24.11.15

ЯК ЗМІНИТЬСЯ СКЛАД І РОЛЬ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ПІСЛЯ УХВАЛЕННЯ НОВОГО ЗАКОНУ І ОБРАННЯ НОВОГО СКЛАДУ ЇЇ ЧЛЕНІВ


ЯК ЗМІНИТЬСЯ СКЛАД І РОЛЬ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ПІСЛЯ УХВАЛЕННЯ НОВОГО ЗАКОНУ І ОБРАННЯ НОВОГО СКЛАДУ ЇЇ ЧЛЕНІВ

23 листопада 2015 року у Верховній Раді відбувся семінар-круглий стіл «Відповідальність за державні витрати: роль зовнішнього аудиту» за участі народних депутатів України, членів Рахункової палати, експертів міжнародних організацій. У центрі уваги – новий закон і нова роль Рахункової палати у контролі за державними витратами.
9 серпня 2015 року набув чинності новий Закон «Про Рахункову палату». «Зокрема, Закон запроваджує прозорий порядок призначення членів Рахункової палати на конкурсній основі, посилює повноваження Рахункової палати та незалежний статус її членів, а також сприяє приведенню методології зовнішнього фінансового контролю до міжнародних стандартів», - пояснив Андрій Павелко, Народний депутат, Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
«19 та 20 листопада підкомітет з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати Комітету Верховної Ради з питань бюджету провів співбесіди з 67-ма кандидатами, що подали свої документи. Рівень кандидатів досить високий. Є люди з системи Рахункової палати (начальники відділів, керівники департаментів, головні контролери), а також зовнішні кандидати з юридичного бізнесу, банківської сфери на науки. Співбесіди відбувались абсолютно відкрито з присутністю представників громадськості, зокрема, Реанімаційного пакету реформ, які спільно з Центром політичних студій та аналітики зголосились за власною ініціативою та за погодженням бюджетного комітету провести експертний аналіз з відкритих джерел біографій кожного з кандидатів», - розповів голова підкомітету з державного фінансового контролю, народний депутат Іван Крулько. Далі у Верховній Раді відбудеться відкрите рейтингове голосування за кожного кандидата.
Новий склад Рахункової палати має стати важливим інструментом боротьби з корупцією у сфері використання публічних коштів. Відповідно до нового закону, окрім надходжень та витрат з Державного бюджету, до повноважень додалися ще дуже важливі предмети перевірки. Зокрема, кредити, залучені до бюджету від іноземних держав, банків та фінансових організацій, державні закупівлі за бюджетні кошти, цільові програми, інвестиційні проекти, державна допомога тощо. Рахункова палата отримала права пересилати до Генеральної прокуратури України відповідні матеріали. ГПУ, у свою чергу, буде вимушена поінформувати Рахункову палату про вжиті заходи реагування.
Остап Семерак, Народний депутат, Голова Української частини Парламентського комітету асоціації, наголосив на важливості оприлюднення звітів Рахункової палати, а також нагадав про зобов'язання України в сфері контролю державних витрат по Угоді про Асоціацію.
Новий закон також передбачає новий рівень незалежності діяльності Рахункової палати. «Члени Рахункової палати відповідно до нового закону будуть вільними від політичного тиску. Але залежить від нових членів палати, чи зможуть вони захистити принципи незалежності, закладені у законі. Тому величезна відповідальність зараз на парламенті за те, щоби до цього органу потрапили справжні професіонали, а не протеже високопоставлених політиків», - сказав Томас Фреллесен, заступник Голови Представництва ЄС в Україні.
Звіти Рахункової палати мають стати інструментом відкритого державного управління і забезпечити реальну підзвітність суспільству всіх розпорядників державних коштів. «Контроль, а відтак запобігання та зменшення корупції у сфері державних витрат призведе до створення доданої вартості для суспільства у вигляді покращення фінансового менеджменту та економії публічних коштів, зростання якості, забезпечення доступності державних послуг», - сказав член Рахункової палати Василь Невідомий.
Про усі зміни в складі, діяльності і ефективності роботи Рахункової палати будуть відомі широкому загалу, оскільки новий закон передбачає оприлюднення всіх звітів на офіційному веб-сайті палати.
Круглий стіл організовано за підтримки Української частини Парламентського комітету асоціації. Серія круглих столів в рамках проекту «РАДА за ЄВРОПУ» впроваджується Лабораторією законодавчих ініціатив та фінансується Європейським Союзом. Проект «РАДА за ЄВРОПУ» спрямований на підвищення рівня знань, пов'язаних з ЄС, особливо щодо реалізації Угоди про Асоціацію і співробітництва Україна-ЄС, членів парламенту України і місцевих політиків шляхом проведення шести тематичних круглих столів. За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном +380445313768.

HOW THE ROLE OF THE ACCOUNTING CHAMBER WILL CHANGE AFTER ADOPTION OF THE NEW LAW AND ELECTION OF THE NEW MEMBERS

On November, 23, 2015, the seminar-roundtable "Accountability for public spending: the role of external audit" took place in the Verkhovna Rada where members of the Parliament of Ukraine, Accounting Chamber of Ukraine and local and international experts participated. The focus of the roundtable was the new law and new role of the Accounting Chamber in the control of public spending.
On August, 9, 2015, the new law on Accounting Chamber came into force. "Among other innovations this law establishes a transparent procedure for appointing members of the Accounting Chamber on a competitive basis, increases the powers of the Accounting Chamber and independent status of its members and contributes to bringing external audit methodologies to the international standards", explained Member of the Parliament, Head of the Verkhovna Rada Budget Committee Andriy Pavelko.
"On November, 19-20 the Subcommittee on State Financial Control and Accounting Chamber of the Verkhovna Rada Budget Committee held interviews with the 67 candidates who submitted their documents. The level of candidates is very high. There are people from the system of the Accounting Chamber (heads of departments, chief inspectors) and external candidates from business, law firms, banking, and science. The interviews took place entirely open to the presence of the public, particularly the Reanimation Package of Reforms, which together with the Center for Political Studies and Analysis on their own initiative and with the agreement of the Budget Committee committee to conduct expert analysis of biographies of each of the candidates from open sources", said the head of the Subcommittee on state financial control, member of the Parliament Ivan Krulko. Then, an open rating vote for each candidate will be held in the Parliament.
The new Accounting Chamber has become an important tool for fighting corruption in the use of public funds. Under the new law, in addition to revenues and expenditures of the State budget, other very important subjects are added to its authority. In particular, the loans brought into the budget from foreign states, banks and financial institutions, government procurement for budget funds, target programs, investment projects, state aid and more. The Chamber received the right to send corresponding materials to the Prosecutor General of Ukraine. GPU, in turn, will have to inform the Accounting Chamber of response measures.
Ostap Semerak, Member of the Parliament, Chair of the Ukrainian Part of the Parliamentary Association Committee, emphasized the importance of the publication of reports of the Accounting Chamber and reminded of the obligations of Ukraine in the sphere of government spending under the Association Agreement.
The new law also provides for a new level of independence of the Accounting Chamber. "Members of the Chamber under the new law will be free from political pressure. But it depends on the new members, whether they can protect the independence enshrined in law. Therefore, a great responsibility is upon the Parliament for this body to get real professionals rather than high-level politicians", said Thomas Frellesen, Deputy Head of the EU Delegation to Ukraine.
Reports of the Accounting Chamber should be a tool for open government and ensure real accountability of all public disponents of the public funds. "Monitoring and thus preventing and reducing corruption in public spending will create added value for society in the form of improved financial management and saving public funds, increase in quality, availability of public services", said Member of the Accounting Chamber Vasyl Nevidomyy.
All change in structure, operation and effectiveness of the Accounting Chamber will be communicated to the public since the new law provides for the publication of all reports on the official website.
The roundtable is organized with the support of the Ukrainian Part of the Parliamentary Committee of Association. The series of roundtables in the framework of the "RADA za EUROPU" project is implemented by the Agency for Legislative Initiatives and financed by the European Union.
"RADA za EUROPU" project aims at raising EU-related knowledge, particularly of the AA implementation and the EU-Ukraine cooperation, of Members of Parliament of Ukraine and local politicians through holding six topic specific roundtables. For further information please contact +380445313768.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.