05.11.2015

У Києві пройшов перший раунд дискусій з питань енергетичної політикиКиїв, 4 листопада 2015 р.

У Києві пройшов перший раунд дискусій з питань енергетичної політики 
Дієві рішення складних проблем: просування енергоефективності серед вразливих громадян

Вчора в готелі «Київ» Програма INOGATE, яка фінансується ЄС, разом з Групою підтримки України Європейської комісії, провела першу дискусію з питань енергетичної політики, в якій взяли участь найбільші гравці енергетичної галузі, щоб обговорити заходи з підвищення енергоефективності на коротко - та довгострокову перспективу, направлені на вирішення потреб вразливих споживачів. Ця дискусія ґрунтувалась на елементах, вироблених в результаті Круглого столу, проведеного у Верховній Раді 15 червня 2015, та присвяченого шляхам підтримки вразливих споживачів за рахунок підвищення енергоефективності.
Енергетична бідність є проблемою у багатьох країнах Європейського Союзу, для вирішення якої існує багато різних заходів, направлених на підвищення енергоефективності вразливих споживачів. Посол Ян Томбінські, Голова Представництва ЄС в Україні, підкреслив, що це є дуже важливим питанням соціального аспекту енергетики: «Дискусії з питань енергетичної політики, фінансовані ЄС, спрямовані на практичні і конкретні заходи боротьби з енергетичною бідністю і на вироблення рішень, які приведуть до зниження витрат на енергоносії і збільшення економії для найуразливіших споживачів. Ми закликаємо українських політиків і законодавців діяти без зволікання, щоб забезпечити правильні стимули для споживачів і забезпечити більший індивідуальний контроль енергії, яку вони використовують: шляхом регулювання власного енергоспоживання, завдяки технічним засобам, таким як лічильники або терморегулятори. Я також хотів би закликати владу інвестувати в заходи, які призведуть до більшої інформованості про використання енергії, що в свою чергу призведе до підвищення енергоефективності та сталого використання енергетичних ресурсів і навколишнього середовища».
Цей насичений захід, що тривав півдня, зібрав разом представників українського Парламенту, Представництва Європейського Союзу, Групи підтримки України Європейської комісії (SGUA), міжнародних та неурядових організацій, а також користувачів і постачальників енергії та інших відповідних гравців. Геннадій Зубко, Віце-прем'єр-міністр і Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунальних послуг, сказав: «Україна розраховує на європейські інвестиції в розвиток виробництва альтернативних джерел енергії. Ми зацікавлені розгортати в нашій державі підприємства, які будуть використовувати сучасні наукові та технічні надбання для випуску продукції, яка замістить природний газ що Україна готова стати виробничою та логістичною базою для виходу на ринки інших країн, як Східної Європи, так і Азії».
Також у заході взяли участь Кшиштоф Герульский з Групи підтримки України та представники урядового і приватного секторів. Головними учасниками відкритого обговорення були члени різних рівнів влади, міжнародних організацій, представники банків та постачальники енергії. Обговорення завершилось рекомендаціями щодо правових, соціальних, інформаційних, фінансових і техніко-економічних аспектів заходів, спрямованих на надання можливостей вразливим громадянам вживати заходів для підвищення енергоефективності, щоб зменшити витрати на оплату енергії.
Основними остаточними рекомендаціями стали наступні:

 • Розширення можливостей для координації міністерств і відомств, відповідальних за законодавство і регулювання;
 • Запровадження формування рахунків на основі споживання та обліку - як першочергове завдання;
 • Модернізація методу, розміру і посередників для управління грошовими субсидіями;
 • Визначення прийнятної затримки при передачі субсидій та пільг в ОСББ;
 • Забезпечення високої тарифної ставки для теплової модернізації для вразливих груп;
 • Створення інформаційних кампаній з підвищення обізнаності споживачів про можливі варіанти установки безоплатних газових лічильників;
 • Створення фонду підтримки енергоефективності в житловому секторі;
 • Розширення підтримки Програми підтримки енергоефективності, яку виконує Державне агентство енергоефективності.

Наступні обговорення енергетичної політики відбудуться у період з листопада 2015 до березня 2016 р., та будуть присвячені таким темам як тарифна реформа, енергоефективність у лібералізованому ринку, доступ третіх сторін до електричної мережі, зобов'язання щодо обслуговування населення та захист прав споживачів, розділення систем передачі та розподілення, просування відновлюваних джерел енергії і способи стимулювання інвестицій у підвищення енергоефективності та розвиток відновлювальних джерел енергії .
Більш детальну інформацію про цей захід можна знайти за наступним посиланням:

Kyiv,4 November 2015

First Energy Policy Talk held in Kyiv
Effective solutions to tough problems: Promoting energy efficiency among vulnerable citizens

The EU-funded programme, INOGATE, in cooperation with the Support Group for Ukraine of the European Commission (SGUA) held its first Energy Policy Talk yesterday at the Hotel Kyiv, bringing together major players in the energy field to discuss short and long-term energy efficiency measures to address the needs of the vulnerable. The event was based on elements resulting from the Roundtable held in the Rada on 15 June 2015 on how to support vulnerable consumers through energy efficiency.
Energy poverty is an issue in many countries of the European Union with various different measures available to enhance the energy efficiency of vulnerable customers. H E Ambassador Jan Tombinski, Head of the European Union Delegation, has emphasised this very important issue within the social dimension of energy: ""The EU sponsored Energy Policy Talks are about practical and concrete measures to address energy poverty and come up with solutions, which will result in lower energy costs and increased savings for the most vulnerable consumers. We encourage Ukrainian policy makers and law-makers to act without delay to provide the right incentives for consumers and provide greater individual control of the energy they use: either by regulating their own energy consumption with temperature controls or meters. I also would like to encourage the authorities to invest in activities which will result in a greater awareness of energy use, which in turn would lead to greater energy efficiency and sustainable use of energy resources and environment ».
This intensive half-day event brought together representatives of the Ukrainian Parliament, the EU Delegation, the SGUA, international agencies, NGOs and users, providers and suppliers of energy, and other relevant stakeholders. HE Hennadiy Zubko, Vice-Prime Minister and Minister of Regional Development, Construction and Housing Services said: "Ukraine is counting on EU investments for RES development. We seek to foster companies that are using technological and scientific achievements to enable the replacement of natural gas. Ukraine is ready to become a production and logistical platform for markets in Eastern Europe and Asia."
Also participating were SGUA and members of the governmental, para-governmental and private sectors. The moderated panel discussion featured members of various levels of government, international organisations, banks and energy providers. The conference concluded with legal, social, informational, financial and technical-economic recommendations for measures to empower vulnerable citizens to take energy efficiency actions to reduce their energy costs.
The main final recommendations were:

 • Empowerment of coordination among ministries and agencies responsible for legislation and regulation
 • Introduction of metering and consumption-based billing as a top priority
 • Modernisation of the method, size and intermediaries for management of monetised subsidies
 • Determination of the acceptable delay in transferring subsidies and privileges to the Home Owners Association
 • Providing a high compensation rate for thermos-modernisation for vulnerable groups
 • Establishing information campaigns to raise consumer awareness on the possible options for installation of free gas meters
 • Setting up a fund to support energy efficiency in the residential sector
 • Extension of the support for the Energy Efficiency Support programme, run by the National Energy Efficiency State Agency.

Future Energy Policy Talks will take place between November 2015 and March 2016 discussing tariff reform, energy efficiency in a liberalised market, third party access to the electricity network, public service obligations and consumer protection, unbundling of transmission and distributions systems, the promotion of renewable energy and how investments in energy efficiency and renewable energy can be stimulated.
More information about the event is available at the following link: http://tinyurl.com/Energy-Policy-TalksКомментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.