28.10.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Якими були наслідки минулорічної конституційної кризи та як уникнути таких подій у майбутньому обговорили представники органів влади і громадськості

Logo
Якими були наслідки минулорічної конституційної кризи та як уникнути таких подій у майбутньому обговорили представники органів влади і громадськості

EN version is below

Рівно рік тому — 27 жовтня 2020 року — Конституційний Суд України (КСУ) ухвалив рішення № 13-р/2020, яке завдало шкоди е-декларуванню, на 3 місяці заблокувало роботу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), та поставило під загрозу функціонування антикорупційної інфраструктури..

Як конституційна криза змінила антикорупційну систему, якими були її наслідки та що потрібно зробити для уникнення таких ситуацій у майбутньому обговорили під час дискусії «Конституційна криза: рік потому».

Посол ЄС Матті Маасікас, Голова представництва ЄС в Україні прокоментував цю подію: «Минулорічні рішення Конституційного суду мали істотні наслідки для антикорупційних зусиль України та підкреслили нагальну необхідність реформування цього суду. Прозора, заснована на заслугах процедура відбору нових суддів КСУ є ключовою для забезпечення його поступового оновлення. Цей крок, разом із тимчасовим збільшенням кворуму для ухвалення рішень, є одними з найважливіших рекомендацій Венеціанської комісії та окреслюють правильний курс руху вперед. На жаль, ми не побачили жодного поступу у реалізації цієї реформи з моменту надання в грудні 2020 року Венеціанською комісією свого термінового висновку з цього приводу.»

Під час відкриття заходу керівник Антикорупційної ініціативи ЄС Аллан Паг Крістенсен зазначив: «Цей день є важливим нагадуванням про те, що архітектура антикорупційних інституцій є крихкою й загрозою може стати одна подія – рішення суду». Пан Крістенсен також наголосив, що якщо інституції хочуть бути сильними та успішними, їм потрібне професійне незалежне керівництво. "Оскількинаразі тривають два процеси відбору керівників для САП та АРМА й невдовзі запуститься конкурс на голову НАБУ, вкрай важливо, щоб відбір відбувся прозоро і відповідно до заслуг. І ми готові підтримувати та сприяти процесам, які відповідають цим критеріям», - додав він.

«27 жовтня назавжди увійде в історію як "чорний день" не лише для НАЗК, а і для української державності. Як день, коли громадяни могли втратити можливість контролювати публічну службу. Як день небезпечний з точки зору стійкості та безпеки держави, бо корупція є однією з найбільших внутрішніх загроз», — зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.

Голова НАЗК зауважив, що чимало наслідків рішення КСУ вдалося усунути, зокрема завдяки рішенню РНБО 29 жовтня було відновлено доступ до декларацій. Згодом НАЗК надано доступ до  реєстрів органів державної влади, що розблокувало призначення на керівні посади тощо.

Олександр Новіков додав, що хоч рішення КСУ значно послабило антикорупційну систему, сьогодні ці події мають стати мотивацією для подальших дій з посилення антикорупційних заходів у державі, а саме – завершення судової реформи та прийняття Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки.

Директор НАБУ Артем Ситник підкреслив, що задля унинення таких ситуацій у майбутньому, необхідне ефективне співробітництво між усіма антикорупційними органами.

«Виглядає так, що всі ці рішення є частиною одного плану. Його мета – нейтралізація антикорупційної інфраструктури задля захисту політичних еліт. Без політичної волі на боротьбу з корупцією вкрай важко боротися з цим явищем», - сказав Директор НАБУ,

Міністр юстиції Денис Малюська зауважив, що потенційні небезпеки від рішень КСУ існують, адже досі немає належних механізмів відповідальності суддів. «Крапку в конституційній кризі може бути поставлено лише після внесення змін до Конституції», – сказав Денис Малюська.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна нагадала про законодавство, яке Парламент ухвалив для врегулювання конституційної кризи. «Верховна Рада відновила антикорупційне законодавство й ухвалило всі закони необхідні для того, щоб антикорупційна система працювала, щоб у всіх відповідних органів були їх повноваження та вони користувалися належним рівнем незалежності», – підсумувала Анастасія Радіна.

Про новації законопроєкту щодо конституційної процедури, який сприятиме реформі КСУ, поінформувала народний депутат, постійний представник Верховної Ради України в Конституційному Суді України Ольга Совгиря.

Запис дискусії можна переглянути за посиланням: https://cutt.ly/XRGXYZF

Захід організовано за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС, що сприяє подоланню корупції в Україні шляхом посилення спроможності державних інституцій, місцевої влади, громадянського суспільства та розслідувальних ЗМІ з 2017 року.

Для запитів ЗМІ

Анастасія Демянчук, експертка з комунікацій EUACI, anadem@um.dk

 

___________

 

Representatives of anti-corruption bodies and civil society activists discussed the consequences of last year's constitutional crisis and how to avoid such events in future

October 27, 2021, marks one year since the decision of the Constitutional Court of Ukraine (CCU) № 13-r / 2020, that affected Ukraine's e-declaration system, blocked the work of the National Agency on Corruption Prevention (NACP) for three months, and threatened the functioning of the anti-corruption infrastructure.

How the constitutional crisis has changed the anticorruption system, what were its consequences and  how to prevent such a situation from re-emerging  in the future, was adressed by representatives of anti-corruption bodies and civil society activists during the discussion "Constitutional Crisis: a Year After".

Ambassador Matti Maasikas, Head of the EU Delegation to Ukraine commented with regards to the event: "Last year's Constitutional Court decision had far-reaching consequences for Ukraine's anti-corruption efforts and highlighted an urgent need for the reform of this court. A transparent, merit-based selection procedure for the selection of new CCU judges is key in ensuring its gradual renewal. This step, together with a temporary increase in the decision-making quorum, are among the most important recommendations of the Venice Commission and the right way forward. Unfortunately, we have not seen progress on this reform since the Venice Commission issued its urgent opinion on this matter in December 2020."

At the opening of the event, the Head of the EU Anti-Corruption Initiative Allan Pagh Kristensen said, "This day is an important reminder that the architecture of anti-corruption institutions is fragile and may be jeopardised by a single event - a court decision". Mr. Kristensen also emphasised that if the institutions are going to be strong and successful, they need professional independent leadership. "With two selection processes ongoing – head of SAPO and head of ARMA – and one upcoming – head of NABU – there is indeed a need once again to stress that these selections must be transparent and merit-based. And we stand ready to support and facilitate processes that live up to these criteria", he said.

"October 27 will forever go down in history as a "black day" not only for the NACP, but also for Ukrainian statehood.  As a day when citizens could have lost control of the public service. As a dangerous day from the point of view of stability and security of the state, because corruption is one of the biggest internal threats to our country", said Head of NACP Oleksandr Novikov.

The NACP Head noted that many consequences of the CCU's decision have been neutralised, in particular, thanks to the decision of the National Security and Defense Council on October 29, access to declarations was restored. Subsequently, the NACP was granted access to the registers of public authorities, which unblocked appointments to senior positions, and so on.

He added that although the CCU's decision for some time significantly weakened the anti-corruption system and threatened the past achievements of anti-corruption bodies, today these events should motivate further action to strengthen anti-corruption measures in the country, namely the completion of judicial reform and adoption of the Anti-Corruption Strategy for 2021-2025

Director of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine Artem Sytnyk stressed that in order to avoid such situations in the future, effective cooperation of all anti-corruption bodies is required.

"It seems that all these decisions are part of one plan. Its goal is to neutralise the anti-corruption infrastructure to protect political elites. Without the political will to tackle corruption, it is extremely difficult to fight this phenomenon", said the Director of NABU.

Minister of Justice Denys Malyuska noted that there are potential dangers from the decisions of the CCU, as there are still no proper mechanisms for the accountability of judges.  "The repercussions of the constitutional crisis will only be over after amendments to the Constitution," said Denis Malyuska.

The Chairwoman of the Verkhovna Rada Committee on Anti-Corruption Policy Anastasiia Radina reminded of the legislation adopted by the Parliament to resolve the constitutional crisis.  "The Verkhovna Rada has restored anti-corruption legislation and passed all the laws necessary for the anti-corruption system to work, for all relevant bodies to have their powers and to enjoy an appropriate level of independence", Anastasia Radina concluded.

Olga Sovhyrya, MP and Permanent Representative of the Verkhovna Rada of Ukraine to the CCU, informed about the innovations of the draft law on the constitutional procedure that will promote the reform of the CCU.

The recording of the discussion in English is available by the link: https://cutt.ly/XRGXYZF

The event is organised with the support of the EU Anti-Corruption Initiative that has been reducing corruption in Ukraine through the empowerment of state institutions, local authorities, civil society and investigative media since 2017.

Media enquiries

Anastasiia Demianchuk, EUACI Communication expert, anadem@um.dk

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.