24.07.15

Реформу децентралізації обговорили в у Одесі


Реформу децентралізації обговорили в у Одесі

Одеса, 23 липня, 2015
23 липня 2015 року в м. Одеса відбулась інформаційна зустріч з функціональної децентралізації в Україні для органів місцевого самоврядування та працівників і членів громадських організацій у рамках проекту "Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні".
Інформаційна зустріч проводилась з метою підтримати впровадження «Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації в Україні», який прискорить процеси децентралізації влади в Україні.
Захід було розпочато у форматі "відкритий мікрофон", де учасники зустрічі висловили свої бачення реформи місцевого самоврядування, та роль громади і громадян в процесі децентралізації влади.
Формат проведення зустрічі забезпечив активний обмін думками щодо процесів реформування місцевого самоврядування та децентралізації в Україні.
Під час панельної дискусії експертами коротко були презентовані основні засади і принципи, що лягли в основу законопроектів про реформу децентралізації влади.
Разом з експертами, учасники спробували дійти до причин проблем громад та згенерувати рішення, що дозволять громадам та регіону стати на шлях реформування вже сьогодні.
Після зустрічі було проведено тренінг для представників громадських організацій Одеської області «Практичні аспекти децентралізації та формування дієздатних громад». Учасниками тренінгу було опрацьовано сім тем, таких як: «Загальні підходи побудови публічної влади»; «Перспективний план формування спроможних громад»; «Бюджетна децентралізація», «Інструменти та фінансові ресурси для територіального розвитку» та інші. Після закінчення тренінгу всі учасники отримали сертифікати.
Анатолій Ткачук - керівник стратегічної групи з питань децентралізації, директор з науки і розвитку Інституту громадянського суспільства та провідний тренер даного курсу зазначив, що: "варто проявляти власну відповідальність за своє майбутнє, щоб забезпечити для своєї громади покращену інфраструктуру та стабільність розвитку свого краю в майбутньому".
Андрій Гінкул - керівник проекту додав, що "об'єднавши зусилля неурядових організацій, громад та органів влади на місцях, українських та міжнародних експертів, залучивши грантову підтримку від Європейського Союзу, команда проекту працює над підтримкою децентралізації влади, розширенням повноважень громад та формуванням ефективної публічної влади".
Аналогічні інформаційні зустрічі та навчальні курси вже пройшли у Київській та Львівській областях. У решті регіонів проекту, а саме у Івано-Франківському, Донецькому та Луганському, заходи відбудуться до кінця цього року.
За додатковою інформацією звертатись до менеджера проекту – Лесі Ладогубець: тел/факс.: + 38 044 2537236, моб. +38 050 2944442 або по е-mail: project@csi.org.ua

Decentralization reform discussed in Odesa

Odesa, 23 July, 2015
On July 23, 2015 Odesa held an information meeting on functional decentralization in Ukraine for local governments and NGOs within the EU-funded project "Support to local government reform in Ukraine".
The information meeting aimed to facilitate implementation of the "Concept of reforming local government and territorial organization in Ukraine", which will accelerate decentralization of the government in Ukraine.
The event was launched in the "open mic" format where participants of the meeting expressed their views on local government reform and the role of communities and citizens in the process of decentralization.
Meeting format provided an active exchange of views on the ongoing reform of local governance and decentralization in Ukraine, and the practice of law on communities associations.
During the panel discussion experts briefly presented the basic principles of the draft laws on decentralization reform. Participants together with experts tried to find out causes of community problems and generate solutions that enable communities and regions to embark on reform today.
Following the meeting a training on "Practical Aspects of decentralization and the formation of viable communities" was held for representatives of Odesa region NGOs. The participants of the training worked on seven topics, such as: "Common approaches for building public authority"; "Perspective plan for capable communities' formation"; "Fiscal Decentralization", "Instruments and financial resources for territorial development" and others. At the end of the training course all the participants got rewarding certificates.
Anatoliy Tkachuk, head of strategic group on decentralization, director of science and development of Institute of civil society and the leading trainer of the course, stressed that "it is necessary to exercise the responsibility for your own future, to provide improved infrastructure and stability of land for your community in the future".
Andriy Ginkul, project manager, added, that "by uniting efforts of NGOs, communities, local authorities, Ukrainian and international experts, and by involving EU grants, the project team is working to support decentralization, empowerment of communities and formation of effective public authority".
Similar informational meetings and training courses have already been held in Kyiv and Lviv regions. In other regions, namely Ivano-Frankivsk, Donetsk and Luhansk, events will take place later this year.
For additional information, contact project manager Lesya Ladohubets: tel / fax .: + 38 044 2537236, mob. +38 050 2944442 or by e-mail: project@csi.org.ua.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.