19.12.19

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС запускає програму фінансування FinancEast вартістю 9.5 млн. євро для підтримки МСП на сході України

Logo
ЄС запускає програму фінансування FinancEast вартістю 9.5 млн. євро для підтримки МСП на сході України

English version is below

19 грудня 2019 року були підписані угоди про фінансування між Німецько-Українським фондом та установами-фінансовими партнерами (OTП Лізинг, Ощадбанк, Укргазбанк) щодо реалізації програми FinancEast, що фінансується Європейським Союзом через KfW в рамках ініціативи ЄС EU4Business. Ця програма спрямована на відновлення фінансування МСП у підконтрольних районах Донецької і Луганської областей, економічне відновлення Донбасу та підвищення його інвестиційної привабливості.

Для реалізації програми FinancEast Європейський Союз надав Україні грант в розмірі 9,5 млн євро через німецький банк розвитку KfW. Виконавцем програми виступає Німецько-Український фонд.

«Завдяки цьому гранту Європейський Союз сподівається відновити стійкі кредитні та лізингові операції в регіоні, де банки майже не працювали з 2014 року, підтримуючи стійке економічне та соціальне відновлення і, тим самим, сприяючи миру та примиренню на Сході України», - сказав Фредерік Куне, перший радник Представництва ЄС в Україні, керівник відділу «Місцевий та людський розвиток», Представництва Європейського Союзу в Україні.

Грантові ресурси будуть надаватись МСП у вигляді компенсації до 50% вартості інвестиційних проектів, профінансованих ОТП Лізинг, Ощадбанком, Укргазбанком. Інвестиційні проекти передбачають придбання у лізинг або у кредит сільськогосподарської техніки, обладнання і транспортних засобів, монтаж, будівництво чи реконструкцію приміщень, введення в експлуатацію тощо. Вже з 20 грудня підприємці зможуть звертатися до регіональних відділень фінансових установ-партнерів та отримувати кошти у лізинг чи кредит.

«Сьогодні ми починаємо активну фазу реалізації програми підтримки FinancEast, яка відкриє підприємцям Донбасу доступ до різноманітних фінансових інструментів, в тому числі кредитування. Це, я переконаний, поліпшить фінансове здоров'я їхніх компаній, підвищить їхню спроможність далі зростати, розвиватися, радувати своїх клієнтів якісними продуктам та послугами», - сказав заступник Міністра фінансів України Юрій Гелетій.

«Національний банк підтримує програми, які можуть допомогти пожвавити кредитування української економіки та бізнесу у східних областях. Наразі ми відзначаємо пожвавлення кредитування, особливо в сегменті малого та середнього бізнесу. Попит на кредити в сегменті МСБ щороку підвищується, тоді як якість обслуговування суттєво вища в порівнянні з позиками іншим бізнес-сегментам. Ми віримо, що цей сегмент стане рушієм для відновлення кредитування і економічного розвитку країни», - зазначила перший заступник Голови Національного банку України Катерина Рожкова.

Більш детально з умовами програми можна ознайомитися на сайті.

 

Додаткова інформація:

Німецько-Український фонд засновано Німецьким державним банком розвитку KfW, Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.

EU4Business - це ініціатива ЄС, яка підтримує приватний сектор у країнах Східного партнерства, зокрема в Україні. Її метою є поліпшення бізнес-середовища шляхом надання професійних порад та доступу до фінансування МСП. Підтримка за ініціативою EU4Business надається спільно з іншими організаціями. Ініціатива сприяє зростанню та створенню нових робочих місць.

За додатковою інформацією звертайтеся до Наталії Черненко nataliia.chernenko@brandcom.com.ua +380 97 903 15 15

_______________

 

EU launches EUR 9.5 mln finance programme FinancEast to support SMEs in Ukraine's east

 

On December 19, 2019, the German-Ukrainian Fund and three Ukrainian banks – OTP Leasing, Oschadbank, Ukrgasbank – signed subsidy agreements on the implementation of FinancEast programme as part of the EU's EU4Business initiative. This programme is aimed at restarting financing of SMEs in government-controlled areas of Donetsk and Luhansk regions, economic recovery of Donbas and improving its investment attractiveness.

The FinancEast programme is funded by the European Union, which provided EUR 9.5 million of grant funds through the German Development Bank KfW. It will be implemented by the German-Ukrainian Fund.

"Through this grant the European Union hopes relaunching sustainable lending and leasing operations in a region where banks were almost not operational anymore since 2014, supporting sustainable economic and social recovery and thereby contributing to peace and reconciliation in Eastern Ukraine" said Frederik Coene, First Counsellor, Head of Operations "Local and Human Development", Delegation of the European Union to Ukraine.

Grant resources will be channeled to SMEs as a subsidy of up to 50% of the investment costs funded by OTP Leasing, Oschadbank, Ukrgasbank. Investment projects will be financed through leasing or loans to purchase agricultural machinery, equipment and vehicles, installation, construction or reconstruction of production assets etc. Starting December 20, entrepreneurs can apply for a leasing or a loan at the regional branches of financial partner institutions.

"Today we start implementing the active phase of the FinancEast program, which will give Donbas entrepreneurs access to a variety of financial instruments, including lending. I am sure, this will improve the financial health of their companies, increase their ability to grow, develop and delight their customers with high-quality goods and services", said Yuriy Heletiy, Deputy Minister of Finance of Ukraine.

"The National Bank supports programs helping to restart lending to the Ukrainian economy and businesses in the eastern regions. We are currently witnessing a surge in lending, especially in the small and medium enterprise segment. Demand for loans from SMEs is increasing every year, while the quality of their debt servicing is significantly higher than in other business segments. We believe that this segment will be a driving force in restarting lending and economic development of the country", said Kateryna Rozhkova, First Deputy Governor of the National Bank.

More details about the program can be found at website.

 

Background information:

The German-Ukrainian Fund is established by the German State Development Bank KfW, the Cabinet of Ministers of Ukraine, and the National Bank of Ukraine.

The EU4Business is an EU initiative that supports a private sector in the Eastern Partnership countries, including Ukraine. It aims to improve a business climate through offering professional advice and access to financing for small and medium-sized businesses. Support under the EU4Business initiative is provided jointly with other organisations. The initiative promotes economic growth and job creation.

For additional information, please contact Nataliia Chernenko nataliia.chernenko@brandcom.com.ua +380 97 903 15 15

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.