08.10.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Огляд національного механізму реагування на дії кривдників в Україні

Logo
Огляд національного механізму реагування на дії кривдників в Україні

English version is below

5 жовтня міжнародні та національні експерти та експертки зібрались у Києві, щоб обговорити, як покращити механізм реагування на випадки домашнього насильства, запобігаючи його вчиненню та проводячи корекційну роботу з кривдниками. Зважаючи на те, що домашнє насильство в Україні є кримінальним злочином, робота з кривдниками для запобігання його повторним проявам вимагає ресурсів, системного підходу та навчання спеціалістів. Саме ці потреби обговорили учасники круглого столу.

«Вкрай важливо не тільки покарати винних за насильство, але й спонукати їх взяти на себе відповідальність за нього. Програми по роботі із кривдниками мають життєво важливе значення для того, щоб зламати культурне сприйняття насильства щодо жінок», –- зазначила Тетяна Шульга, радниця з гендерних питань  Представництва ЄС в Україні.

Представники та представниці Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національної поліції України та інших інституцій брали участь в огляді національного механізму реагування на дії кривдників, у тому числі дотримання Україною міжнародних стандартів, встановлених насамперед Радою Європи. Міжнародні експерти представили досвід роботи із кривдниками в Іспанії, Ізраїлі та США. Алессандра Паунч, виконавча директорка Європейської мережі по роботі з кривдниками у випадках домашнього насильства, також представила європейські керівні принципи та практичний досвід роботи з цією категорією під час кризи, спричиненої COVID-19.

Згідно з національним опитуванням сучасної маскулінності, проведеним UNFPA в Україні (2019), значна частина кривдників не сприймає свою насильницьку поведінку як злочин. Вони радше сприймають її як «нормальну» і звинувачують постраждалу в провокуванні насильницької чи образливої ​​поведінки та уникають відповідальності. Згідно з цим опитуванням, 13% чоловіків визнали вчинення фізичного насильства над своїми партнерками, 32% опитаних чоловіків повідомили, що мають друзів-чоловіків, які чинили фізичне насильство проти своїх дружин або партнерок, а 10% чоловіків погодилися, що жінка повинна терпіти насильство, щоб зберегти сім'ю. У 2020 році лише 414 осіб було направлено на проходження програм для кривдників, тоді як лише за 9 місяців 2020 р. понад 80 тисяч осіб перебували на обліку  за вчинення актів домашнього чи гендерно зумовленого насильства.

«З 2015 року, UNFPA Україна співпрацює з Урядом України над розробкою та вдосконаленням системи запобігання та реагування на гендерно зумовлене насильство. Наша кінцева мета має два виміри: перший полягає у тому, щоб постраждалі від насильства знали свої права, шукали і мали доступ до якісних послуг, орієнтованих на їхні потреби; і другий полягає в формуванні у суспільстві підходу нульової толерантності до будь-яких проявів насильства. Ми впевнені, що після приєднання до Партнерства Біарріц протидія гендерно зумовленому та домашньому насильству в країні  і надалі залишатиметься пріоритетним напрямком державної політики», – сказав Хайме Надаль, Представник UNFPA в Україні.

«Рівень домашнього насильства досяг епідемічного виміру у багатьох країнах ще до COVID-19. Проте пандемія погіршила ситуацію всюди. Щоб запобігти повторенню цього злочину, робота з кривдниками має вирішальне значення. Слід обмінюватись досвідом, вивчати, адаптувати та застосовувати у відповідних випадках передові практики успішних програм», – додала Еріка Квапілова, Представниця структури "ООН Жінки" в Україні.

Зустріч зібрала міжнародні  та місцеві організації, національні органи влади, включаючи Верховну Раду України, Офіс віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Міністерство соціальної політики України, Міністерство внутрішніх справ України, Національну поліцію України, прокуратуру, представників судової системи, регіональні та місцеві органи влади, UNFPA, ООН Жінки, Представництво ЄС в Україні, Раду Європи та ОБСЄ.

 

Довідка

Цей міжнародний незалежний огляд був проведений на прохання UNFPA в Україні в межах програми «ЄС за гендерну рівність: разом проти гендерних стереотипів та гендерно зумовленого насильства», яка фінансується Європейським Союзом та реалізується спільно структурою «ООН Жінки» та UNFPA.

Програма «ЄС за гендерну рівність: разом проти гендерних стереотипів та гендерно зумовленого насильства» – це трирічна регіональна програма для подолання гендерних стереотипів та гендерно зумовленого насильства у шести країнах Східного партнерства: Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні.

 

За додатковою інформацією звертайтеся до Альони Зубченко, zubchenko@unfpa.org

____________

 

Review of the national perpetrators' response mechanism was presented in Ukraine

 

International and local experts gathered to discuss how to prevent domestic violence, and rehabilitate perpetrators, by improving Ukraine's response mechanism. While domestic violence is criminalised in Ukraine, working with perpetrators to prevent further violence requires trained staff and resources and a system approach. These needs were discussed during the review session.

"It is crucial not only to hold perpetrators accountable for their violence but also instigate them to accept responsibility for their abuse. Perpetrators' programmes are vital to break cultural acceptance of violence towards women," noted Tetiana Shulha, Gender Focal Point at the European Union Delegation to Ukraine.

Representatives from Ukraine's Parliament, Cabinet of Ministers, National Police and other groups participated as Ukraine's compliance with international standards (primarily of the Council of Europe) were reviewed. International experts shared the experience of working with perpetrators in Spain, Israel, UK and the USA. Alessandra Pauncz, Executive Director of the European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, also presented European guidelines and practical experience on working with perpetrators during the COVID-19 crisis.

"Since 2015, UNFPA has been working with the Government of Ukraine to develop and enhance the Gender-Based Violence (GBV) prevention and response systems. Our ultimate goal is twofold: First, to ensure that GBV survivors know about their rights and seek and access good quality, survivor-centered, services and; second, to promote a zero-tolerance approach to GBV in society. We are certain that with Ukraine joining the Biarritz partnership, counteracting Gender-Based and Domestic Violence in the country will be further prioritized," said Jaime Nadal, UNFPA Representative in Ukraine.

According to a UNFPA-led national masculinity survey  in Ukraine (2019), a considerable share of perpetrators do not see their violent behavior as a crime. They rather perceive it as "normal" and blame the victim for provoking their violent or abusive behavior and avoid taking responsibility. According to the survey, 13% of men acknowledged perpetrating physical violence against their partners, 32% of the surveyed men reported having male friends who perpetrated physical violence against their wives or partners, and 10% of men agreed that a woman should tolerate violence to preserve her family. In 2020, only 414 persons were referred to Ukraine's programme for perpetrators, whereas more than 80 thousand persons were registered for committing acts of domestic or gender-based violence.

 "Levels of domestic violence have reached an epidemic dimension in many countries even before COVID-19. The pandemic has worsened the situation everywhere. To prevent the reoccurrence of this crime, the work with perpetrators is critical. Good practices from successful programs should be shared, learned, adapted, and applied as appropriate,"  added  Erika Kvapilova, UN Women Ukraine Representative.

The meeting brought together international, national, and local organizations including Parliament, the Office of the Deputy Prime Minister on European and Euro-Atlantic Integration, Ministry of Social Policy, Ministry of Internal Affairs, National Police, Prosecutor's office, judiciary, regional and local authorities, UNFPA, UN Women, EU Delegation, the Council of Europe and OSCE.

 

Background

This international independent review was conducted at the request of UNFPA Ukraine within the framework of the "EU 4 Gender Equality: Together against gender stereotypes and gender-based violence" programme, funded by the European Union, implemented jointly by UN Women and UNFPA.

"EU 4 Gender Equality" is a three-year regional programme to tackle gender stereotypes and gender-based violence in six countries of the Eastern Partnership: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, and Ukraine.

 

Press contact: Alona Zubchenko, zubchenko@unfpa.org.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.