06.10.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] За підтримки ЄС Національна школа адміністрації Франції та Українська школа управління розпочали програму розвитку лідерського потенціалу у сфері державного управління

Logo
За підтримки ЄС Національна школа адміністрації Франції та Українська школа управління розпочали програму розвитку лідерського потенціалу у сфері державного управління

English version is below

22-24 вересня українські посадові особи вищої ланки взяли участь у триденній програмі «Лідерство у сфері державного управління: особистість, команда, інституція» від Національної школи адміністрації Франції (ENA) та Української школи урядування. Програму професійного розвитку підготовлено в межах проєкту «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR), який фінансується ЄС.

«Зміцнення людських ресурсів на державній службі, зокрема шляхом навчання, є важливим для модернізації державного управління. ЄС послідовно підтримує реформу державного управління в Україні, що є передумовою для багатьох інших реформ. Цей інноваційний навчальний курс є результатом дуже тісної співпраці між Національною школою адміністрації Франції та Українською школою урядування. Я щиро сподіваюся, що ця співпраця розвиватиметься далі. Програма розвитку лідерства є важливим кроком на шляху до мети реформи державної служби», – зазначив Ремі Дюфло, Заступник Голови Представництва ЄС в Україні.

Програма покликана сприяти розвитку лідерських якостей державних службовців, які працюють на керівних посадах, шляхом вдосконалення необхідних навичок спілкування та впливу, покращення вміння вести переговори та приймати рішення, а також мобілізувати команду для впровадження змін та управління ними за допомогою колективного інтелекту.

«Наскільки є важливим лідерство в державному управлінні, зокрема в системі державної служби? Якою є роль керівника державної служби? Маємо також говорити й про різницю лідерських стилів чоловіків та жінок. Адже вони дещо відрізняються. Відповіді на ці питання допоможуть вам правильно зорієнтуватися та рухатися в професійному просторі, розвивати лідерський потенціал і правильно скеровувати команду. Окремо зауважу, що ми живемо в епоху, коли знання швидко застарівають. Тому маємо використовувати щонайменшу можливість для саморозвитку, самовдосконалення, підвищення професійної компетентності. І саме ця програма, яка є практико орієнтованою та розроблена українськими експертами спільно з представниками Національної школи адміністрації Франції, допоможе відповідати вам вимогам часу», – прокоментувала Наталія Алюшина, голова Національного агентства України з питань Державної служби.

У 2015 році за потужної підтримки ЄС в Україні був прийнятий Закон «Про державну службу». Він заклав основу політично нейтральної професійної державної служби на основі заслуг. Через рік була прийнята Стратегія реформування державного управління, яка стала дорожньою картою для створення ефективної державної служби відповідно до закону. В межах впровадження цієї стратегії український уряд за підтримки міжнародних партнерів уже зробив значні кроки щодо модернізації системи професійного розвитку державних службовців. Була створена Українська школа урядування. Державне фінансування діяльності з підвищення кваліфікації держслужбовців поступово відкривається у бік збільшення різноманітності постачальників професійної підготовки. Існує онлайн-платформа, яка об'єднує державних службовців, які бажають навчатися, та різних постачальників професійної освіти. Існує система кредитів для навчання, щоб забезпечити залучення державних службовців до навчальних заходів, а також участь у навчальних заходах є частиною оцінки діяльності та показників ефективності роботи вищих посадових осіб.

Європейський Союз продовжує підтримувати Уряд України у впровадженні реформи державного управління як однієї з пріоритетних реформ. З 2014 року ЄС вже виділив понад 160 мільйонів євро на підтримку цієї реформи в Україні.

 

Довідкова інформація:

Поточну Стратегію реформування державного управління України було прийнято у 2016 році, і вона триває до 2021 року. У липні 2021 року була ухвалена нова Стратегія реформування державного управління, яка триватиме до 2025 року. Вона спрямована на підвищення ефективності української публічної адміністрації та впровадження Європейських принципів державного управління в Україні. Більш детальну інформацію про Стратегію, її впровадження та оновлення можна знайти на www.par.in.ua.

«Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR) – це проєкт, що фінансується ЄС та підтримує Уряд України у впровадженні Стратегії реформування державного управління через надання консультативної і практичної допомоги та розбудову спроможності Кабінету Міністрів України.

 

Контактна інформація:

За додатковою інформацією звертайтеся до Ірини Свірі за адресою: iryna.sweere@gmail.com

______________

 

 

With EU support, the French National School of Administration and the Ukrainian School of Governance launched a program to develop leadership potential in public administration

 

On 22-24 September 2021, Ukrainian top officials attended a three-day programme "Leadership in Public Administration: Personality, Team, Institution" delivered by the French École nationale d'Administration (ENA) and the Ukrainian School of Governance (USG). The Professional Development Programme was prepared within the framework of the EU-funded project "Support to Comprehensive Public Administration Reform in Ukraine" (EU4PAR).

"Strengthening human resources in the civil service, in particular through training, is essential to modernise the public administration. The EU consistently supports Ukraine's Public Administration Reform, a prerequisite for many other reforms. This innovative training course is the result of very close collaboration between ENA and the USG. I hope sincerely that this collaboration will develop further. The Leadership Development Programme is an important step towards the goal of civil service reform", said Rémi Duflot, Deputy Head of the European Union Delegation to Ukraine.

The programme aims to facilitate the development of the leadership capacity of the civil servants working in leadership positions by improving the necessary communication and influence skills, the administrative review process, improving the ability to negotiate and make decisions, and to mobilize the team for making changes and managing them through collective intelligence.

"How important is leadership in public administration, in particular in the civil service? What is the role of the top management of the civil service? We should also talk about the difference in leadership styles of men and women. After all, they are somewhat different. The answers to these questions will help you to orient and move correctly in the professional space, develop leadership potential and guide the team correctly. Separately, I note that we live in an age when knowledge is rapidly becoming obsolete. Therefore, we must use at least the opportunity for self-development, self-improvement, and professional competence. And this program, which is practice-oriented and developed by Ukrainian experts together with representatives of the National School of Administration of France, will help you meet the requirements of the time", commented Natalia Alyushina, Head of the National Agency of Ukraine for Civil Service

In 2015, with strong support from the EU, the Law on Civil Service was adopted in Ukraine. It established the basis for professional, merit-based and politically neutral civil service. A year later, the Public Administration Reform Strategy was adopted to provide a roadmap for building an effective civil service in line with the law. As part of implementation of this strategy, good steps have already been taken by the Ukrainian Government with the support of international partners in modernising the training of civil servants. The Ukrainian School of Governance was established. State financing for professional development activities has been gradually opening towards a greater  variety of training providers. There is an online marketplace that brings together civil servants who are willing to learn and various training providers. The system of learning credits is in place to ensure engagement of civil servants in training activities and participating in training activities is also part of performance appraisal and performance indicators of top officials.

The European Union continues supporting the Government of Ukraine in implementing public administration reform as a priority. Since 2014, the EU has allocated over €160 million to support Public Administration Reform in Ukraine.

 

Background information:

Ukraine's current Strategy of Public Administration Reform was adopted in 2016 and extends to 2021. The new Strategy of Public Administration Reform was adopted in July 2021 and extends to 2025. It aims to make the Ukrainian administration more performing by implementing European Principles of Public Administration in Ukraine. More information on the Strategy, its implementation and updating are available on www.par.in.ua.

Support to Comprehensive Reform of Public Administration in Ukraine (EU4PAR) is an EU-funded project which supports the Government of Ukraine in implementing the Strategy of Public Administration Reform. It provides advisory, capacity development and hands-on support  to the Government in the implementation of Public Administration Reform.

 

Contact Information:

For more information please contact Iryna Sweere: iryna.sweere@gmail.com

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.