12.10.15

Конфіскація та повернення активів, отриманих злочинним шляхом, в центрі уваги круглого столу ЄС

Конфіскація та повернення активів, отриманих злочинним шляхом, в центрі уваги круглого столу ЄС

12 жовтня 2015 р., Київ
За оцінками експертів у 2014 році з державного бюджету було незаконно виведено 140 млрд. грн. Повернуто у тому ж році було лише 10,2 млн. грн. або менше, ніж 1% від вказаної суми. В 2015 році планується отримати 1,5 млрд. грн. у формі повернення доходів. Однак без комплексної законодавчої моделі повернення активів, отриманих злочинним шляхом, подолання невідповідності між очікуваннями і реальними поверненнями корупційних доходів видається неможливим.
Сьогодні Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» спільно з Міністерством юстиції України провели круглий стіл на тему «Нормативні та інституційні аспекти відшкодування та управління доходами, отриманими злочинним шляхом». У рамках заходу основна увага була прикута до необхідності посилення національного та міжнародного співробітництва між різними установами, що працюють у сфері конфіскації та управління доходами, отриманими злочинним шляхом.
"Вкрай важливо перенести увагу поточного кримінального судочинства з персонального покарання злочинця до подолання наслідків злочину ", – зазначив Ян Томбіньскі, Посол ЄС в Україні.
Для підвищення ефективності українського законодавства та практики правозастосування у відношенні позбавлення зловмисників, винних в організації злочинів і вчиненні корупційних правопорушень, кінцевої фінансової вигоди від злочину необхідно внести зміни до нормативно-правового регулювання та підвищити відомчий потенціал органів державної влади. У той же час слід забезпечити адекватні гарантії захисту прав людини та основоположних свобод, зокрема права на справедливий суд і на стабільність відносин власності. Також ці зміни мають вирішальне значення для приведення українського законодавства і правозастосування у відповідність з європейськими стандартами і відповідними практиками.
У заході взяли участь високопоставлені представники законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні, а також міжнародні експерти. Під час круглого столу учасники обговорили відповідність розробок у сфері українського законодавства і практики повернення активів політичному діалогу між Україною та ЄС. Європейські експерти представили випадки, пов'язані з практичним й ефективним забезпеченням функціонування офісів з повернення та управління активами в державах-членах ЄС.

"Протягом останніх 20 років в Україні не існувало дієвих механізмів для запобігання незаконному виведенню коштів. Тільки за часів правління Януковича з країни незаконним шляхом було виведено близько 100 млрд. доларів. Тому Україна повинна мати жорстке антикорупційне законодавство. Розробка антикорупційного законодавства має бути прозорою для громадян, щоб уникнути маніпуляцій в цьому питанні", – підкреслив Павло Петренко, Міністр юстиції України.

Довідка
Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» має на меті сприяння консолідованим реформам на рівні всього сектору юстиції в Україні. Ця ініціатива, що впроваджуватиметься у 2014-2016 рр., об'єднає всіх партнерів у сфері юстиції — Уряд України, професійні асоціації юристів та громадські організації — та допомагатиме їм розробити та впровадити комплексну Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інституті, що відповідає європейським принципам та найкращим практикам країн Євросоюзу. Сукупне фінансування проекту у сумі 8,6 млн. євро надане Європейським Союзом.

Confiscation and Asset Recovery in Focus of the EU Round Table

12 October 2015, Kyiv
It has been estimated that 140 billion UAH were illegally removed through the national budget in 2014. The total value of confiscated assets in 2014 amounted to only 10.2 million UAH that is less than 1% of this sum. In 2015, 1.5 billion UAH are planned to be received in the form of returned revenues. However, it is impossible to resolve the discrepancy between expectations and recovered proceeds of corruption without a comprehensive legal model of asset recovery in Ukraine.
Today the EU-funded Project "Support to Justice Sector Reform in Ukraine", in cooperation with the Ministry of Justice of Ukraine, held a Round Table "Regulatory and Institutional Aspects of Recovery and Management of Proceeds of Crime". The event paid attention to the need of improving domestic and international cooperation between various institutions working in the area of confiscation and management of proceeds of crime.
"It is extremely important to shift the current criminal justice focus form the one providing personal retribution against a perpetrator towards the one dealing with the results of a crime"noted Jan Tombinski, the EU Ambassador to Ukraine.
Changes in statutory regulation and institutional capacities are necessary to make Ukrainian law and practice more efficient in depriving perpetrators of organised and corruption offences from the ultimate financial benefit of crime, while providing adequate safeguards for human rights and fundamental freedoms, including a fair trial and the protection of stability of property relationships. Additionally, these changes are crucial in bringing Ukrainian law and practice in compliance with European standards and comparative practices.
Senior representatives from the Ukrainian legislative, executive and judicial branches of power participated at the event alongside international experts. During the Round Table, the participants discussed relevance of practice of confiscation and asset recovery to political dialogue between Ukraine and EU. European experts presented the cases related to Practical and Effective Operation of Asset Recovery and Management Offices in the EU Member-States.

"For the last 20 years Ukraine has lacked functional mechanism to prevent illegal proceeds. Only during the Yanukovich regime illegal proceeds amounted to approximately 100 billion USD. This is why Ukraine should have tough anticorruption legislation. Аnticorruption legislation should be implemented in a transparent way to avoid manipulation with this issue"underlined Pavlo Petrenko, the Minister of Justice of Ukraine.
Background information
The EU-funded project "Support to Justice Sector Reforms in Ukraine" supports justice sector-wide reforms in Ukraine. This initiative, implemented during 2014-2016, brings together all the justice sector stakeholders – the Government of Ukraine, legal professional associations and civil society organizations – to help them develop and implement a comprehensive sector reform strategy in line with democratic principles and EU best practices. The total budget of the project is €8,6M, allocated by the European Union. The project is implemented by a consortium of EU Member States (France, Germany, Poland and Lithuania) led by Justice Coopération Internationale of France.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.