12.11.2015

Україна розвиває співпрацю в космічній галузі – за підтримки ЄС

12 листопада 2015, Київ

Україна розвиває співпрацю в космічній галузі – за підтримки ЄС

13-го листопада 2015 року відбудеться офіційне закриття проекту Твіннінг в космічній галузі України щодо реалізації Європейських Космічних Програм у сфері супутникової навігації (EGNOS/GALILEO) та дистанційного зондування Землі (GMES).
Проект впроваджувався Національним Інститутом Аерокосмічних Технологій Іспанії (INTA) та Державним космічним агентством України (ДКА). Загальна мета проекту – гармонізація українського законодавства відповідно до норм та стандартів ЄС, та підтримка залучення України до космічної програми ЄС, зокрема у сферах супутникової навігації (EGNOS/Galileo) та дистанційного зондування Землі (GMES-Copernicus).
Представники мас-медіа запрошуються до прийняття участі у заході.
Що? Прес-конференція проекту Твіннінг з питань супутникової навігації та дистанційного зондування Землі. Будуть розглянуті наступні питання: Чому Україні потрібна космічна промисловість? Майбутній розвиток українських космічних технологій; майбутні плани співпраці ЄС-Україна в сфері космічної промисловості (наприклад Горизонт-2020)
Коли? 13 листопада 2015, Прес-конференція: о 12.00 год
Де? Державне космічне агентство України, м. Київ, вул.. Московська,8, кімн 633, 6-ий поверх.
Учасники: Любомир Сабадош, Голова Державного космічного агентства України
Беренд де Гроот, Керівник управління з питань співпраці Представництва Європейського Союзу в Україні
Херардо Анхель Бугайо Оттоне, Посол Королівства Іспанії в Україні
Олександр Голуб, Керівник проекту від бенефіціару, Перший заступник Голови Державного космічного агентства України
Мануель Мулеро Валенсуела, Керівник проекту від Іспанії, Департамент розвитку зв'язку та бізнесу, Національний Інститут Аерокосмічних Технологій Іспанії (INTA)
Для отримання більш детальної інформації та акредитації звертатися:
Наталія Боротканич, тел. (044) 281-62-07, e-mail: press@nkau.gov.ua або
Олена Харитонова, тел. (044) 281-62-04, e-mail: zaika@nkau.gov.ua
Основна інформація:
Даний проект Твіннінг впроваджувався з 2013 року. Бюджет проекту становить 1,450,000  євро.
Загальною метою проекту було прискорення наближення України та Європейського Союзу у космічній галузі та підвищення правового, наукового та промислового співробітництва в даній сфері. 
Проекти Твіннінг об'єднують державні органи України та країн-членів ЄС з метою обміну досвідом і найкращою практикою в роботі в досягненні узгоджених реформ. Українська установа спільно з державним службовцем - Постійним Радником Проекту (RTA) від країни-члена ЄС на базі установи проводила семінари, тренінги, місії експертів та консультації для гармонізації правової бази за зразком найкращих європейських практик.

Ukraine is advancing in space cooperation – with support of the EU

On November 13-th the official Closure meeting and press conference of the Twinning Project in Space sphere of Ukraine on implementing European Space Programmes in satellite navigation (EGNOS/GALILEO) and remote sensing (GMES) will take part.

The project was implemented by the Spanish National Institute of Aerospace Technology (INTA) and the State Space Agency of Ukraine (SSAU). The overall objective of the Project was harmonization of Ukrainian legislation to EU norms and standards and support of involving of Ukraine to EU Space Programme, particularly in Satellite Navigation (EGNOS/Galileo) and Earth Remote (GMES-Copernicus) spheres.
Media is warmly invited to attend this event:
What? Press conference of the Twinning Project on satellite navigation and Earth Remote Sensing. The topics covered will involve: Why Ukraine needs space industry? Future development of Ukrainian space technologies; future plans of EU-Ukraine cooperation in the area of space industry (e.g. Horizon2020)
When? 13 November 2015, Press conference - 12.00
Where? State Space Agency of Ukraine, 8 Moskovska str., Kyiv, office 633, 6th floor
Participants: Mr. Lyubomyr Sabadosh, Chairman of the SSAU
Mr Berend De Groot, Head of Cooperation, the Delegation of the European Union to Ukraine
H.E. Mr Gerardo Ángel Bugallo Ottone, Ambassador of the Kingdom of Spain
Mr Oleksandr Golub, Project Leader of the BC, First Deputy Chairman of the State Space Agency of Ukraine 
Mr Manuel Mulero Valenzuela, Project Leader from Spain, Communication and Business Development, INTA
For more information and accreditation, please contact:
Nataliia Borotkanych, tel. (044) 281-62-07, e-mail: press@nkau.gov.ua or
Olena Kharytonova, tel. (044) 281-62-04, e-mail: zaika@nkau.gov.ua
Background Information:
This Twinning project has been implemented since 2013. The project had the budget of €1,450,000 million. The overall objective of the project was to accelerate the approximation between Ukraine and the European Union in the area of space and to enhance legal, scientific and industrial cooperation in the area.
Twinning projects bring together Ukrainian and EU Member States public bodies to share expertise and best practice in the work towards agreed reforms. The Ukrainian institution, together with an EU Member State civil servants, called Resident Twinning Adviser (RTA), based in the institution, ran workshops, training sessions, expert missions and counselling to improve legal framework modelled according to best European practices.


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.