10.11.2015

Коментар Голови представництва ЄС в Україні Яна Томбінського з приводу законодавчого пакету щодо повернення і конфіскації активів


Коментар Голови представництва ЄС в Україні Яна Томбінського з приводу законодавчого пакету щодо повернення і конфіскації активів:

Я заохочую Верховну Раду і місцеву владу докласти зусиль із впровадження антикорупційних складових Плану дій з візової лібералізації та повного виконання рекомендацій Європейської Комісії з останнього Звіту про прогрес щодо цих питань.
У зв'язку із цим особлива увага справедливо надається питанням, що стосуються повернення і конфіскації активів. Повернення активів – ключовий компонент у боротьбі проти корупції, а також проти інших фінансових та економічних злочинів і організованої злочинності. Таке повернення здатне зробити вагомий внесок у загальний процес реформ і економічне відновлення України, а також збільшити відчуття справедливості в країні.
Україна взяла на себе зобов'язання створити національний орган, який опікуватиметься питаннями повернення активів. Крім того, Київ зобов'язався забезпечити управління відчуженими і конфіскованими активами, а також вибудувати ефективну міжвідомчу координацію для реєстрації повернених активів. У цій сфері більше не можна гаяти час; тому я спонукаю Верховну Раду розглянути відповідне законодавство, яке все ще потребує ухвалення. Останні зміни, що їх обговорювали у парламенті, викликають деякі занепокоєння з приводу того, чи відповідають вони бажаним стандартам ЄС.
Нове законодавство щодо повернення і конфіскації активів, запропоноване Кабінетом міністрів України (йдеться, зокрема, про пакет законопроектів 2540a, 2541a, 3040), можна розглянути як конструктивну нормативну базу, що повністю відповідає європейським стандартам та реалізує їх. Запропонований урядом законодавчий пакет керується багатьма принципами, що містяться у законах ЄС.
Варто зазначити, що в інших країнах Європи існують набагато рішучіші механізми, які передбачають застосування потенційно ефективніших інструментів; водночас пропозиція українського уряду намагається задовольнити у найкоротші терміни найнагальніші потреби та відреагувати на стан справ у національних правоохоронних органах і органах юстиції. У зв'язку із цим запропоновані ініціативи повинні зберігати витончений баланс між, з одного боку, необхідністю повертати доходи, отримані у злочинний спосіб, а з іншого – гарантувати справедливий суд і стабільність майнових відносин.

Comment by the Head of the EU Delegation to Ukraine Jan Tombinski on the asset recovery and confiscation legislative package:

I very much encourage efforts of the Verkhovna Rada and local authorities to address the anti-corruption benchmarks in the Action Plan on Visa Liberalisation and fully implement European Commission's recommendations from the last Progress Report.
In this regard, particular attention is rightly being devoted to asset recovery and confiscation matters. Asset recovery is a key component of the fight against corruption and other financial and economic crimes and organised crime. It can contribute in an important way to the overall reform process and economic recovery of the country in addition to providing a greater sense of justice.
Ukraine has committed to establish a national Asset Recovery Office, as well as a management function of seized and confiscated assets and to build effective inter-agency coordination in order to establish an asset recovery record. There is no time to waste in order to achieve this and I invite the Verkhovna Rada to consider relevant pending legislation. The latest amendments discussed in the Parliament appear to raise a number of concerns as to the compliance with desired EU standards.
The new asset recovery and confiscation legislative framework as proposed by the Government of Ukraine (package of Draft Laws 2540a, 2541a, 3040) can be considered as a constructive regulatory framework that provides full compliance and implementation of relevant European standards. The legislative package as proposed by the government follows the guidance of many principles established in the relevant EU law.
Mention should be made that far more intrusive mechanisms exist elsewhere in Europe, providing for potentially more effective tools; nevertheless the proposal of the Ukrainian Government tried to respond in a short term to the most urgent needs and the state of affairs of national justice and law enforcement institutions. In this respect, proposed policy initiatives should strike a delicate balance between the need to deal with proceeds of crime on the one hand, and guarantee a fair trial and stability of property relationships on the other.


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.