21.10.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Уряд схвалив нову стратегію для досягнення Україною кліматичної стійкості до 2030 року

Logo
Уряд схвалив нову стратегію для досягнення Україною кліматичної стійкості до 2030 року

English version is below

Уряд України схвалив стратегію, що має на меті перетворити Україну на більш екологічно безпечну та стійку до зміни клімату країну, яка зможе протистояти неминучим наслідкам зміни клімату до 2030 року. Стратегія була розроблена за підтримки проєкту ЄС/ПРООН «EU4Climate» відповідно до Указу Президента України та Ради національної безпеки та оборони України від 14 вересня 2020 року.

Стратегія зосереджена на суттєвих кроках для оцінки впливу зміни клімату на суспільство, економіку та навколишнє середовище в Україні, на адаптації галузевої та місцевої політик та більш ефективному використанні кліматичних даних.

Стратегія екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату України до 2030 року також сприятиме виконанню міжнародних зобов'язань України за Паризькою угодою.

Стратегія встановлює засади для адаптаційних заходів в Україні, зосереджуючись на суттєвих кроках для оцінки впливу клімату на суспільство, економіку та природу, інтегруючи адаптацію в галузеву та місцеву політики та забезпечуючи ефективніше використання кліматичних даних. Стратегією визначено десять вразливих секторів та природних компонентів – біорізноманіття; водні ресурси; енергетику; громадське здоров'я; рибальство; сільське господарство та ґрунти; лісове господарство; міста й територіальні громади; транспорт та інфраструктуру; прибережні території та туризм. До 2024 року ці сектори мають пройти аналіз своєї вразливості щодо кліматичних ризиків, з якими вони стикаються. Після цього дослідження стане зрозумілим, де адаптаційні заходи є найбільш життєво важливими і які кроки мають бути пріоритетними у галузевих планах адаптації.

Голова Представництва ЄС в Україні посол Матті Маасікас привітав схвалення нової стратегії, яка допоможе Україні бути більш стійкою до кліматичного впливу.

«У червні 2021 року була прийнята нова стратегія ЄС щодо адаптації до зміни клімату. Мета цієї стратегії зробити Європу не тільки кліматично нейтральною, а і стійкою до зміни клімату до 2050 року, –  зазначив пан Маасікас. – Сьогодні ми бачимо, наскільки важливо побудувати кліматично стійке суспільство, для економічного відновлення після пандемії COVID-19. Дієва стратегія адаптації є важливою для захисту природи та добробуту громадян. Ми вітаємо прийняття Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату України та переконані, що її виконання зробить свій внесок у зміцнення глобальної стійкості».

Стратегію розробляли понад 150 членів Робочої групи з адаптації до зміни клімату з міністерств, наукових кіл, громадських організацій, аналітичних центрів та бізнесу з листопада 2020 року по лютий 2021 року. Наступним життєво важливим кроком у реалізації стратегії є допомога міністерствам у оцінці кліматичних ризиків та аналізі вразливостей, а для місцевих громад – в інтеграції кліматичних факторів у свої документи стратегічного планування.

Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський сказав, що стратегія стала першим досягненням у довгому ряді завдань з адаптації України до майбутньої зміни клімату.

«Ми дякуємо ЄС та ПРООН за те, що вони є надійними партнерами у створенні інтегрованої політики адаптації до зміни клімату в Україні, – сказав пан Абрамовський. – Ми сподіваємося, що ця стратегія підтримає досягнення цілей у сфері охорони навколишнього середовища, зміцнить наші можливості адаптації та стійкість наших соціальних, економічних та екологічних систем щодо зміни клімату, а також покращить освітченість та розуміння проблеми для пом'якшення наслідків зміни клімату, зменшення ризику катастроф та раннього попередження. Попереду ще багато роботи, але разом ми зробили основу для майбутніх зусиль».

План дій Стратегії визначає необхідні зміни до законодавства, включаючи інтеграцію кліматичної адаптації до стратегій місцевого економічного та соціального розвитку, процесу екологічної оцінки та процесу оцінки впливу на довкілля. Планування адаптації має стати невід'ємною частиною щоденного планування місцевої влади, громад та бізнесу.

Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева привітала схвалення стратегії, підкресливши, що цей крок дозволить Україні краще підготуватись до наслідків зміни клімату, які впливають на здоров'я людей, сектори економіки та навколишнє середовище.

«Цьогорічний звіт МГЕЗК про зміну клімату був нічим іншим, як «червоним кодом для людства», як сказав Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш, – заначила пані Ґерчева. – І для України лунають тривожні дзвінки: екстремальні повені, сильна посуха, лісові пожежі, бурі, урагани, спека стануть частішими і коштуватимуть дорожче з точки зору людського життя та ресурсів. Офіційна цифра фінансових втрат для української економіки у 2020 році лише від лісових пожеж та повеней перевищила 26 млрд грн. Переконлива стратегія адаптації сьогодні є життєво важливою для того, щоб Україна залишалася на шляху до досягнення Цілей сталого розвитку».

 

Для довідки:

Проєкт EU4Climate допомагає шести країнам Східного партнерства (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна) впроваджувати заходи з протидії змінам клімату та створенню низьковуглецевої і стійкої до змін клімату економіки. За фінансової підтримки ЄС проєкт EU4Climate, що реалізується ПРООН, надає підтримку країнам у виконанні своїх зобов'язань за Паризькою Угодою та вдосконаленню політик і законодавства з метою обмежити вплив кліматичних змін на життя громадян і підвищенню стійкості до таких змін.

 

Для запитів ЗМІ

Юлія Самусь, керівниця відділу комунікацій, ПРООН в Україні, yuliia.samus@undp.org

_____________

 

Government endorses new strategy to make Ukraine more climate-resilient by 2030

 

The Government of Ukraine has endorsed a strategy to make Ukraine a more environmentally safe and climate-resilient country, ready to meet unavoidable climate change impacts by 2030, developed with the support of the EU4Climate project financed by the EU and implemented by UNDP under a Decree of the President of Ukraine and the National Security and Defence Council of Ukraine of 14 September 2020.

The strategy focuses on essential steps to assess climate change impact on society, economy and the environment in Ukraine as well as adapting sectoral and local policies and making better use of climate data.

The Environmental Security and Climate Change Adaptation Strategy of Ukraine until 2030 will also contribute to implementing Ukraine's international obligations under the Paris Agreement.

The strategy sets the framework for adaptation action in Ukraine, focusing on essential steps to assess climate impacts on society, economy and nature, integrating adaptation in sectoral and local policies, and ensuring the better use of climate data. It defines ten vulnerable sectors and natural components –biodiversity; water resources; energy; public health; fisheries; agriculture and soils; forestry; cities and territorial communities; transport and infrastructure; coastal areas, and tourism. By 2024, these sectors are to undergo an analysis of their climate vulnerability and the risks they face. Following this research, it will be evident where adaptation measures are most vital and which steps should be prioritized in the sectoral adaptation plans.

Ambassador Matti Maasikas, Head of the EU Delegation to Ukraine, welcomed Ukraine's new strategy which will help Ukraine strengthen its resilience to climate impacts.

"In June 2021 a new EU strategy on adaptation to climate change was adopted. The objective is to make Europe not only a climate-neutral, but also a climate-resilient society by 2050," Maasikas noted. "Today, we see how important it is to build a climate-resilient society in the economic recovery from the COVID-19 pandemic. And an operational adaptation strategy is essential to protect nature and people's livelihoods and well-being. We congratulate Ukraine's Environmental Security and Climate Adaptation Strategy and are confident that its implementation will contribute to strengthening the global resilience."

The strategy was developed by over 150 members of the Climate Change Adaptation Working Group from ministries, academia, civil society, think tanks and businesses from November 2020 to February 2021. The next vital step in implementing the strategy is to help ministries conduct a climate risks and vulnerability analysis, and for local communities to integrate climate factors into their strategic planning documents.

Minister of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine Roman Abramovsky said the strategy was the first achievement in the long task of adapting Ukraine to the coming changes in the climate.

"We thank the EU and UNDP for being a dedicated partner in setting up an integrated climate adaptation policy in Ukraine," Abramovsky said. "We hope this strategy will support our achievement of the environment-related SDGs, strengthen our adaptation capacity and the resilience of our social, economic and environmental systems to climate change, and improve education and outreach for climate change mitigation, disaster risk reduction and early warning. There is much work to do, but together we have done the groundwork for future efforts."

The Strategy's Action Plan sets out required changes to legislation, including incorporating climate adaptation in local economic and social development strategies, an environmental assessment process, and an environmental impact assessment process. Adaptation planning should become an integral part of daily planning for local authorities, communities, and businesses.

UNDP Resident Representative in Ukraine Dafina Gercheva welcomed the endorsement of the strategy, saying it would prepare Ukraine better for the consequences of climate change on human health, economic sectors and the environment.

"This year's IPCC report on climate change was nothing less than 'a code red for humanity', as UN Secretary-General Antonio Guterres said," Gercheva said. "And the alarm bells are also ringing for Ukraine: extreme floods, severe droughts, forest fires, storms, hurricanes, heat waves will become more frequent and cost more in terms of human lives and resources. The official number for financial losses to the Ukrainian economy in 2020 from forest fires and floods alone exceeded UAH 26 billion. A compelling adaptation strategy is vital today for Ukraine to stay on the path to achieving Sustainable Development Goals." 

 

Background information

EU4Climate helps governments in the six EU Eastern Partner countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine) take action against climate change and move towards a low-emissions and climate-resilient economy. Funded by the European Union (EU) and implemented by UNDP, EU4Climate supports countries in implementing the Paris Agreement and improving climate policies and legislation with an ambition of limiting climate change impact on citizens' lives and making them more resilient to it.

 

Media enquires

Yuliia Samus, UNDP Communications Team Leader, yuliia.samus@undp.org

 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.