15.10.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Програма ЄС «Міцні регіони» розпочинає партнерство з Карітас України

Logo
Програма ЄС «Міцні регіони» розпочинає партнерство з Карітас України

English version is below

Програма ЄС «Міцні регіони - Спеціальна програма підтримки України» започаткувала партнерство з Карітас України, з метою запропонувати комплексну програму навчання соціальних працівників та менеджерів соціальних установ, насамперед на сході та півдні України.

В рамках навчальної програми Карітас України проведе тренінги для 1200 соціальних працівників та 300 керівників соціальних закладів у 84 громадах 10 областей. Маючи знання та навички, отримані завдяки цим тренінгам, соціальні працівники зможуть надавати клієнтам, насамперед вразливим групам населення, покращені соціальні послуги та допомогу. Партнерство з Карітас України фінансуватиметься в обсязі 510 700 євро.

«Громади є лише настільки стійкими, наскільки стійкими є їхні найбільш вразливі члени. Саме тому Європейський Союз із задоволенням співпрацює з GIZ та Карітасом задля зміцнення спроможностей соціальних працівників та тих, хто надає послуги з догляду вдома та паліативних послуг у тих громадах, на яких зосереджується наша нова програма  «Міцні регіони». Одним з ключових уроків, які ми винесли з пандемії COVID-19 у всьому світі, є необхідність високо цінувати фахівців з догляду та підтримувати їх, і ми хочемо зробити свій внесок у досягнення цієї мети», – зазначила Надія Вертебна, менеджерка програм Представництва Європейського Союзу в Україні.

Навчальна програма для керівників соціальних установ спрямована на керівників та заступників керівників відділів соціального захисту та соціальних установ. Три модулі охоплюють 18 навчальних годин з основ організації надання соціальних послуг у громадах, основ бюджетування соціальних послуг, залучення місцевих громадських організацій та волонтерів до надання соціальних послуг.

«Цей проєкт є дуже важливим для працівників соціальних закладів, адже до кінця 2021 року всі територіальні громади зобов'язані організувати нові структури, укомплектувати їх працівниками та забезпечити надання послуг на відповідній території. Як наслідок, існує високий попит на кращі знання щодо надання соціальних послуг та управління такими установами», – прокоментувала Олександра Гончарова, радниця проєкту GIZ.

Перші онлайн-сесії розпочнуться в середині грудня 2021 року і триватимуть до початку 2023 року. Тренінги для кожного учасника складатимуться з декількох модулів і практики. Теми охоплюють широкий діапазон від стандартів паліативної допомоги та нагляду, стандартів домашнього догляду та нагляду до подолання синдрому «професійного вигорання».

«Разом ми зміцнимо потенціал у сфері надання соціальних послуг, а також зробимо внесок у підвищення якості соціальних послуг, щоб кожна нужденна людина могла утвердитися у своїй гідності та жити гідним життям», – зазначила Генеральний секретар Карітасу України Дзвенислава Чайківська.

 

Довідкова інформація:  «Міцні регіони – Спеціальна програма підтримки України» є частиною заходу ЄС, обсягом 30 млн євро, що спрямовані на підвищення стійкості України в цілому та стосовно гібридних загроз зокрема і сприяння зміцненню українських реформ та згуртованості суспільства на загальнодержавному рівні. Проєкт вартістю 10 мільйонів євро підтримуватиме місцеві громади, зокрема на сході та півдні України.

Заходи також мають на меті реагування на дестабілізуючі фактори, як-от пандемія COVID-19 та її соціальний та економічний вплив. Серед їхніх цілей – ключові компоненти стійкості соціального капіталу, безпека людини та достовірність інформації у визначених регіонах. Програма «Міцні регіони» є частиною пакету фінансової допомоги, який нараховує 190 мільйонів євро, мобілізований ЄС з весни 2020 року для допомоги Україні в боротьбі з COVID-19.

«Спеціальна програма підтримки Східної України» розпочала свою роботу для підконтрольних Уряду України територі Луганської та Донецької областей у листопаді 2019 року. Починаючи з 2020 року проєкт працював з 20 громадами у Донецькій та Луганській областях (підконтрольні Уряду території). Проєкт виконується Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) на доручення Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ). Політичним партнером з українського боку є Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

 

За додатковою інформацією зв'яжіться, будь ласка, з Маттіа Неллесом  за допомогою електронної пошти mattia.nelles@giz.de чи за телефоном +38 044 581 85 35

_____________

 

 

"EU4ResilientRegions" programme launches partnership with Caritas Ukraine

 

"EU4ResilientRegions - Special Assistance Programme Ukraine" has launched a partnership with Caritas Ukraine to offer comprehensive training to social workers and managers of social institutions, especially in eastern and southern Ukraine. Caritas Ukraine will conduct trainings for 1,200 social workers and 300 managers of social institutions in up to 84 communities in 10 regions. With the knowledge and skills from the trainings, social workers will be able to provide clients, especially vulnerable groups, with better social services and care. The agreement with Caritas Ukraine is worth EUR 510,700.

"Communities are only as resilient as their most vulnerable members. This is why the European Union is happy to work with the GIZ and Caritas to strengthen the capacities of social workers and those providing home care and palliative services in the focus hromadas of our new EU4ResilientRegions programme. One of the key lessons drawn from the COVID-19 pandemic all over the world is the need to value and support care professionals better and we want to contribute to this aim", said Nadiya Vertebna, Programme manager at the European Union Delegation to Ukraine.

The curriculum for the managers of social institutions targets heads or deputy heads of social department and of social institutions. The three modules encompass 18 hours on basics of the organisation of social services provision hromadas, the fundamentals of the budgeting of social services, and the involvement of local non-governmental organisations and volunteers to social services provision.

"This project is very important for the employees of social services institutions because until the end of 2021, all territorial communities are obliged to organise new structures, staff them with employees and provide services in the corresponding territory. As a result, there is a high demand for improved knowledge in the provision of social services and the management of such institutions", Oleksandra Goncharova, Project Advisor of the German Corporation for International Cooperation, commented.

The first online sessions will  begin mid-December 2021 and continue until early 2023. Trainings for each participant consist of several modules and hours of practical content. Topics range from the standards of palliative care and observation, the standards of home care and observation to overcoming the «professional burnout» syndrome.

"Together we will strengthen the capacity in the sphere of social services, as well as in improving the quality of social services so that every person in need can establish themselves in their dignity and live a dignified life", said Dzvenyslava Chaykivska, Secretary General of Caritas Ukraine.

 

Background information:  The "EU4ResilientRegions -  Special Assistance Programme Ukraine" is part of a EUR 30 million EU action that aims to enhance Ukraine's resilience overall and to hybrid threats explicitly and contribute to strengthening its reform progress and country-wide societal cohesion. The project is worth EUR 10 million and will support local communities notably in eastern and southern Ukraine.

The action also intends to respond to destabilisation factors like the COVID-19 pandemic and its societal and economic impact. It targets key resilience components of social capital, human security and information integrity in the identified target regions.

The "Special Assistance Programme for Ukraine" started in November 2019 for the government-controlled areas of Luhansk and Donetsk regions. Since 2020, the project has worked with 20 municipalities in Donetsk and Luhansk regions (GCA). The project is commissioned by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and implemented by the Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). The political partner on the Ukrainian side is the Ministry of Reintegration of the Temporarily Occupied Territories of Ukraine.

 

For additional information, please contact Mattia Nelles via mattia.nelles@giz.de or at +38 044 581 85 35

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.