10.12.19

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС обладнує системою радіаційного моніторингу сховища радіоактивних відходів у 5 найбільших містах України

Logo
ЄС обладнує системою радіаційного моніторингу сховища радіоактивних відходів у 5 найбільших містах України

English version is below

У рамках проєкту ЄС «Інтегрована автоматизована система екологічного радіаційного моніторингу на спецкомбінатах Державної корпорації «Українське державне об'єднання «Радон» автоматизовану систему екологічного радіаційного моніторингу було встановлено на 45 сховищах радіоактивних відходів у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові та Одесі. Всі вони наразі перебувають під управлінням «Радону». Ця система дозволить здійснювати моніторинг і документування параметрів радіаційної обстановки, допоможе у виявленні радіаційної небезпеки та швидкому реагуванні на неї.

«І для України, і для ЄС вкрай важливо, щоб  аварійні ситуації на території України швидко виявлялись, щоб реагування на них було швидким і щоб об'єкти поводження з РАВ по всій країні перебували під належним контролем і підтримувались у належному стані. Хотів би підкреслити важливість оснащення України найсучаснішим обладнанням  для виявлення аварійних ситуацій та реагування на них»,- зазначив д-р Ганс ван Вліет, керівник цього проєкту від Європейської Комісії.

Автоматизована система складається з п'яти підсистем екологічного радіаційного моніторингу, які вимірюють рівні радіації та передають результати до головного офісу «Радона» у Києві, де дані обробляються і представляються керівництву «Радона».

 «Нова автоматизована система радіаційного моніторингу забезпечує безпеку населення, довкілля та персоналу «Радона». Вона дає можливість швидкого реагування у разі радіаційних аварій», - сказав Ігор Буксанчук, директор «Радона»

«Створення системи радіаційного моніторингу перебуває в центрі уваги співробітництва ЄС-України у сфері ядерної безпеки. Державне агентство України з управління зоною відчуження дуже вдячне Європейському Союзові за постійну підтримку», -  відмітив Олександр Ковальчук, т.в.о. Голови ДАЗВ.    

«Тепер у розпорядженні державних міжобласних спецкомбінатів «Радона» є багато сучасного обладнання, яке дозволяє їм забезпечувати постійний екологічний моніторинг майбутніх років»,- прокоментував Мартін Пазур, директор компанії Nuvia a.s., виконавця проєкту.

«Радон» – головне державне підприємство, що відповідає за збирання, транспортування, кондиціонування та тимчасове зберігання низькоактивних відходів, не пов'язаних з генерацією електроенергії. Для цієї мети підприємство використовує спецкомбінати в Києві, Харкові, Дніпрі, Львові, Донецьку та Одесі. Через конфлікт на Сході України проєкт ЄС виконувався лише для п'яти з них, за винятком донецького. На підприємствах є приповерхневі сховища для зберігання твердих відходів, сховища колодязного типу для відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання та баки для рідких відходів. Вони розташовані поблизу великих обласних населених пунктів, а сховища Київського спецкомбінату розташовані в межах міста Києва, що надає питанню безпеки населення дуже високої пріоритетності. Крім того, ці підприємства були спроєктовані та введені в експлуатацію за радянських часів, у 1960-1962 рр., обладнання для радіаційного моніторингу було застаріле. Україна має намір вилучити відходи й перемістити їх у місця, де безпеку можна забезпечити більш надійно. Але доти, поки такий складний і вартісний проєкт зможе бути здійснений, майданчики необхідно модернізувати, щоб забезпечити належний захист людей і довкілля від іонізуючого випромінювання.

За об'ємом радіоактивних відходів (близько 3,4 млн м3 станом на жовтень 2018 р.) Україна посідає друге місце в Європі та четверте у світі. 95% цих відходів утворились унаслідок Чорнобильської аварії.

Довідково:

Починаючи з 1991 р., Європейський Союз надав понад 1,05 млрд. € на підтримку підвищення безпеки ядерної галузі України.

Проєкти сприяли підвищенню безпеки експлуатації та ремонту чотирьох атомних електростанцій України, створенню належної національної інфраструктури для поводження з радіоактивними відходами, надавали інституційну підтримку ядерному регулюючому органу України, фінансові внески у створення нового безпечного конфайнмента над пошкодженим реактором Чорнобильської АЕС, а також низки соціальних проєктів на підтримку місцевого населення, постраждалого від наслідків Чорнобильської аварії 1986 р.

Проєкт ЄС «Інтегрована автоматизована система екологічного радіаційного моніторингу на спецкомбінатах Державної корпорації «Українське державне об'єднання «Радон» є одним з 19 триваючих проєктів ЄС з ядерної безпеки. Проєкт виконувала компанія Nuvia a.s.. Тривалість проєкту – 2 роки, бюджет – 2,6 млн. Євро.

 

По додаткову інформацію просимо звертатись до:

 

д-ра Ганса ван Вліета, керівника програми від Європейської Комісії hans.vanvliet@ec.europa.eu

пана Ігоря Буксанчука, Державна корпорація «Радон» gendir@radon.net.ua

_______________

 

EU equips radioactive waste storages in Ukraine's 5 largest cities with radiation monitoring system

 

The EU project "Integrated Automatic System for Environmental Radiation Monitoring at Specialized Enterprises of the State Corporation "Ukrainian State Association 'Radon'" has installed an automated system for environmental radiation monitoring at 45 radioactive waste storage facilities in Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Lviv and Odesa. All of them are currently operated by the Radon. This system will enable monitoring and documenting of radiation conditions, and help to identify radiation hazards and respond quickly to them.

"It is crucial for both Ukraine and the EU that emergencies on Ukraine's territory are quickly detected and responded to and radioactive waste sites are well controlled and maintained throughout the country. I would like to emphasize the importance of equipping Ukraine with state-of-the art emergency detection and response equipment", - Dr Hans van Vliet, manager of this project in the European Commission, remarked.

The automated system consists of five environmental radiation monitoring subsystems, which measure radiation levels and transfer the results to the Radon head office in Kyiv, where data are processed and presented to Radon's management.

"The new automatic radiation monitoring system ensures safety of the public, the environment and the personnel of Radon corporation. It gives a possibility of quick response in case of radiation accidents", - Ihor Buksanchuk, the Director of Radon, said.

"The establishment of the automatic radiation monitoring system is in focus of EC-Ukraine nuclear safety cooperation. The State Agency of Ukraine on Exclusion Zone Management is very thankful to the European Union for the continuous support," - Oleksandr Kovalchuk, the Acting Head of the State Agency of Ukraine for Exclusion Zone Management remarked.

"The State Interregional Specialized Plants of Radon now have a wealth of modern monitoring equipment, allowing them to provide sustainable environmental monitoring in the years to come," Martin Pazur, Director of Nuvia a.s., the implementer of the project, commented.

The Radon is the main state enterprise collecting, transporting, and providing conditioning and interim storage for low-level radioactive waste not related to electricity generation. It uses for this purpose specialized plants in Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Donetsk and Odesa. Due to the conflict in Ukraine's east the EU project was implemented only at five of them excluding Donetsk. These plants have near-surface solid radwaste storage facilities, well-type storage facilities for disused radiation sources and tanks for liquid waste. These facilities are situated near large regional population centres, and those of the Kyiv specialized plant are located within the Kyiv city boundaries, which makes the issue of population safety of very high priority. In additional, these plants were designed and commissioned back in Soviet era in 1960-1962, the radiation monitoring equipment was obsolete. Ukraine intends to retrieve the waste and move it to the areas where safety could be assured more reliably. Until such a complex and costly project can be accomplished, the sites should be upgraded to ensure that people and environment are well protected from ionizing radiation.

By volume of radioactive waste − about 3.4 million m3 as of October 2018 − Ukraine ranks second in Europe and fourth in the world. A total of 95% of these wastes were formed as a result of the Chornobyl accident.

Background information: Since 1991, the European Union has contributed more than EUR 1.05 billion to improve the safety of Ukraine's nuclear industry. Projects cover the provision of support to improved safety in the operation and maintenance of Ukraine's four nuclear power plants and establishment of an appropriate national radioactive waste management infrastructure, institutional support to Ukraine Nuclear Regulator, financial contributions to the establishment of a new safe confinement over the damaged Chornobyl reactor, as well as a number of social projects to support the communities living with the consequences of the 1986 Chornobyl accident.

The EU project "Integrated Automatic System for Environmental Radiation Monitoring at Specialized Enterprises of the State Corporation "Ukrainian State Association 'Radon'" is one of 19 ongoing EU projects on nuclear safety. It was implemented by Nuvia a.s. Duration: 2 years. Budget: EUR 2.6 mln.

 

For additional information, please contact:

 

Dr Hans van Vliet, European Commission Programme Manager; hans.vanvliet@ec.europa.eu,

Ihor Buksanchuk, State Corporation Radon; gendir@radon.net.ua

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.