10.07.19

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС та МОМ підтримують реінтеграцію ветеранів в Україні

Logo
ЄС та МОМ підтримують реінтеграцію ветеранів в Україні

English version is below

Ветерани, активісти неурядових організацій, учасники ініціативних груп громад Київщини та представники міжнародних організацій об'єдналися сьогодні на товариському футбольному матчі, організованому Міжнародною організацією з міграції (МОМ) за підтримки Міністерства у справах ветеранів та Європейського Союзу. Гра відбулась у рамках проекту ЄС «Підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та їхніх сімей», щоб посприяти діалогу між киянами та ветеранами.

Двадцять гравців змагалися за м'яч у форматі матчу за права людини: тобто без суддів, самостійно обираючи капітанів, перший та другий склад команд. Особливу увагу було приділено повноваженням жінок, людей з інвалідністю та гравців з меншим досвідом у футболі.

«Ветерани вже засвідчили своїми діями, що вони готові захищати свою країну. Підтримка ветеранів у подоланні викликів, з якими вони стикаються, допоможе використати цю позитивну енергію на користь всього суспільства, – сказав Посол Хюг Мінгареллі, Голова Представництва Європейського Союзу в Україні. – Саме тому ЄС вірить, що допомога ветеранам та їхнім родинам є надзвичайно важливим внеском у безпечний та надійний розвиток України».

«За останні 25 років Міжнародна організація з міграції стала одним із глобальних лідерів у підтримці колишніх учасників бойових дій та громад, до яких вони повертаються, впровадивши реінтеграційні програми у понад 30 країнах світу. Досвід МОМ свідчить, що активне залучення ветеранів до життя громад є запорукою консолідації та стабілізації суспільства, і сьогодні ми ділимося цим досвідом і з Україною», – зазначила д-р Лоре Слапак, в. о. Голови Представництва МОМ в Україні.

Проект із підтримки ветеранів є логічним продовженням роботи МОМ, яка з 2014 року підтримала понад 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб та людей, що постраждали від анексії Криму й військових дій на сході України.

Фінансований Євросоюзом проект триває із січня 2019 до червня 2020 року і впроваджується МОМ у трьох пілотних областях: Київській, Дніпропетровській та Львівській. У рамках проекту передбачено підтримку заходів соціального згуртування: спортивних змагань, майстер-класів, круглих столів із представниками місцевої влади. Кваліфіковану психологічну допомогу в рамках проекту надають фахівці, які пройшли підготовку з роботи з ветеранами та членами їхніх родин. Ще одним компонентом проекту є тренінги та гранти на підтримку кар'єрного розвитку та самозайнятості ветеранів. Так, гранти до 400 євро на професійну освіту, перекваліфікацію або підвищення кваліфікації буде надано 400 ветеранам, що пройдуть конкурсний відбір. Стільки ж ветеранів отримають гранти розміром до 1 000 євро на розвиток власної справи.

Заповнити заявку на грант на перекваліфікацію ветерани з Київської, Дніпропетровської та Львівської областей можуть за посиланням: http://bit.ly/ПрофосвітаВетеранам

Посилання на анкету для отримання бізнес-гранту: http://bit.ly/ГрантиВетеранам

За даними Міністерства у справах ветеранів, кількість колишніх учасників бойових дій на сході України становить близько 370 тис. осіб. Багато з них стикаються зі значними викликами при поверненні до цивільного життя. Так, згідно з даними Світового банку, близько третини ветеранів, які мали роботу до конфлікту, тепер є безробітними. Частково це спричинено упередженим ставленням працедавців до ветеранів: побоюванням наслідків посттравматичного стресового розладу та інвалідності, а також загальною недовірою.

Довідкова інформація:

Міжнародна організація з міграції є Агентством ООН з питань міграції. МОМ співпрацює з урядовими, міжурядовими та неурядовими партнерами, щоб забезпечити гуманну та впорядковану міграцію. МОМ працює в Україні з 1996 року, а з 2014 допомагає Уряду забезпечувати потреби внутрішньо переміщених осіб та населення, постраждалого від конфлікту.

За додатковою інформацією звертайтеся до Варвари Жлуктенко, Представництво МОМ в Україні, vzhluktenko@iom.int або за телефоном +38 067 447 97 92

______________

 

EU and IOM support veterans' reintegration in Ukraine

 

Veterans of the conflict in eastern Ukraine, activists of non-governmental organizations, community initiative groups from Kyiv region, and representatives of international organizations have been united today at the friendly football match in Kyiv, organized by the International Organization for Migration (IOM) with the support of the Ministry of Veterans Affairs and the European Union. The game was conducted in the framework of the EU project "Reintegration Support for Veterans of the Conflict in Eastern Ukraine and Their Families" to foster dialogue and team-building among Kyivites and veterans.

The game which brought together 20 players was conducted in the format of the match for human rights: it was held without referees, the participants chose the captains themselves, composed the first and second teams. The support of women, people with disabilities and less experienced players was encouraged.

"Veterans have already shown by their actions that they are willing to defend their country. With support to overcome the challenges they face, this positive energy can be harnessed to bring good for all of society," said Ambassador Hugues Mingarelli, Head of the EU Delegation to Ukraine. "That is why the EU believes that providing assistance to veterans and their families is such an important contribution to Ukraine's safe and secure development."

"Over the past 25 years, the International Organization for Migration has become one of the global leaders in supporting former combatants and the communities to which they return with reintegration programmes implemented in over 30 countries. IOM's experience shows that active involvement of veterans into community life is a guarantee of consolidation and stabilization of the society, and today we share this experience with Ukraine," said Dr. Lore Szlapak, IOM Ukraine Officer in Charge.

IOM's engagement with veterans builds upon its crisis response programming that has assisted over 400,000 internally displaced and conflict-affected persons with humanitarian, livelihoods and social cohesion support in response to the annexation of Crimea and military actions in the east of Ukraine since 2014.

The EU-funded project has been implemented by IOM in three pilot regions – Kyiv, Dnipropetrovsk and Lviv. It lasts from January 2019 until June 2020. The project supports social cohesion activities, such as sports events, master-classes, round tables with representatives of local authorities. Qualified psychological assistance is provided by professionals, who passed trainings on psychosocial support provision to veterans and their families. Another project component is career development and self-employment trainings, followed by grants provision. Up to 400 veterans who pass the competitive selection will be provided with grants of up to EUR 400 for vocational courses, re-qualification or advanced trainings. As many veterans will receive grants of up to EUR 1,000 for business development.

 

To apply for a re-qualification grant, veterans from Kyiv, Dnipropetrovsk and Lviv regions are invited to visit:  http://bit.ly/ПрофосвітаВетеранам

 

Link for a business grant application: http://bit.ly/ГрантиВетеранам

 

According to the Ministry of Veterans of Ukraine, there are about 370,000 veterans of the conflict in eastern Ukraine, many of whom encounter significant challenges attempting to reintegrate into civilian life. As found by a World Bank study, about one-third of the veterans who had a job before the conflict are now unemployed, partially due to negative perceptions of veterans among employers, including challenges with post-traumatic stress disorder, disabilities, and general mistrust.

 

Background information:

The International Organization for Migration is the UN Migration Agency. IOM works closely with governmental, intergovernmental and non-governmental partners to promote humane and orderly migration. The IOM Mission in Ukraine was established in 1996. Since 2014, IOM has been assisting the Government to meet the needs of internally displaced persons and conflict-affected population of Ukraine.

For additional information, please contact Varvara Zhluktenko, IOM Mission in Ukraine, via vzhluktenko@iom.int
or at +38 067 447 97 92.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.