23.02.2021

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Програма ЄС «U-LEAD з Європою» презентувала пропозиції щодо цифрової трансформації сфери надання адмінпослуг та ЦНАП

Logo
Програма ЄС «U-LEAD з Європою» презентувала пропозиції щодо цифрової трансформації сфери надання адмінпослуг та ЦНАП

English version is below

23 лютого на конференції «Цифрова трансформація сфери адміністративних послуг і ЦНАП: виклики та можливості», було презентовано Пропозиції Програми ЄС «U-LEAD з Європою» щодо окремих напрямків державної політики з цифрової трансформації сфери адміністративних послуг та ЦНАП, розроблені українськими та шведськими експертами.

Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, Міністр цифрової трансформації України привітав учасників заходу та наголосив: «Цифрова трансформація сфери державних послуг – це один з найважливіших пріоритетів роботи Мінцифри. Ми створюємо зручні державні сервіси, які спрощують життя українців. Наша ціль – перевести 100% публічних послуг в онлайн до 2024 року та створити умови, щоб кожен українець мав до них рівні можливості і рівний доступ. Мінцифра вже має значні успіхи у реалізації всебічної реформи адміністративних послуг. І ми вдячні нашим європейським партнерам, Програмі «U-LEAD з Європою», за співпрацю у рамках наших спільних проектів. Зокрема, це впровадження технічних умов для розвитку публічних електронних послуг, модернізація та створення ЦНАП, створення інформаційних систем «Вулик» та «Трембіта».

«Цифрова трансформація надзвичайно підвищує ефективність роботи держави, як сервісної інституції для громадян, а також суттєво оптимізує внутрішні процеси управління в державі. Динаміка, яка сьогодні спостерігається в Україні у цій сфері, актуалізує потребу громад у знаннях та інструментах впровадження цифрових рішень на місцях. Я впевнена, що рекомендації Програми U-LEAD стануть дороговказом для відповідальних органів державної влади та громад для забезпечення сучасного, зокрема електронного, і зручного доступу громадян до послуг, що є одним з пріоритетів діяльності ЄС в Україні», прокоментувала Наталія Старостенко, керівник сектору місцевого розвитку Представництва ЄС в Україні. 

Особливістю презентованого документа є пропозиції щодо нових завдань для сфери адміністративних послуг, зумовлених як суттєвою активізацією держави в напрямі цифрової трансформації, так і трансформацією сфери адмінпослуг. Пропозиції покликані звернути увагу відповідальних органів державної влади на виклики у цій сфері та важливість забезпечення умов для доступних і якісних адміністративних послуг. Під час заходу було також презентовано Шведський досвід у сфері цифрової трансформації сфери публічних послуг та рекомендації щодо розроблення ефективних стратегій цифрової трансформації.

«Шлях цифрової трансформації Швеції характеризується децентралізованою системою врядування, делегуванням значної частини повноважень автономним органам місцевого самоврядування, високим рівнем довіри до органів влади та тривалою історією розвитку ІТ в публічному секторі, що нагадує сьогоднішню ситуацію в Україні. Я рада, що шведський досвід може бути корисним для створення сприятливих умов для надання доступних і якісних адміністративних послуг мешканцям громад по всій Україні», підсумувала Сусанна Делланс, директор Програми «U-LEAD з Європою» від Sida (Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку).

До обговорення викликів та можливостей у сфері електронізації адмінпослуг долучилися Денис Іванов, керівник експертної групи впровадження та оцінки якості надання електронних послуг Директорату розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України, Марі Педак, керівниця проєкту EGOV4UKRAINE, Богдан Питель, керівник Центру надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська, Роман Матвійчук, старший експерт з адмінпослуг Програми «U-LEAD з Європою».

***

Довідкова інформація: «U-LEAD з Європою» є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами: Німеччиною, Швецією, Польщею, Данією, Естонією та Словенією.
«U-LEAD з Європою» робить внесок у створення багаторівневої системи управління в Україні, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян.

Сайт напряму з покращення якості надання адмінпослуг населення Програми «U-LEAD з Європою»: https://tsnap.ulead.org.ua/

За детальною інформацією, будь ласка, звертайтеся до комунікаційних експертів напряму з покращення якості надання адмінпослуг для населення Програми «U-LEAD з Європою»: Олена Молодцова, +38 063 184 53 26, olena.molodtsova@ulead.org.ua, Вікторія Залозна, +38 093 169 24 26, victoriia.zalozna@ulead.org.ua  

 

 

__________________________________

 

 

The EU-funded U-LEAD with Europe Programme presented Recommendations on digital transformation of administrative services provision and ASCs 

On 23 February, the Recommendations of the U-LEAD with Europe Programme on digital transformation of administrative services provision and ASCs, developed by Ukrainian and Swedish experts, were presented at the conference "Digital Transformation of Administrative Services and Administrative Service Centers: Challenges and Opportunities".

Mykhailo Fedorov, Vice Prime Minister, Minister of Digital Transformation of Ukraine, greeted the participants of the event and highlighted: "Digital transformation of public services is one of the most important priorities of the MinDigital. We create convenient government services that simplify the lives of Ukrainians. Our goal is to transform 100% of public services online by 2024 to ensure that every Ukrainian has equal opportunities and equal access to them. The Ministry has already made significant progress in implementing a comprehensive reform of administrative services. And we are grateful to our European partners, the U-LEAD with Europe Programme, for their cooperation in our joint projects. In particular, it is the introduction of technical conditions for the development of public electronic services, modernisation of ASCs, creation of information systems "Vulyk" and "Trembita".

"Digital transformation highly increases the efficiency of the state as a service institution for citizens as well as significantly optimises the internal management processes in the state. The dynamics in this area observed in Ukraine today highlights the need of hromadas for knowledge and tools for implementing digital solutions at the local level. I am confident that the recommendations of the U-LEAD Programme will be a guide for governmental authorities and hromadas to ensure modern, and convenient access to online and offline services for people, which is one of the priorities of the EU in Ukraine," commented Natalia Starostenko, Head of Local Development Sector of the EU Delegation to Ukraine.

The document features the recommendations for new challenges in the field of administrative services caused by the significant intensification of digital transformation on the state level and the transformation of the field of administrative services. The document is designed to draw the attention of responsible governmental authorities to the challenges in this area and the importance of ensuring conditions for accessible and quality administrative services. The Swedish experience in the digital transformation of public services and recommendations for the development of effective digital transformation strategies were also presented at the event.

"Sweden's path to digital transformation is characterized by a decentralized system of government, delegation of a significant part of powers to autonomous local self-government authorities, a high level of trust in government and a long history of IT development in the public sector, which is reminiscent of the current situation in Ukraine. I am glad that the Swedish experience can be useful in creating favourable conditions for the provision of accessible and high-quality administrative services to residents of hromadas across Ukraine," said Susanna Dellans, Sida Programme Director of U-LEAD with Europe.

Denys Ivanov, Head of the Expert Group for Implementation and Quality Assessment of Electronic Services of the Directorate for Development of Electronic Services of the Ministry of Digital Transformation of Ukraine, Mari Pedak, EGOV4UKRAINE Project Manager, Bohdan Pytel, Head of the Administrative Service Center in Ivano-Frankivsk, Roman Matviichuk, Senior Expert on Administrative Services of the U-LEAD with Europe Programme, joined the discussion of challenges and opportunities in the field of digitalization of administrative services.

 

***

Reference information: U-LEAD with Europe is an international programme funded by the European Union and its Member States Germany, Sweden, Poland, Denmark, Estonia and Slovenia. U-LEAD with Europe contributes to the establishment of a multilevel governance system in Ukraine, which is transparent, accountable and meeting citizen's needs.

Web-site of the U-LEAD with Europe Programme's Support to Improved Administrative Service Delivery: https://tsnap.ulead.org.ua/

For more information, please contact the Communication Experts, U-LEAD with Europe Programme's Support to Improved Administrative Service Delivery: Olena Molodtsova, +38 063 184 53 26, olena.molodtsova@ulead.org.ua, Viktoria Zalozna, +38 093 169 24 26, victoriia.zalozna@ulead.org.ua  

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.