

Next steps

In the coming months, the proposals unveiled today in the Joint Communication, will be discussed with Member States and partner countries, with a view to jointly determine new priorities and the shape of future relations.

Read the Joint Communication:

/link/

More information:

http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/

http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm

Background:

The European Neighbourhood Policy (ENP) was launched in 2004, to help the EU support and foster stability, security and prosperity in the countries closest to its borders. The EU remains committed to these goals, but events of recent years have demonstrated the need for a new approach, a re-prioritisation and an introduction of new ways of working.

The review, proposed by President Juncker and requested by EU Member States, was subject to a public consultation which has brought over 250 contributions from Member States, partner governments, EU institutions, international organisations, social partners, civil society, business, think tanks, academia and other members of the public. This comprehensive response confirms the need for change in the ENP both in substance and in methodology.

Contacts :

General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email


101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10  Fax: +380-44-390.80.15
Відписатися

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.