04.11.2015

Молдова, Україна та ЄС спрощують переміщення через молдавсько-український кордон

Молдова, Україна та ЄС спрощують переміщення через молдавсько-український кордон

Кишинів, 4 листопада 2015 р. - Сьогодні між Молдовою та Україною було підписано дві нові угоди з транскордонного співробітництва для спрощення та прискорення переміщення через спільний кордон. Перша угода, що встановлює спільний контроль у прикордонному пункті пропуску «Первомайськ-Кучурган», забезпечить імпорт, експорт і транзит підакцизних товарів та товарів, що не підлягають акцизному оподаткуванню, через Придністров'я. Це збереже час і витрати підприємців та усуне необхідність перенаправляти вантажі, включно з алкогольними та тютюновими виробами, в об'їзд цієї ділянки кордону, а також дозволить уникнути подвійного митного оформлення в Кишиневі та Тирасполі. У довгостроковій перспективі угода сприятиме поновленню міжнародних транспортних коридорів через Придністров'я.
Друга угода, що встановлює автоматизований обмін даними з перетинання молдавсько-українського кордону, зміцнить безпеку завдяки підвищенню прозорості переміщення транспортних засобів і товарів через кордон. Це також дозволить зняти з іноземних громадян, що в'їжджають у Придністров'я, зобов'язання реєструвати своє перебування в міграційних органах Молдови, тобто їм не потрібно буде переїжджати до адміністративної лінії розмежування на заході Придністров'я.
Підписання цих угод відбулося у присутності Консультативної Ради Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM). Місія EUBAM, яка допомагає Молдові та Україні у наближенні до стандартів ЄС у сфері управління кордонами, давно виступає за підписання цих угод, які сприятимуть перетину кордону, а також регіональному розвиткові та торгівлі. EUBAM та інші органи ЄС надавали допомогу молдавським та українським спеціалістам у прикордонній сфері, виходячи зі свого передового досвіду у встановленні спільного прикордонного контролю.
Засідання Консультативної Ради проводилось в Кишиневі та мало на меті узгодити план діяльності Місії на майбутнє з представниками іноземних міністерств, молдавськими та українськими правоохоронними органами, Представництвами ЄС в Молдові та Україні, а також з Консультативною Місією ЄС в Україні, МОМ, ОБСЄ та ПРООН.
Ян Томбінські, Посол ЄС в Україні, зазначив: «Місія EUBAM - це важлива частина діяльності ЄС з надання допомоги обом країнам у реалізації Угод про Асоціацію та відповідних Поглиблених і всеосяжних зон вільної торгівлі. Ми високо оцінили існуючі на сьогоднішній день досягнення партнерських служб у цьому контексті, але відзначили, що попереду нас чекає ще багато роботи. Я впевнений, що, працюючи разом, ми досягнемо поставлених завдань».
Посол ЄС в Республіці Молдова Піркка Тапіола зазначив: «Завдяки внеску EUBAM у врегулювання придністровського конфлікту зміцнюється співпраця між Кишиневом і Тирасполем за цілою низкою практичних питань, таких як митне, торгове, транспортне та правоохоронне співробітництво, які є ключовими у сприянні регіональному розвиткові та безпеці».
Вітаючи подовження мандату Місії до листопада 2017 р., Даніела Кужбе, Заступник Міністра закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова, зазначила: «Протягом десяти років з моменту початку своєї роботи, Місія робить внесок у реалізацію інтегрованого управління молдавсько-українського кордону, інституційний розвиток і інші важливі сфери. Ми сприятимемо подальшим практичним ініціативам EUBAM, які призводять до конкретних позитивних результатів для обох країн на їхньому шляху до європейської інтеграції».
Володимир Бачинський, заступник директора Департаменту Європейського Союзу Міністерства закордонних справ України, зазначив: «Україна прагне до поглиблення співпраці з EUBAM у зв'язку з виникненням нових викликів та пріоритетів, наприклад, зони вільної торгівлі, яка набуває чинності 1 січня. Ми також хочемо, щоб Місія посприяла у боротьбі з контрабандою та посиленні правоохоронних заходів».
Загальна інформація:
Серед переваг встановлення спільного контролю в прикордонному пункті пропуску «Первомайськ-Кучурган» - сприяння поновленню міжнародних транспортних коридорів через Придністров'я та європейського коридору - траси М14, а також підготовка до відновлення використання моста на трасі М14 між селами Гура-Бикулуй і Бичок. Планується, що цей маршрут стане частиною мережі автомобільних доріг ТРАСЕКА. Мережа транспортного коридору Європа-Кавказ-Азія - це міжнародна програма, що включає ЄС і 14 країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії.
Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні була відкрита в 2005 році з метою підвищити рівень норм та практики прикордонного і митного контролю до європейських стандартів, а також задовольнити потреби громадян та ділових кіл Молдови та України. Діяльність EUBAM сприяє покращенню економічного розвитку та посиленню безпеки на кордоні. Консультативна Рада є керівним органом Місії, який збирається двічі на рік.

Інформація для зв'язку:
Відділ звітності та зв'язків
+380 482 36 52 74
press@eubam.org

Moldova, Ukraine, EU make it easier to move across the Moldova-Ukraine border

Chisinau, 4 November 2015 - Two new cross border cooperation agreements were signed today between Moldova and Ukraine that will make it faster and easier to move across their joint border. The first, establishing joint control at the Pervomaisc-Kuchurhan Border Crossing Point (BCP) would allow both excisable and non-excisable goods for import, export and transit through Transnistria to move through this BCP. This will save businesses both time and money, eliminating the need for re-routing any goods, including alcohol and tobacco, around this part of the border and also avoiding double customs clearance in both Chisinau and Tiraspol. In the longer term, the agreement should also help re-open international transport corridors across Transnistria.
The second agreement, on the automated exchange of border crossing data across the Moldova-Ukraine border, will enhance security through increasing transparency about the movement of vehicles and goods over the border. It could also remove the obligation for foreign citizens entering Transnistria to register their stay with the Moldovan migration authorities, avoiding the need to travel over to the administrative boundary line on the west side of Transnistria.
The signature of the agreements was witnessed by the Advisory Board of the European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine (EUBAM). EUBAM, which has been working with Moldova and Ukraine to help align them with EU standards of border management, has long advocated these agreements as a way to facilitate border crossing and boost regional development and trade. EUBAM and other EU bodies assisted border professionals in Moldova and Ukraine with its own best practice experience in the area of establishing joint border control.
The Advisory Board convened in Chisinau to agree the Mission's future work plan with representatives from the foreign ministries, the border and law enforcement agencies of Moldova and Ukraine, the EU Delegations to Moldova and Ukraine, as well as the EU Advisory Mission to Ukraine, the IOM, the OSCE and UNDP.
Jan Tombinski, EU Ambassador to Ukraine said "EUBAM is an important part of the EU's efforts to help both countries to implement their Association Agreements with the EU and the related Deep and Comprehensive Free Trade Areas. We praised what the partner services had achieved so far on this agenda, but noted that there remains a great deal of work ahead of us. Working together, I am confident this can be accomplished."
EU Ambassador to the Republic of Moldova, Pirkka Tapiola, said: "EUBAM's contribution to the settlement of the Transnistrian issue strengthens cooperation between Chisinau and Tiraspol on a range of practical matters such as customs, trade, transport and law enforcement cooperation, which are central to supporting regional development and security."
Welcoming the extension of EUBAM's mandate until November 2017, Daniela Cujba, Deputy Minister of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Moldova said: "In the ten years since EUBAM's launch, it has contributed to the implementation of integrated border management at the Moldova-Ukraine border, institutional capacity-building and other important areas. We will support EUBAM's further practical initiatives, which bring concrete benefits for both countries on their path to European integration."
Volodymyr Bachynsky, Deputy Head of the EU Directorate of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine said: "Ukraine is seeking deeper cooperation with EUBAM in accordance with new challenges and priorities such as the DCFTA which comes into force on 1 January. We also want EUBAM to provide assistance with combating smuggling and improving enforcement measures."
Background:
Among the benefits of establishing a jointly controlled border crossing point at Pervomaisc-Kuchurhan Border Crossing Point is to promote and encourage the re-establishment of international transport corridors across Transnistria and along the M14 which is a European corridor and pave the way for reopening the Gura Bicului - Bicioc Bridge along the motorway M14. This route is intended to form part of the TRACECA network. The Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia network is an international transport programme involving the EU and 14 countries of the Eastern European, Caucasian and Central Asian regions.
The European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine was launched in 2005 to promote border control and customs norms and practices that meet European standards and to serve the needs of Moldovan and Ukrainian citizens and trade. EUBAM activities help advance economic development and enhance border security. The Advisory Board is the Mission's governing body and convenes twice a year.

Contacts
Reporting and Communications Office
+380 482 36 52 74
press@eubam.org
Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.