18.02.2021

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Оновлена система багатосторонньої співпраці, що відповідає викликам ХХІ сторіччя: порядок денний ЄС

Logo
Оновлена система багатосторонньої співпраці, що відповідає викликам ХХІ сторіччя: порядок денний ЄС

English version is below:

Оновлена система багатосторонньої співпраці, що відповідає викликам ХХІ сторіччя: порядок денний ЄС

Сьогодні Європейська Комісія та Високий представник ЄС представили нову стратегію, спрямовану на зміцнення внеску Євросоюзу в систему багатосторонньої співпраці, що базується на правилах. У Спільному комюніке Європейський Союз ділиться своїми сподіваннями та амбіціями щодо такої системи. Цей документ пропонує скористатися усіма наяними у ЄС інструментами, включно із широкою політичною, дипломатичною і фінансовою підтримкою, задля просування ідей глобального миру й безпеки, захисту прав людини та міжнародного права, а також з метою напрацювання багатосторонніх рішень у відповідь на глобальні виклики.

Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики/Віцепрезидент Єврокомісії з питань сильнішої Європи у світі Жозеп Боррель зазначив: «Принцип багатосторонності важливий, адже він дійсно працює. Однак ми не можемо бути єдиними прихильниками такого підходу. У часи зростання скептицизму ми повинні демонструвати переваги та актуальність багатосторонньої системи співпраці. Ми розвиватимемо міцніші, більш розмаїті та інклюзивні партнерства задля її модернізації та формування глобальної відповіді на виклики ХХІ сторіччя, деякі з яких загрожують самому існуванню людства».

Своєю чергою, Єврокомісарка з міжнародних партнерств Ютта Урпілайнен зазначила таке: «Європейський Союз був і залишатиметься найкращим союзником багатосторонніх відносин та їх інституцій. Проте складніше глобальне середовище спонукає нас бути більш згуртованими, послідовними, зосередженими, а також краще використовувати силу нашої колективної Team Europe (команди «Європа»). Ця нова стратегія чітко окреслює наші амбіції щодо інклюзивної багатосторонньої співпраці, наше тверде зобов'язання оновити цей підхід, що буде підкріплено конкретними діями».

Визначення і захист пріоритетів та цінностей ЄС в багатосторонній системі співпраці

Виклики ХХІ сторіччя спонукають до більшого, а не меншого багатостороннього урядування та міжнародної співпраці, заснованої на правилах. ЄС визначив чіткі стратегічні пріоритети щодо проблем, які жодна країна не може вирішити наодинці. Йдеться, зокрема, про мир та безпеку, права людини і верховенство права, сталий розвиток, громадське здоров'я чи клімат. Наразі ж Євросоюз має просувати ці пріоритети в рамках багатосторонньої співпраці задля гарантування більш безпечного світу та сталого й інклюзивного глобального відновлення.

ЄС має посилювати своє лідерство та діяти як єдине ціле, аби досягнути спільного успіху. Задля цього Євросоюз просуватиме ідею ефективніших координаційних механізмів навколо спільних пріоритетів і краще використовуватиме свою колективну міць, спираючись, серед іншого, на підхід «Team Europe». Демократична та унікальна нормативно-правова міць Союзу – це інструменти, що допомагають будувати кращий світ. Водночас його безпеково-оборонні структури підтримують світові зусилля зі збереження, відстоювання та розвитку міжнародного миру й безпеки.

Модернізація багатосторонньої системи співпраці

Європейський Союз продовжить підтримувати зусилля Генерального Секретаря ООН із рефорування, аби глобальна багатостороння система співпраці відповідала викликам сучасності. ЄС сприятиме модернізації ключових інституцій, зокрема Всесвітньої організації охорони здоров'я і Всесвітньої організації торгівлі. Також зусилля ЄС будуть спрямовані на розробку нових глобальних норм і заснування платформи для співпраці в сферах оподаткування, цифровізації та штучного інтелекту.

Сильніша Європа завдяки партнерству

Для зміни багатостороннього середовища, нам потрібне нове покоління партнерств. ЄС буде створювати нові альянси з третіми країнами, посилювати співпрацю зі світовими та регіональними організаціями, а також з іншими зацікавленими сторонами, особливо з тими, що поділяють демократичні цінності. Разом з ними ми будемо шукати спільну мову щодо ряду питань. Євросоюз буде підтримувати держав-партнерів задля їх більш ефективної участі в багатосторонній системі співпраці, аби забезпечити систематичне дотримання взаємних зобов'язань з метою досягнення багатосторонніх цілей. ЄС прагне побудувати більш інклюзивну модель багатосторонніх відносин. Також важливо взаємодіяти з громадянським суспільством, приватним сектором та іншими зацікавленими сторонами.

Подальші кроки

Європейська Комісія і Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики пропонують Європейському Парламенту та Європейській Раді схвалити підхід і працювати разом над цими пріоритетами.

Контекст

Для успішної відповіді на глобальні кризи, загрози та виклики, міжнародна спільнота потребує ефективної багатосторонньої системи, заснованої на спільних правилах та цінностях. Організація Об'єднаних Націй залишається наріжним каменем багатосторонньої системи. Європейський Союз та його країни-члени є найбільшими фінансовими донорами для системи ООН, Бреттон-Вудських інститутів та багатьох інших органів. Вони забезпечують майже чверть фінансових внесків до фондів та програм ООН. До того ж держави-члени ЄС забезпечують близько чверті регулярного бюджету ООН. У Міжнародному валютному фонді та Світовому банку держави-члени мають понад чверть голосів, а близько третини фінансових внесків в ці організації надходять з ЄС та його держав-членів.

ЄС тісно співпрацює з іншими міжнародними організаціями та установами, зокрема з Організацією економічного співробітництва та розвитку, Світовою організацію торгівлі, Радою Європи, Організацією з безпеки і співробітництва в Європі та Північноатлантичним Альянсом.

Насамкінець ЄС прагне тіснішої співпраці з регіональними та багатонаціональними групами держав, серед яких  Африканський Союз, Організація держав Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону, Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) та Співдружність держав Латинської Америки та Карибського регіону, для вирішення спільних проблем та співпраці на міжнародному рівні.

Більше інформації

Спільне комюніке

Інформаційний бюлетень про багатосторонні відносини

ЄС-ООН: глобальне партнерство

***

A renewed multilateralism fit for the 21st century: the EU's agenda

Today, the Commission and the High Representative put forward a new strategy to strengthen the EU's contribution to rules-based multilateralism. The Joint Communication lays out the EU's expectations of and ambitions for the multilateral system. Today's proposal suggests to make use of all tools at the EU's disposal, including its extensive political, diplomatic and financial support to promote global peace and security, defend human rights and international law, and to promote multilateral solutions to global challenges.

High Representative of the Union for Foreign and Security Policy/Vice-President for a Stronger Europe in the World, Josep Borrell, said: "Multilateralism matters because it works. But we cannot be 'multilateralists' alone. At a time of growing scepticism, we must demonstrate the benefit and relevance of the multilateral system. We will build stronger, more diverse and inclusive partnerships to lead its modernisation and shape global responses to the challenges of the 21st century, some of which threaten the very existence of humanity."

Commissioner for International Partnerships, Jutta Urpilainen, said: "The EU has been and will continue to be the best ally of multilateralism and its institutions. However, the more complex global environment calls us to be more united, coherent, focused, and better leverage our collective Team Europe strength. This new strategy spells out our ambition on inclusive multilateralism, our strong commitment to renew it and it will be underpinned by specific actions."

Defining and defending EU priorities and values in the multilateral system

The challenges of the 21st century call for more, not less, multilateral governance and rules-based international cooperation. The EU has defined clear strategic priorities on issues that no country can face alone: peace and security, human rights and the rule of law, sustainable development, public health, or climate. Now, it needs to advance these priorities multilaterally in a strategic approach to ensure a safer world and a sustainable, inclusive global recovery.

The EU must step up its leadership and 'deliver as one' to 'succeed as one'. To this end, the EU will advance more efficient coordination mechanisms around joint priorities and making better use of its collective strength, including building on the Team Europe approach. Its democratic and unique regulatory strengths are assets to help build a better world, while its security and defence structures support global efforts to keep, sustain and build international peace and security.

Modernising the multilateral system

To ensure the global multilateral system is 'fit for purpose' to address today's challenges, the EU will continue to support the UN Secretary-General's reform efforts. It will promote the modernisation of key institutions such as the World Health Organisation and the World Trade Organisation. It will also spearhead the development of new global norms and the establishment of cooperation platforms in areas such as taxation, the digital sphere or Artificial Intelligence.

A stronger Europe through partnership

To change the multilateral landscape, we need a new generation of partnerships. The EU will build new alliances with third countries, reinforce cooperation with multilateral and regional organisations, as well as other stakeholders, especially those with whom it shares democratic values and, with others, it will seek a common ground issue by issue. It will support partner countries in engaging more effectively in the multilateral system and ensure systematic follow-up of bilateral commitments with partners to advance multilateral objectives. EU aims to build a more inclusive multilateralism. It is important to engage also with civil society as well as the private sector, social and other stakeholders.

Next steps

The Commission and the High Representative invite the European Parliament and the Council to endorse the approach and to work together on these priorities.

Background

To respond successfully to global crises, threats and challenges, the international community needs an efficient multilateral system, founded on universal rules and values. The UN remains at the core of the multilateral system. The EU and its Member States are the largest financial donors to the UN system, to the Bretton Woods institutions, and many other international fora. They provide almost one quarter of all financial contributions to the UN's funds and programmes, whilst the EU Member States also provide almost one fourth of the UN's regular budget. At the International Monetary Fund and the World Bank, EU Member States hold over a quarter of voting power close to a third of financial contributions come from the EU and its Member States.

The EU works very closely with and in other international organisations and entities, such as the Organisation for Economic Co-operation and Development, the World Trade Organisation, the Council of Europe, the Organisation for Security and Cooperation in Europe, and the North Atlantic Treaty Organisation.

Finally, the EU seeks closer cooperation with other regional and multinational groupings such as the African Union, the Organisation of the African, Caribbean and Pacific States, the Association of South-East Asian Nations or the Community of Latin American and Caribbean States to address common challenges and to work together at the international level.

For More Information

Joint Communication

Factsheet on multilateralism

EU–UN: Global Partners 

 

Read more

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.