04.10.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] За підтримки ЄС на Луганщині запрацював центр інноваційної STEAM-освіти

Logo
За підтримки ЄС на Луганщині запрацював центр інноваційної STEAM-освіти

English version is below

За кошти Європейського Союзу, Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні відкрила новий STEAM-центр у Рубіжному на Луганщині. Центр допоможе розвинути потенціал талановитої молоді Луганської області, а також створить можливості для підвищення кваліфікації вчителів у природничих напрямах

Центр працюватиме на базі регіональної Малої академії наук у співпраці з Інститутом післядипломної педагогічної освіти Луганської області. Цільовою аудиторією центру стане креативна молодь Луганщини, яка цікавиться наукою та технологіями, а також педагоги, які прагнуть інтегрувати принципи STEAM-освіти у своїх школах.     

STEAM-освіта (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) – мультидисциплінарний підхід до навчання, який поєднує природничі науки, інноваційні технології та креативність. Він зосереджений на безпосередньому вирішенні прикладних завдань, що стимулює нестандартне та критичне мислення, навички дослідницької діяльності та ефективної роботи в команді.

Керівник Програми ООН із відновлення та розбудови миру Віктор Мунтяну підкреслив, що пандемія COVID-19 посприяла зростанню запиту на інновації, необхідні для вирішення найкритичніших проблем, а майбутній розвиток та благополуччя охопленого конфліктом сходу України неможливе без модернізації освіти.

«Ми переконані, що відкриття цього STEAM-центру в Рубіжному – це інвестиція в краще майбутнє», – зазначив пан Мунтяну. – «Інноваційні підходи, що пустять тут своє коріння, без жодних сумнівів прискорять появу креативних рішень для подолання викликів, що існують на локальному рівні, і ми дуже чекаємо на результати цього чудового починання».

Центр STEAM-освіти оснащений сучасним обладнанням для занять із робототехніки, 3D-моделювання та лабораторних робіт із астрономії, біології, географії, фізики та хімії.

Керівник відділу місцевого та людського розвитку Представництва ЄC в Україні Мартін Шрьодер підкреслив, що сучасна освіта є ключем до економічного відновлення на сході України.

«Ми всі бачили чудові приклади, коли Україна та українці опинилися в авангарді розвитку інновацій та цифрових технологій, – зазначив пан Шрьодер. – Цей центр надасть молоді Луганської області можливості зміцнити свій творчий талант та вдосконалити власні м'які та жорсткі навички. Разом із програмами розвитку вчителів центр продовжуватиме генерувати знання та допомагати вирішувати проблеми як в області, так і в Україні загалом».

Директор Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації Денис Денищенко зазначив, що STEAM-підхід активно впроваджується в сучасній освіті, вдало поєднуючи гуманітарні, природничі, технічні дисципліни.

«Новостворений центр STEAM-освіти в Рубіжному – це креативний освітній, цифровий, технологічний простір, який створить унікальні умови для всебічного розвитку молоді. Його головною перевагою є те, що він готує школярів до реального життя».

Центр STEAM-освіти було відкрито у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру у партнерстві з Малою академією наук Луганської області, Луганським обласним інститутом післядипломної освіти, ГО «Центр розвитку майбутнього» та ГО «Фонд освітніх ініціатив» за фінансування Європейського Союзу. Загальна вартість проєкту склала понад 1 700 000 гривень (55 000 євро).

 

Для довідки

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

 

Для запитів ЗМІ

Юлія Самусь, керівниця відділу комунікацій, ПРООН в Україні, Yuliia.Samus@undp.org, або +380 97 139 14 75

____________

 

With EU support, a new centre for innovative STEAM education opens in Luhansk Oblast

 

With financial support of the European Union, the United Nations Development Programme (UNDP) in Ukraine has opened a new STEAM centre in Rubizhne, Luhansk Oblast. It will help develop the potential of talented young people in Luhansk Oblast, as well as bolster opportunities for the professional development of teachers of natural sciences

The centre is based at the Regional Small Academy of Sciences in partnership with the Institute of Postgraduate Pedagogical Education of Luhansk Oblast. The centre's main audience will be creative young people in Luhansk Oblast, who are interested in science and technology, as well as teachers who want to integrate the principles of STEAM-education in their schools.

STEAM education (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) is a multidisciplinary approach to learning that combines science, innovative technologies and creativity. It focuses on solving concrete problems whilst stimulating out-of-the-box and critical thinking, research skills and effective teamwork.

UN Recovery and Peacebuilding Programme Manager Victor Munteanu said that the COVID-19 pandemic has driven demand for innovative solutions to most pressing issues, while the future growth and prosperity of conflict-hit eastern Ukraine is impossible without modernizing education.

"We are convinced that by opening this STEAM centre in Rubizhne, we're investing in a better future," Munteanu said. "The innovative approaches that will take root here will undoubtedly accelerate creative solutions, addressing local challenges, and we're looking forward to seeing the outcomes of this great beginning."

The STEAM education centre is equipped with modern equipment for robotics, 3D-modeling and conducting laboratory work in astronomy, biology, geography, physics, and chemistry.

Martin Schroeder, Head of local and human development at the EU Delegation to Ukraine, underlined that modern education is key to the economic revitalisation of eastern Ukraine.

"We have all seen excellent examples when Ukraine and Ukrainians have made it to the forefront of innovations and digital technology," Mr Schroeder said. "This centre will give the youth of Luhansk Oblast opportunities to bolster their creative talent and enhance own soft and hard skills. Together with teacher development programmes, the centre will continue to create knowledge and help solve problems, both in the region and Ukraine as a whole."

Denys Denyschenko, the Director of the Department of International Technical Assistance, Innovative Development and External Relations of Luhansk Oblast State Administration, noted that the STEAM approach is being actively implemented in modern education, successfully combining humanities, natural sciences and technical disciplines.

"The newly created STEAM-education centre in Rubizhne is a creative educational, digital, and technological space that will produce unique opportunities for the comprehensive development of young people," Denyschenko said. "Its main advantage is that it prepares students for the real life."

The STEAM Education Centre was opened under the UN Recovery and Peacebuilding Programme in partnership with the Small Academy of Sciences of Luhansk Oblast, Luhansk Oblast Institute of Postgraduate Education, NGO the "Centre for the Future Development and NGO "The Fund of Educational Initiatives" with the financial support of the European Union. The total cost of the project was over UAH 1,700,000 (EUR 55,000).

 

Background

The United Nations Recovery and Peacebuilding Programme (UN RPP) is being implemented by four United Nations agencies: the United Nations Development Programme (UNDP), the UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), the United Nations Population Fund (UNFPA) and the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO).

Twelve international partners support the Programme: the European Union (EU), the European Investment Bank (EIB), the U.S. Embassy in Ukraine, and the governments of Canada, Denmark, Germany, Japan, the Netherlands, Norway, Poland, Sweden and Switzerland.

 

Media enquiries

Yuliia Samus, UNDP Communications Team Leader, yuliia.samus@undp.org

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.