25.02.2021

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Прес конференція “Небезпечні речовини-забрудники знайдені в басейні Дніпра. Удосконалення знань про якість води в Україні за підтримки Європейського Союзу”

Logo
Прес конференція "Небезпечні речовини-забрудники знайдені в басейні Дніпра. Удосконалення знань про якість води в Україні за підтримки Європейського Союзу"

English version is below

В басейні Дніпра знайдені групи небезпечних речовин-забрудників - пестициди, фармацевтичні препарати та важкі метали у концентраціях, які у більшості випадків перевищують екологічні стандарти якості ЄС.

25 лютого 2021 року отримані результати буде презентовано Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України спільно з Державним агентством водних ресурсів України. Завдяки скринінгу забруднюючих речовин, що проводився вперше в басейні Дніпра в рамках проекту ЄС "Водна ініціатива Європейського Союзу плюс для країн Східного Партнерства (EUWI+)" (пошук бiльше 67 000 речовин), Україна отримала нові уточнені дані щодо якості вод в басейні Дніпра. Отримані результати будуть використані у дослідницькому моніторингу вод з метою встановлення джерел потрапляння речовин-забрудників та дадуть змогу запровадити спеціальні заходи з попередження забруднення басейну Дніпра з метою охорони здоров'я людей та захисту довкілля в Україні.

Міністр Р. Абрамовський зазначив: « Скринінг речовин-забрудників, проведений в басейні Дніпра - це ще один сучасний інструмент, завдяки якому ми отримали нові дані про стан наших вод. Знайдені речовини будуть включені в поточний моніторинг поверхневих вод, і це допоможе встановити їх джерела потрапляння в водні ресурси і в майбутньому попередити таке забруднення. »

« Вода є життєво важливою для регулювання клімату, функціонування екосистем та здоров'я людини. Наш економічний розвиток дуже залежить від води. Тому водна політика є ключовим елементом Європейської Зеленої угоди. Україна взяла на себе зобов'язання впровадити шість директив ЄС у водному секторі. Хоча національне водне законодавство значно удосконалилося протягом останніх років, все ще є складності з його впровадженням. Європейський Союз продовжить надавати підтримку Україні та іншим державам Східного Партнерства у впровадженні реформ у водному секторі заради людей та довкілля » - відмітила Клое Алліо, Керівниця відділу співробітництва у сфері економіки, енергетики, інфраструктури та довкілля Представництва Європейського Союзу в Україні

У жовтні 2020 р. за запитом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Державного агентства водних ресурсів України, проект ЄС "Водна ініціатива Європейського Союзу плюс для країн Східного Партнерства (EUWI+)" розпочав перший скринінг речовин-забрудників у басейні Дніпра. Проби води були відібрані на 27 точках, а проби біоти – на 5 точках в басейні Дніпра, від кордону з Республікою Білорусь до Чорного моря, з метою визначення присутніх в них речовин-забрудників.

З повним звітом можна ознайомитися тут: доповідь, додатки

На основі цих даних сформовано перелік басейнових специфічних речовин для басейну Дніпра, що включає 21 показник. Отримані дані будуть використані Державним агентством водних ресурсів України для включення їх у програму діагностичного моніторингу вод у 2021 році. Вимірювання цих показників здійснюватиме лабораторія моніторингу вод Північного регіону в м. Вишгород. Проектом ЄС EUWI+ закуплено нове сучасне аналітичне обладнання для цієї лабораторії та проведено відповідні тренінги для її фахівців.

У 2018-2019 роках аналогічний скринінг проведено в басейнах Дону та Дністра у рамках інших проектів міжнародної технічної допомоги. У цих басейнах також знайдені у високих концентраціях пестициди, фармацевтичні препарати та важкі метали. Хімічний аналіз проб у всіх трьох басейнах виконувався Інститутом навколишнього середовища (Словацька Республіка), що спеціалізується на подібних аналізах в ЄС, зокрема в басейні Дунаю.

За додатковою інформацією звертайтеся до представника проекту ЄС  EUWI+ Оксани Коноваленко oksana.konovalenko@euwipluseast.eu моб. +38 096 449 34 59.

Довідкова інформація: З вересня 2016 р., проект Європейського Союзу «Водна ініціатива ЄС Плюс для Східного Партнерства» надає підтримку шістьом державам Східного Партнерства у наближенні їхнього законодавства до вимог ЄС в сфері управління водними ресурсами, зокрема у питаннях управління транскордонними річковими басейнами. В Україні проект надає підтримку Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів та Державному агентству водних ресурсів у розробці водної політики та управлінні річковим басейном. Проект співфінансується Європейським Союзом (23.5 млн євро) та Австрією і Францією (1 млн. євро). Проект впроваджується Організацією з економічного співробітництва та розвитку (OECD), Європейською економічною комісією ООН (ЄЕК ООН) та консорціумом держав-членів ЄС, а саме Екологічним агентством Австрії та Міжнародним офісом води (Франція).

 

 

_____________________________

 

 

New pollutants identified in the Dnipro basin

The European Union promotes better water quality in Ukraine

 

In the Dnipro river basin, the biggest in Ukraine, pollutants such as pesticides, pharmaceuticals and heavy metals were found in concentrations that most of the time exceed European Union standards. These are the results that were presented on 25 February jointly by the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources and the State Agency of Water Resources of Ukraine. Thanks to the pollutant screening carried out for the first time in the Dnipro river basin as part of the European Union Water Initiative Plus project (EUWI+) (more than 67 000 substances were screened), Ukraine has new precise field and laboratory data on the state of the Dnipro waters. This new data enables decision-makers to implement targeted measures in order to increase the protection of people's health and the environment in Ukraine.

Minister Abramovskiy said: "The pollutants screening conducted in the Dnipro river basin is one more modern instrument, thanks to which we obtained new data about the state of our waters. The detected substances will be included in the on-going monitoring of surface waters. This will help identify the sources of pollution and prevent such pollution in the future"

"Water is crucial for climate regulation, ecosystems functioning and human health. Our economic development is highly dependent upon water. Therefore, water policies are among the main building blocks of the European Green Deal. Ukraine has committed to implement six EU Directives in the water sector. Although national water legislation has improved over the last years, its implementation remains challenging. The European Union will continue supporting Ukraine and other Eastern Partnership countries in carrying out the water sector reform agenda for the benefit of people and the environment."  - Chloe Allio, Head of Section "Economic cooperation, energy, infrastructure and environment" of the EU Delegation to Ukraine noted. 

The Dnipro river basin covers half of Ukraine and is home to more than 20 million people. The river system provides the population with drinking water and recreation areas, allowing the local economy to thrive. However, it is also subject to significant pollution. In October 2020, at the request of the Ukrainian Ministry of Environmental Protection and Natural Resources and the State Agency of Water Resources, the EUWI+ project started the first comprehensive pollutant screening. 27 Water samples and 5 fish samples were taken at diverse sites in the Dnipro basin, from the border with Belarus down to the Black Sea, to investigate the presence of pollutants.

The report is available here: report and annexes

Based on these analyses, the State Agency of Water Resources has been given a list of 21 specific river-basin substances to include in its surveillance monitoring programme as of 2021. In the future, these substances shall be monitored in particular by the Laboratory for the Northern Region in Vyzhgorod. EUWI+ is currently equipping this laboratory with new analytical instruments and relevant training compliant with EU standards. Similar screenings were conducted in the Dniester and Don river basins in 2018 and 2019 by other projects. The pollutants found in high concentrations were pesticides, pharmaceuticals and heavy metals. Chemical analysis of samples taken in the three river basins was performed by the Environmental Institute (Slovak Republic), which specialises in this area within the EU, particularly in the Danube river basin.

For additional information please contact EUWI+ project representative in Ukraine Oksana Konovalenko at oksana.konovalenko@euwipluseast.eu or mobile +38 096 449 34 59.

Background informationLaunched in September 2016, the European Union Water Initiative plus for the Eastern Partnership (EUWI+) supports the six Eastern Partnership countries to align their legislation with European Union policy on water management, with a focus on transboundary rivers. In Ukraine, the project supports the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine and the State Agency of Water Resources in the development of its water policies and river basin management.  The project is co-funded by the European Union (EUR 23.5 million) and by Austria and France (EUR 1.0 million). It is implemented by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), and a consortium of EU member states, comprising the Environment Agency Austria and the International Office for Water (France).

 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.