18.12.19

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Проект ЄС інформує про результати роботи у реформах фінансового сектору в Україні

Logo
Проект ЄС інформує про результати роботи у реформах фінансового сектору в Україні

English version is below

18 грудня 2019 року Проект технічної допомоги за пріоритетними напрямками фінансового сектору України EU-FINSTAR, що фінансується ЄС, організував завершальну конференцію, щоб підсумувати прогрес уряду у реформах фінансового сектору, які проект підтримував майже п'ять років. Значних успіхів було досягнуто в низці напрямків роботи проекту, зокрема у бухгалтерському обліку та аудиті компаній, впровадженні нових інноваційних інструментів фінансової звітності та лібералізації валютних операцій. Головними цілями реформ, які підтримує ЄС, є наближення фінансового сектору України до Європи, сприяння внутрішнім та транскордонним інвестиціям та торгівлі, залученню фінансового та інтелектуального капіталу, що сприятиме економічному зростанню в Україні.

«Новий закон України про аудит відповідає кращій світовій практиці законодавства щодо регулювання аудиту компанії. Надійний бухгалтерський облік, аудит та фінансову звітність слід розглядати в більш широкому контексті сумлінності в суспільстві загалом, що є надважливим елементом антикорупційних зусиль. Інша реформа, підтримкою якої пишається ЄС, стосується проблеми лібералізації валютних та капітальних потоків. Ми раді бачити, що все більше і більше обмежень щодо валютних операцій знімаються в напрямку до вільних операцій з капіталом», - зазначив  Штефан Шльойнінг, керівник Програм співробітництва у Представництві ЄС в Україні

Дмитро Сологуб, заступник Голови Національного банку України заявив: «Європейська інтеграція для України є чіткою віхою у захисті національних інтересів, побудові економічно розвиненої та демократичної держави та зміцненні позицій у світовій системі міжнародних відносин. НБУ як фінансовий регулятор виконує комплексну та системну роботу в рамках своїх зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Я хотів би підкреслити значний внесок міжнародної спільноти, особливо ЄС, у досягнутий прогрес у впровадженні Угоди про асоціацію, зокрема у гармонізацію національного банківського законодавства із законодавством ЄС. Проект EU-FINSTAR є одним з наших головних партнерів у досягненні цієї мети».

Людмила Гапоненко, заступник директора Департаменту Міністерства фінансів, представила важливі реформи фінансової прозорості, які ЄС підтримує у бухгалтерському обліку, фінансовій звітності та аудиті. Ці реформи, усувають професійні зловживання, які були можливі в минулому. Завдяки їм інвестори та кінцеві користувачі фінансової звітності можуть впевнено використовувати ці дані для ділових, інвестиційних та кредитних рішень: "новий Закон та новий незалежний регулятор аудиту - це важливі досягнення, які відповідають практиці країн-членів ЄС та інших провідних світових економік".

 

Довідкова інформація:

EU-FINSTAR - це програма технічної допомоги, що фінансується ЄС, надає підтримку українському уряду та державним установам, має на меті зміцнення фінансової прозорості, покращення інформації для використання економічними політиками, зміцнення фінансової стабільності та розвиток інституційної спроможності щодо регулювання та нагляду за фінансовою системою України відповідно до міжнародних стандартів та найкращих практик ЄС. Проект був реалізований в період з березня 2015 року по грудень 2019 року з загальним бюджетом близько 4,4 мільйона євро в співпраці з Міністерством фінансів України, Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Виконавець - консалтингова компанія Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG (Австрія). Більше інформації на сайті: www.finstar.org.ua.

За додатковою інформацією, звертайтесь до Ольги Вергелес (olga.vergeles@gmail.com або +38067 230 7333)

________________

 

EU shares project outcomes in financial sector reforms in Ukraine

 

The EU-funded project, Technical Assistance in the Ukrainian Financial Sector's Priority Areas – aka EU-FINSTAR, organized on December 18, 2019 a closing conference to highlight the Government's progress in financial sector reforms, which the project has been supporting for nearly five years.  Significant progress has been made in a number of areas covered by the project, notably accounting and company audits, the introduction of new innovative financial reporting tools and the liberalisation of currency operations. Main goals of the reforms supported by the EU are to bring Ukraine's financial sector closer to Europe, facilitate domestic and cross-border investments and trade, bring in financial and intellectual capital, and thus contribute to  economic growth in Ukraine

"Ukraine's new audit law follows the international best practice in legislation for the regulation of company audit.  Trustworthy accounting, audit and financial statements should be viewed in broader sense of integrity in the society as a whole and thus the critical element of anti-corruption effort. The other reform the EU is proud of having supported concerns the currency and capital flows liberalisation. We are happy to see that more and more restrictions for currency operations are lifted, towards the freedom to carry out capital transactions," said Stefan Schleuning, Head of Cooperation in the EU Delegation to Ukraine.  

National Bank of Ukraine Deputy Governor Dmytro Sologub stated: "For Ukraine, European Integration is a clear milestone in pursuing national interests, building an economically developed and democratic state, and strengthening positions in the global system of international relations. The NBU as a financial regulator performs,comprehensive and systemic work within the framework of its obligations under the Association Agreement between Ukraine and the EU. I would like to emphasize that the international community, especially the EU, is making a significant contribution to the progress made in taking the measures to implement the Association Agreement, including the harmonization of the national banking legislation with EU law. And the EU-FINSTAR Project is one of our main partners in carrying out this task".

Liudmyla Haponenko, Deputy Director of Department in the Ministry of Finance, presented important EU-supported financial transparency reforms in accounting, financial reporting and audit, which are eliminating past professional abuses and providing investors and end-users of financial statements with increased confidence in reaching business, investment and creditor decisions: "the new Law and the new independent audit regulator are important advances which follow the practice of the EU Member States and other world leading economies."

 

Background information:

EU-FINSTAR is an EU-financed technical assistance project providing support to Ukraine's Government and state institutions aiming to strengthen financial transparency, improve information used for economic policymakers, strengthen financial stability, and develop institutional capacity to regulate and supervise Ukraine's financial system in line with EU and international standards and best practice. The project has been implemented between March 2015 and December 2019, with the overall budget of circa EUR 4.4 million, in cooperation with the Ministry of Finance, the National Bank of Ukraine, the National Commission for the State Regulation of the Financial Services Market, and the National Securities and Stock Market Commission. The implementer is consulting company Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG (Austria). More information: www.finstar.org.ua

For additional information please contact Olga Vergeles (at mailbox: olga.vergeles@gmail.com,  call +38 067 230 7333)

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.