25.08.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Українські організації виграли 38 нових проєктів з питань європейської інтеграції за напрямом Жан Моне Програми Erasmus+

Logo
Українські організації виграли 38 нових проєктів з питань європейської інтеграції за напрямом Жан Моне Програми Erasmus+

English version is below

38 проєктів напряму Жан Моне, координовані 24 університетами та іншими організаціями з України, були відібрані на фінансування понад 1,4 млн євро за Програмою Європейського Союзу Erasmus+. Загалом для фінансування обрали 360 проєктів з усього світу. Такими є результати конкурсу за напрямом Жан Моне 2020 року, оголошеного Виконавчим агентством із питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) Європейської Комісії.

«Напрям Жан Моне є важливою частиною інтеграції українських закладів вищої освіти, дослідницьких організацій та громадянського суспільства в європейський академічний, науковий та політичний простір. Вивчаючи законодавчу базу й успішний досвід, українські студенти, викладачі, дослідники та громада загалом наближаються до європейських стандартів у різних галузях. Я вважаю це дуже важливим, коли ми говоримо про Україну та її шлях до політичної асоціації і економічної інтеграції з Європейським Союзом, що насправді починається з людей та їхнього власного розуміння й прагнень», – наголосив Посол Матті Маасікас, Голова Представництва ЄС в Україні.

Напрям Жан Моне включає курси, дослідження, конференції та інші заходи в сфері Європейських студій, які поєднують вивчення Європи з особливим акцентом на процесі європейської інтеграції. Зокрема, 38 українських проєктів-переможців представляють:

   • 25 модулів Жан Моне, що представляють собою короткі навчальні програми з питань політики ЄС у сфері транспорту, продовольчого законодавства, сільського туризму, малих і середніх підприємств та кібербезпеки; євроінтеграції у межах законодавства щодо Інтернету речей, е-демократії, цивільної авіації, децентралізації та державного управління; успішних практик ЄС у дослідженнях, викладанні й розвитку загальних компетентностей, міжкультурній комунікації, відродження міст тощо.
   • 2 центри досконалості Жан Моне з питань європейських стратегій розвитку, кругової та зеленої економіки. Такі центри залучатимуть студентів з факультетів, що зазвичай не мають стосунку до європейських студій, а також політиків, державних службовців, організоване громадянське суспільство та широку громадськість задля створення зв'язків між різними напрямами.
   • 5 кафедр Жан Моне в університетах – викладацькі й дослідницькі посади із спеціалізацією з Європейських студій.
   • 5 проєктів Жан Моне досліджуватимуть нові методології, щоб зробити тематику ЄС більш привабливою та адаптованою до різноманітних цільових груп, а також сприятимуть дебатам та осмисленню різноманітних питань щодо Європейського Союзу та провадитимуть заходи.
   • 1 асоціацію Жан Моне, яка сприятиме вивченню процесу європейської інтеграції.

Починаючи з вересня 2020 року, 24 організації з різних міст України (Вінниця, Запоріжжя, Київ, Львів, Миколаїв, Полтава, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків) вже розпочнуть реалізацію проєктів Жан Моне.

Дізнайтеся більше в інфографіці.

У межах конкурсів 2014–2019 рр. від України було подано 791 заявку, з яких 82 проєкти Жан Моне було відібрано для фінансування. Серед цих проєктів – 56 модулів, 7 кафедр, 2 центри досконалості, 5 проєктів, 5 мереж і 7 асоціацій Жан Моне, які координуються 49 організаціями з 20 міст України: 36 закладів вищої освіти, 3 наукові установи та 10 громадський організацій. Загальна сума грантів за проєктами складає понад 3,7 млн євро.

 

Довідкова інформація:

Erasmus+ – це програма Європейського Союзу на період 2014–2020 рр., що підтримує проєкти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді і спорту.

Інформацію про результати конкурсу Жан Моне 2020 р. розміщено на сайті Виконавчого агентства із питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) Європейської Комісії.

Інструкції, рекомендації та інша додаткова інформація для виконавців проєктів розміщена на сайті EACEA (Beneficiaries space).

База даних проєктів Erasmus+ для України доступна на сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні.

За додатковою інформацією звертайтесь до Національного Еразмус+ офісу в Україні: office@erasmusplus.org.ua.

__________________

 

Ukrainian organisations won 38 new projects on European integration under Erasmus+ Jean Monnet Activities 

 

38 Jean Monnet projects coordinated by 24 universities and other organisations from Ukraine have been selected for a total grant funding of over EUR 1.4 million under the European Union's Erasmus+ Programme. In total, 360 projects were selected for funding. These are the results of the 2020 Call for Proposals announced by the Education Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) of the European Commission.

"Jean Monnet Activities are an important part of the integration of Ukrainian Higher Education Institutions, research organisations and civil society into the European academic, research and policy landscape. Through the study of the legal framework and good practices, Ukrainian students, academic staff, researchers and the community in general are approaching European standards in various fields. I find this very important when we talk about Ukraine and its path to political association and economic integration with the European Union, which actually begins with people and their own understanding and aspirations," underlined Ambassador Matti Maasikas, Head of the EU Delegation to Ukraine.

Jean Monnet Activities include courses, research, conferences and other activities in the field of EU studies, which comprise the study of Europe with particular emphasis on the European integration process. In particular, 38 winning Ukrainian projects cover the following:

 • 25 Jean Monnet Modules which are short teaching programmes on EU policy in transport, food law, rural tourism, small and medium enterprises and cybersecurity; EU integration within the legislation on the internet of things, e-democracy, civil aviation, decentralisation and public governance; EU good practice in research studies, teaching and soft skills development, intercultural communication, urban revitalisation, etc.
 • 2 Jean Monnet Centres of Excellence on European development strategies and circular and green economy. They will reach out to students from faculties not normally dealing with European Union studies as well as policy makers, civil servants, organised civil society and the general public to create links between different disciplines.
 • 5 Jean Monnet Chairs at universities – teaching and research posts with a specialisation in European Union studies.
 • 5 Jean Monnet Projects which will explore new methodologies to make EU subjects more attractive and adapted to various audiences, as well as promote discussion and reflection on EU issues and disseminate activities.
 • 1 Jean Monnet Support to Associations that will contribute to the study of the European integration process.

Starting from September 2020, 24 organisations from different cities of Ukraine (Kharkiv, Kyiv city, Lviv, Mykolaiv, Poltava, Sumy, Ternopil, Uzhhorod, Vinnytsia, Zaporizhia) will begin implementing these Erasmus+ Jean Monnet activities.

Find out more in the infographic.

In the context of Erasmus+ Calls for Proposals 2014-2019 in total 791 proposals were submitted by Ukrainian applicants, out of which 82 Jean Monnet activities were selected for funding. Those activities include 56 Modules, 2 Centres of Excellence, 7 Chairs, 5 Projects, 5 Networks and 7 Support for Associations activities, implemented in the field of European Studies in 20 cities of all over Ukraine by 49 organisations: 36 Ukrainian Higher Education Institutions, 3 research institutions and 10 NGOs. The total grant amount allocated is over EUR 3.7 million.

 

Background information:                                                                                                                                                       

Erasmus+ is the European Union Programme for 2014-2020 to support international cooperation projects, partnerships, events and mobility in education, training, youth and sport. The information on the selection results of the Jean Monnet Action 2020 Call for Proposals is available at the portal of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.

Guidelines, recommendations and other support information for the winners can be found at the EACEA Beneficiaries space.

Database with Erasmus+ projects for Ukraine is available on the website of the National Erasmus+ Office in Ukraine.

For more details on the Erasmus+ Programme, please contact the National Erasmus+ Office in Ukraine: office@erasmusplus.org.ua.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.