06.08.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Програма ЄС «U-LEAD з Європою» побудує у Нових Санжарах ЦНАП за шведським проєктом

Logo
Програма ЄС «U-LEAD з Європою» побудує у Нових Санжарах ЦНАП за шведським проєктом

English version is below

6 серпня 2020 року в Новосанжарській ОТГ на Полтавщині був підписаний Меморандум про співпрацю громади та Програми ЄС «U-LEAD з Європою» щодо створення нової будівлі Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). 

Будівництво ЦНАП завершиться до кінця 2020 року, а для відвідувачів ЦНАП почне працювати у лютому 2021 року. Вартість будівництва – майже 6,5 мільйонів гривень, з яких 20% фінансує громада у 2020 та 2021 роках. Крім того, Програма ЄС «U-LEAD з Європою» забезпечить новий ЦНАП меблями, технікою, електронною системою керування чергою, програмним забезпеченням, а також надасть інституційну підтримку у створенні спільного ЦНАП та навчанні працівників.

У новій будівлі ЦНАП буде облаштовано 11 робочих місць і будуть надаватися понад 150 послуг, включно з реєстрацією місця проживання, бізнесу, нерухомості, актів цивільного стану, послугами соціального характеру, пенсійними та іншими послугами, необхідними для мешканців громади та району. Також у ЦНАП буде передбачене місце для встановлення паспортної станції. Всі співробітники ЦНАП пройдуть навчання, розроблене шведсько-українськими експертами Програми «U-LEAD з Європою».

Візуалізація будівлі майбутнього ЦНАП: https://youtu.be/sjYgcLET3Rc

Людмила Рабчинська, заступник Міністра цифрової трансформації з розвитку публічних послуг, була присутня на підписанні Меморандуму й наголосила: «Рівний доступ громадян до якісного обслуговування — головний пріоритет нашої роботи. Саме тому розвиток мережі ЦНАП повинен бути невпинним. Круто, що вже в 2021 році новостворений ЦНАП почне обслуговувати громадян — і матиме можливість надавати послуги мешканцям не лише Новосанжарської ОТГ, а й інших громад».

Проєкт будівлі ЦНАП розроблений провідним шведським архітектурним бюро Claesson Koivisto Rune й адаптований для Новосанжарської громади українськими та шведськими експертами. В основі просторового рішення – образ традиційної української архітектури. У будівлі передбачені необхідні умови, щоб забезпечити доступність для всіх груп людей, її обладнано пандусом, сповивальним столиком та дитячим куточком. Структурна простота й логіка розташувань приміщень у будівлі в майбутньому може бути легко адаптована під інші завдання в залежності від соціального запиту та вимог часу. 

Новосанжарський ЦНАП спроєктовано з використанням енергоефективних технологій, що дозволять йому отримати клас С/В енергоефективності. Для цього використовуються сучасні ішення: енергоефективні віконні системи, утеплення стін і стелі, централізована система вентиляції та кондиціонування, тепловий насос.

Сусанна Делланс, директор Програми «U-LEAD з Європою» від Sida (Шведське агентство міжнародного розвитку), зазначила: «Якісні та доступні послуги –  один із ключових критеріїв спроможності влади. Важливо, щоби послуги надавалися у комфортних умовах та у прозорому форматі. ЦНАП у Нових Санжарах – вже третій ЦНАП, який ми будуємо "з нуля" в Україні. І всі будівельні проєкти з максимальною деталізацією, необхідною для будівництва або адаптації будівлі, доступні для використання органами місцевого самоврядування. Водночас, ми постійно повторюємо, що найголовніше у ЦНАП – це послуги».

Інна Коба, голова Новосанжарської ОТГ подякувала партнерам: «Ми надзвичайно вдячні нашим партнерам, Програмі U-LEAD, за всебічну підтримку нашої громади. Коли ми зрозуміли, що не зможемо виконати взяті зобов'язання щодо забезпечення належного приміщення для ЦНАП, а тому вибуваємо з числа партнерів Програми, нас не залишили в біді та запропонували рішення, яке перевищило всі наші очікування. Новий ЦНАП стане символом перетворень для нашої громади, а також натхненням для розвитку та нових проєктів».

Загалом, 18 громад Полтавської області отримують підтримку Програми «U-LEAD з Європою» зі створення та модернізації ЦНАП. 

***

«U-LEAD з Європою» є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. «U-LEAD з Європою» робить внесок у створення багаторівневої системи управління, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян.

Сайт напряму з покращення якості надання адмінпослуг населення Програми «U-LEAD з Європою»: https://tsnap.ulead.org.ua/

За детальною інформацією, будь ласка, звертайтеся до комунікаційних експертів напряму з покращення якості надання адмінпослуг для населення Програми «U-LEAD з Європою»: Олена Молодцова, +38 063 184 53 26, olena.molodtsova@ulead.org.ua, Вікторія Залозна, +38 093 169 24 26, victoriia.zalozna@ulead.org.ua  

 

_____________________________

 

 

The EU-funded U-LEAD with Europe Programme will build the ASC in Novi Sanzhary according to Swedish design project

 

On August 6, 2020, Novi Sanzhary AH in Poltava Oblast signed a Memorandum of Cooperation between the Hromada and the EU-funded U-LEAD with Europe Programme for the construction of new building of the Administrative Service Centre (ASC).

Construction of the ASC will be completed by the end of 2020, and the ASC will be opened for visitors in February 2021. The cost of construction is almost 6.5 million hryvnias, 20% of which will be funded by the Hromada in 2020 and 2021. In addition, the U-LEAD with Europe Programme will provide new ASC with furniture, IT equipment, an electronic queue management system, software, as well as provide institutional support for the establishment of joint ASC and staff training.

Visualisation of the new ASC building: https://youtu.be/sjYgcLET3Rc 

ASC building will have 11 workplaces and provide more than 150 services, including registration of residence, business, immovable property, civil status, social, pension and other services needed by the Hromada and Rayon residents. The ASC will also have premises for passport station. All ASC employees will undergo training developed by Swedish-Ukrainian experts of the U-LEAD with Europe Programme.

yla Rabchynska, Deputy Minister of Digital Transformation for Public Service Development, participated in the signing the Memorandum and emphasized: "Equal access of citizens to quality service is the main priority of our work. That is why the development of the ASCs network must continue. It is great that already in 2021, the newly created ASC will start providing services to citizens. Moreover, it will provide services not only to residents of Novosanzharska AH, but also to other hromadas."

The design project of the ASC building was developed by leading Swedish architectural firm Claesson Koivisto Rune and adapted for Novi Sanzhary Hromada by Ukrainian and Swedish experts. The spatial solution is based on the image of traditional Ukrainian architecture. The building will be easily accessible by all groups of people; it will be equipped with a ramp, baby changing table and children's area. The structural simplicity and logical arrangement of the premises in the building can be easily adapted in the future to other tasks depending on social demand and time requirements.

Novi Sanzhary ASC is designed using energy efficient technologies that will allow it to receive the C/B energy efficiency class. For this purpose, modern solutions are used: energy-efficient window systems, wall and ceiling insulation, centralized ventilation and air conditioning system, heat pump. 

Susanna Dellans, Sida Programme Director of U-LEAD with Europe (Swedish International Development Cooperation Agency), noted: "Quality and affordable services are one of key criteria of government capacity. It is important that services are provided in a comfortable environment and in a transparent format. The ASC in Novi Sanzhary is the third ASC built from scratch in Ukraine. All construction projects with details required for construction or adaptation of the building are available for use by local self-government authorities. At the same time, we do not stop repeating that the most important thing in the ASC is services".

Inna Koba, Head of Novi Sanzhary AH, thanked the partners: "We are grateful to our partners, the U-LEAD with Europe Programme, for comprehensive support of our hromada. When we realized that we would not be able to meet our commitment to provide appropriate premises for the ASC, and therefore will be excluded from the Programme, we were not left behind and were offered a solution that exceeded all our expectations. A new ASC will become a symbol of transformation for our hromada, as well as an inspiration for the development and new projects".

In total, 18 hromadas of Poltava Oblast receive support from the U-LEAD with Europe Programme for the establishment and modernisation of ASC.

***

The U-LEAD with Europe is the international programme funded by the European Union and its Member States Denmark, Estonia, Germany, Poland and Sweden. The U-LEAD with Europe contributes to the establishment of a multilevel management system, which is transparent, accountable and meeting citizen's needs.

Web-site of the U-LEAD with Europe Programme's Support to Improved Administrative Service Delivery: https://tsnap.ulead.org.ua/

For more information, please contact the Communication Experts, U-LEAD with Europe Programme's Support to Improved Administrative Service Delivery: Olena Molodtsova, +38 063 184 53 26, olena.molodtsova@ulead.org.ua, Viktoria Zalozna, +38 093 169 24 26, victoriia.zalozna@ulead.org.ua  

 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.