23.10.2019

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Модель кредитування МСП в національній валюті в рамках ініціативи EU4Business демонструє високу ефективність

Logo
Модель кредитування МСП в національній валюті в рамках ініціативи EU4Business демонструє високу ефективність

English version is below

23 жовтня 2019 року в рамках Європейського тижня підприємництва Німецько-Український фонд разом з представництвом Європейського Союзу в Україні, Німецьким банком розвитку KfW та банками-партнерами НУФ – Кредобанк, Укргазбанк та Банк Львів – презентували результати другого року реалізації моделі кредитування МСП в національній валюті.

Німецько-Український фонд два роки тому на базі Програми з підтримки фінансування інвестиційних проектів МСП (далі – Програма) запустив модель кредитування МСП в національній валюті, що реалізується за рахунок:

  • позики від Уряду Німеччини, наданої Україні через KfW в розмірі 10 млн. євро, та
  • фінансової допомоги на компенсацію валютних збитків від Європейського Союзу в рамках ініціативи EU4Business в розмірі 5 млн. євро.

Завдяки компенсації валютних ризиків від ЄС кошти позики Уряду Німеччини були конвертовані в гривню та надані банкам-партнерам НУФ для підтримки фінансування МСП в рамках Програми в розмірі 300 млн. грн.

За два роки реалізації Програми були досягнуті такі результати: профінансовано 217 кредитів МСП на загальну суму 709 млн. грн., 59% з яких були спрямовані на інвестиційні цілі; в рамках профінансованих проектів МСП було збережено 6 217 та створено 587 робочих місць.

Модель кредитування МСП в національній валюті станом на 01.10.2019 дозволила збільшити розмір Програми на 47% з початкових 10 млн. євро до 14,7 млн. євро за рахунок операційного доходу та позитивної курсової різниці завдяки укріпленню національної валюти. Отриманий дохід розширює обсяги кредитування МСП та збільшує буфер для компенсації валютних ризиків.

 «Ми вдячні Уряду Німеччини, який надав фінансування для підтримки МСП України, та Європейському Союзу за виділений Україні грант для компенсації валютних ризиків. Така синергія допомогла створити прийнятний кредитний продукт для фінансування інвестиційних потреб МСП України», – зазначив Курт Штрассер, директор Офісу KfW в Україні.

 «З огляду на досягнуті результати моделі кредитування МСП в національній валюті та Програми з підтримки інвестицій МСП, Делегація Європейського Союзу в Україні розглядає шляхи масштабування цієї моделі компенсації валютних ризиків, яка продемонструвала відмінні результати для розвитку МСП України», – поінформував Сімоне Раудіно, координатор сектору економіка, торгівля та міжнародне співробітництво представництва Європейського Союзу в Україні.

«Наразі НУФ працює над залученням нових кредитних ресурсів від міжнародних фінансових організацій з метою їх ефективного використання в рамках запровадженої моделі кредитування МСП в національній валюті», – зазначив Олег Стринжа, виконавчий директор НУФ.

«Завдяки розподілу валютних ризиків з ЄС в рамках моделі, НУФ зміг попри негативні валютні очікування на початку реалізації Програми розпочати активне фінансування інвестиційних проектів МСП», – відзначив Валерій Майборода, в.о. керівника НУФ.

Довідка:

Європейський тиждень підприємництва в Україні є частиною загальноєвропейської кампанії з розвитку малого та середнього бізнесу, сприяння підприємництву та інформування про підтримку ЄС розвитку приватного сектору.

З питань звертайтесь до Наталії Онуфрійчук, +38 (067) 942 96 11, officework_m@ukr.net

 

***

 

Local currency SME lending model introduced

within EU4Business Initiative demonstrates high efficiency

 

On October 23, 2019, within the European SME Week, the German-Ukrainian Fund together with the Delegation of the European Union to Ukraine, the German Development Bank KfW and the partner banks of the GUF - Kredobank, Ukrgasbank and Bank Lviv - presented the results of the second project year of the local currency SME lending model.

Two years ago, the German-Ukrainian Fund launched the local currency SME lending model on the basis of the SME Investment Support Program, consisting of:

  • a loan from the German Government through KfW amounted to EUR 10 million and
  • a financial contribution for compensation of currency risk losses from the European Union under the EU4Business Initiative through KfW in the amount of EUR 5 million.

Thanks to the EU currency risk compensation, the German Government's loan funds were converted into hryvnia and provided to the partner banks to support SME financing under the Program in the amount of UAH 300 million.

During the first two years of implementation following results were achieved: 217 SME loans were financed in the amount of UAH 709 million, 59% of which were directed to investment purposes; under the financed SME projects 6 217 jobs were secured and 587 jobs were created.

Local currency SME lending model helped to increase the Program volume as of 01.10.2019 by 47% from the initial EUR 10 million to EUR 14.7 million due to interest income and foreign exchange gains as a result of strengthening of national currency. The generated revenue will be re-extended to SME and increase the buffer for foreign exchange risk compensation.

 «We are thankful to the German Government made funds available for Ukrainian SME and to the EU provided grant funds to cover FX risks. Such a synergy helped to set up an appropriate SME loan product for local SMEs and enable them to make needed investments», – said Kurt Strasser, Director of KfW Office in Ukraine.

«In view of the results of the Local currency SME lending model and the SME Investment Support Program, the Delegation of the European Union to Ukraine is considering ways of replicating and expanding such risk compensation model, which has given excellent results for Ukrainian SMEs», – informed Simone Raudino, Sector Manager Economic, Trade and International Financial Cooperation, Delegation of the European Union to Ukraine.

«The GUF is currently working to attract new funding from international financial institutions to use them effectively within the framework of the Local currency SME lending model», – believes Oleg Strynzha, Executive Director of the GUF.

«Due to the sharing of currency risks with the EU under the model, the GUF was able to start actively financing SME investment projects despite the negative currency expectations at the beginning of the Program implementation», – noted Valeriy Mayboroda, Acting Head of the GUF.

 

About SME Week

The European SME week in Ukraine is part of a pan-European campaign for developing small and medium businesses, promoting entrepreneurship and informing about EU's support for private sector development.

For accreditation please contact Natalia Onufriychuk, tel: +38 067 942 96 11, officework_m@ukr.net

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправка комментария

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.