10.11.2015

В УКРАЇНІ ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ НАДАВАТИМУТЬ ТІЛЬКИ НА КОНКУРЕНТНІЙ ОСНОВІ ЯК В ЄС


В УКРАЇНІ ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ НАДАВАТИМУТЬ ТІЛЬКИ НА КОНКУРЕНТНІЙ ОСНОВІ ЯК В ЄС

9 листопада у Верховній Раді за участі народних депутатів, представників АМКУ, українських та закордонних експертів відбувся семінар-круглий стіл на тему «Державна допомога в контексті Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом». Головною темою обговорення було приведення у відповідність до вимог Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС системи контролю за наданням державної допомоги суб'єктам господарювання. А саме – забезпечення прозорості витрачання державних коштів, створення переліку схем державної допомоги і його відкритості для громадськості, напрацювання нормативних актів, які встановлюють критерії визначення державної допомоги. Очікувані наслідки створення системи моніторингу та контролю за наданням державної допомоги – деолігархізація економіки та збільшення залученості малих і середніх підприємств до отримання державної допомоги і до отримання контрактів на державні замовлення.
«Завдання української влади - якнайшвидше розібратися із хаосом у системі надання підприємствам державної допомоги, коли вона надавалась непрозоро, незрозуміло за якими принципами. Внаслідок такого хаосу державна допомога не йшла на підтримку розвитку перспективних підприємств, старт-апів тощо, це була компенсаторна допомога, а нам треба перейти до європейської моделі розвитку», - сказав Віктор Галасюк, головуючий на круглому столі, Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва, Заступник Голови Української частини Парламентського комітету асоціації. Віктор Галасюк також проінформував, що на четвер, 12 листопада у Верховній Раді заплановано розгляд законопроекту про створення експортно-кредитного агентства, котре на прозорих і конкурентних умовах надаватиме фінансову і технічну допомогу різним підприємствам, зокрема, приватним, малим і середнім компаніям для виходу на зовнішні ринки з українською продукцією.
Остап Семерак, Голова Української частини Парламентського комітету Асоціації, зазначив: "Ми маємо закласти таку систему державної допомоги, яка є в ЄС - взяти за зразок цілісну модель і почати її застосовувати, а не вносити точкові зміни у законодавство. І цю модель прописано в Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС".
Державний уповноважений Антимонопольного комітету України Анна Артеменко розповіла про завдання АМКУ у реформуванні системи державної допомоги: «Необхідно провести повну інвентаризацію усієї системи надання державної допомоги: хто і скільки отримував, створити Реєстр усіх структур, що надають державну допомогу, розробити і запровадити конкурсну процедуру надання державної допомоги, визначити форми і критерії державної допомоги і роз'яснити ці норми всім, кого це стосується у держслужбі і бізнесі».
Народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з економічної політики Вікторія Пташник сказала, що успішна реформа системи надання державної допомоги призведе до деолігархізації української економіки: «Вплив олігархів на економіку України досі є величезним, але впровадження інституту державної допомоги за європейськими стандартами допоможе подолати руйнівний вплив олігархів – їхні підприємства не зможуть, як раніше, непрозоро отримувати мільярдні суми у якості державної допомоги, за які нема ніяких звітів і нема економічного ефекту. Провідна роль у цій реформі у Антимонопольного комітету. АМКУ має провести ґрунтовну реформу своїх підрозділів, залучити висококваліфікованих фахівців і забезпечити повну прозорість витрачання бюджетних коштів у формі державної допомоги».
Керівник Проекту ЄС «Гармонізація систем державних закупівель та державної допомоги України зі стандартами ЄС» Юджин Стюарт зазначив, що головною метою прийняття регуляторної системи ЄС у сфері державної допомоги в Україні є підтримка бізнес-сектору винятково державою, що не матиме надмірних негативних впливів на ринкову конкуренцію та торгівлю. "У той час як Закон про державну допомогу підприємствам набирає чинності в серпні 2017 року, всім міністерствам і громадським організаціям, які дають бізнесу підтримку будь-якого роду, необхідно підготуватися до нових правил. Україна продовжує пропонувати нові ініціативи, які можуть і не бути дозволені після вступу цього закону в силу, і слід враховувати це зараз, а не пізніше". Доктор Стюарт також згадав низку парламентських законодавчих ініціатив, запланованих на 2015-2016 рр. і наголосив, що, принаймні 20 з них можуть бути проблематичними в майбутньому і не відповідати стандартам ЄС з державної допомоги.

Круглий стіл організовано за підтримки Комітету з питань промислової політики та підприємництва та Української частини Парламентського комітету асоціації. Серія круглих столів в рамках проекту «РАДА за ЄВРОПУ» впроваджується Лабораторією законодавчих ініціатив та фінансується Європейським Союзом. Проект «РАДА за ЄВРОПУ» спрямований на підвищення рівня знань, пов'язаних з ЄС, особливо щодо реалізації Угоди про Асоціацію і співробітництва Україна-ЄС, членів парламенту України і місцевих політиків шляхом проведення шести тематичних круглих столів. За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном +380445313768.


STATE IN UKRAINE WILL BE BASED ON COMPETITION AS IN THE EU

On November, 9, Verkhovna Rada hosted the seminar-roundtable "State Aid in the Context of the EU-Ukraine Association Agreement" where members of the Parliament, representative of the Antimonopoly committee, Ukrainian and European experts took part. The main topic of the discussion was harmonization of the state aid control system of Ukraine with the obligations under the Association Agreement between the EU and Ukraine. Particularly participants discussed ensuring transparency of public spending, creation of the register of state aid schemes and its availability to the public, drafting regulations that determine criteria for state aid qualification. Among expected results of introducing the state aid monitoring and control systems are deoligarchization of the economy and increase in involvement of small and medium enterprises in obtaining state aid and public contracts.
"Main task of the Ukrainian authorities is to deal with the chaos in the system of providing state aid to enterprises as soon as possible as it has been handled without transparency and based on unclear principles. As a result of this chaos the state aid was not targeted at support of development of promising enterprises and start-ups, it was rather a compensatory aid, but we have to move towards the European model of development", said Victor Halasiuk, Head of the Verkhovna Rada Committee on Industrial Policy and Entrepreneurship, who chaired the roundtable.
Victor Halasiuk also informed that the draft law on establishing Export Credit Agency is scheduled for consideration in the Parliament for Thursday, November, 12. The Agency should provide transparent and competitive environment for financial and technical assistance to various companies, including private, small and medium enterprises to enter the international markets with Ukrainian products.
Ostap Semerak, Head of the Ukrainian Part of the Parliamentary Committee of Association, noted: "We have to establish a system of state aid which is similar to one in the EU - take this holistic model as an example and start using it rather than fixing the existing laws here and there. And this model is written in the Association Agreement between Ukraine and the EU."
Commissioner of the Antimonopoly Committee of Ukraine Anna Artemenko talked about the tasks of the Antimonopoly Committee in reforming the staid aid system: "It is necessary to conduct a complete inventory of the entire system of state aid: who received it and how much, create a registry of all structures that provide state aid, to develop and implement a competitive procedure of state aid, to determine the form and criteria for state aid and explain these rules to everyone concerned in the civil service and business".
Victoria Ptashnyk, Member of the Parliament of Ukraine, Member of the Committee of Economic Policy, said that successful reform of state aid will lead to deoligarchization of Ukrainian economy: "The influence of oligarchs on Ukraine's economy is still huge, but the introduction of state aid by European standards will help to overcome the devastating effects of oligarchs - their companies will not be able, as before, get billions as state aid in non-transparent ways, for which there are no reports and no economic effect. The Antimonopoly committee has the leading role here. AMCU has to reform their units to attract highly qualified specialists and ensure full transparency of budget spending in the form of state aid".
Dr. Eugene Stuart, Team Leader of the EU funded Project "Harmonization of Public Procurement and State Aid Systems in Ukraine with EU Standards", said that the main purpose of adopting the EU State aid regulatory system in Ukraine is to allow only State supports to the business sector that do not have undue negative impacts on market competition and trade. "While the Law on State aid to Undertakings comes into full effect in August 2017, all Ministries and public organizations which give support of any kind to businesses need to prepare for the new rules. Ukraine continues to suggest new initiatives that may well not be allowed after the Law comes into effect and account should be taken of this now rather than later". Dr. Stuart referred to a range of Parliamentary legal initiatives planned for 2015-2016 and said that at least 20of these could be problematic in the future and in doubtful compliance with EU State aid rules.
The roundtable is organized with the support of the Committee on Industrial Policy and Entrepreneurship and Ukrainian Part of the Parliamentary Committee of Association. The series of roundtables in the framework of the "RADA za EUROPU" project is implemented by the Agency for Legislative Initiatives and financed by the European Union.

"RADA za EUROPU" project aims at raising EU-related knowledge, particularly of the AA implementation and the EU-Ukraine cooperation, of Members of Parliament of Ukraine and local politicians through holding six topic specific roundtables. For further information please contact +380445313768. 


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.