22.07.15

Нова регіональна рада з питань реформи юстиції має буди створена в Харкові


Нова регіональна рада з питань реформи юстиції має буди створена в Харкові

Харків, 22 липня, 2015 р.

Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» продовжує реалізацію ініціативи зі створення регіональних рад з питань реформи юстиції. Маючи на меті надання підтримки українському уряду з впровадженням нещодавно прийнятої Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інституцій на 2015-2020 рр., цю пілотну ініціативу було поширено й на Харківську область.
21-22 липня, Вірґіліюс Валанчюс, Керівник групи експертів Проекту, відвідав Харків для обговорення перспектив створення регіональної ради з питань реформи юстиції. Д-р Валанчюс провів робочі зустрічі з В'ячеславом Аббакумовим, заступником Голови Харківської облдержадміністрації, Антоніною Колтуновою, Головою Харківського обласного апеляційного суду, Володимиром Остапенко, Головою Державної судової адміністрації в Харківській області, Юрієм Данильченком, прокурором Харківської області, Василем Тацієм, ректором Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Євгеном Захаровим, Виконавчим директором Харківської правозахисної групи, а також представниками професійних асоціацій адвокатів.
«Спочатку створення регіональних рад з питань реформи юстиції було заплановано як пілотна ініціатива лише в трьох регіонах. Старт ініціативи в Одесі та Львові продемонстрував важливість існування майданчика, де судді прокурори та адвокати могли б обговорювати проблемні питання. Тому наступним кроком для нас стане підтримка створення регіональних центрів з реформування сфери юстиції в Одесі, Львові й Харкові для залучення до цього процесу сусідніх регіонів» – заявив д-р Валанчюс. Він також відмітив, що ідею створення Регіональної ради з питань реформи юстиції у Харківській області підтримали всі місцеві партнери.
Ініціатива щодо створення регіональних рад з питань реформи юстиції була запущена в квітні 2015 р., щоб допомогти українським партнерам поліпшити міжвідомче співробітництво як важливу передумову успішної реалізації Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інституцій на 2015-2020 рр. з метою зміцнення верховенства права і захисту прав людини. Перші зустрічі регіональних рад вже відбулися в Одесі та Львові.
Довідка:
Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» має на меті сприяння консолідованим реформам на рівні всього сектору юстиції в Україні. Ця ініціатива, що впроваджуватиметься у 2014-2016 рр., об'єднає всіх партнерів у сфері юстиції — Уряд України, професійні асоціації юристів та громадські організації — та допомагатиме їм розробити та впровадити комплексну Стратегію реформування сектору юстиції, що відповідає європейським принципам та найкращим практикам країн Євросоюзу. Сукупне фінансування проекту у сумі 8 млн. євро надане Європейським Союзом. Виконавцем проектує консорціум організацій з країн Європейського Союзу, очолюваний організацією Justice Coopération Internationale (Франція).
За подальшою інформацією просимо звертатися до Карена Мадояна, тел.: +38044 234 83 77; моб.: +38 050 215 05 03;
Email: karen.madoian@justicereformukraine.eu

New Regional Justice Reform Council to be established in Kharkiv

Kharkiv, 22 July 2015
The EU Project "Support to Justice Sector Reforms in Ukraine" continues to promote its initiative on establishing the regional justice reform councils. Aimed to support the Government of Ukraine with implementation of the newly adopted Justice Sector Reform Strategy 2015-2020, this pilot initiative is now extended to Kharkiv Oblast.
On 21-22 July, Virgilijus Valancius, Team Leader of the Project, visited Kharkiv to discuss prospects for launching the regional justice sector reform council. Dr. Valancius held working meetings with Vyacheslav Abbakumov, Deputy Head of Kharkiv Oblast State Administration, Antonina Koltunova, Head of the Kharkiv Oblast Court of Appeal, Volodymyr Ostapenko, Head of the State Judicial Administration in Kharkiv Oblast, Yuri Danilchenko, Prosecutor of Kharkiv Oblast, Vasyl Tatsiy, Rector of the Yaroslav Mudry National Law University, Yevhen Zakharov, Executive Director of the Kharkiv Human Rights Protection Group, as well as the representatives of the professional associations of lawyers.
"Initially an establishment of the regional justice reform councils was intended as a pilot initiative limited to three regions only. The start of the initiative in Odesa and Lviv have demonstrated an importance of the platform enabling judges, prosecutors and lawyers to discuss problem issues. This is why our next step will be to support creation of the justice reform clusters in Odesa, Lviv and Kharkiv to extend this work to the neighboring regions," – said Virgilijus Valancius. He noted that all local stakeholders strongly supported setting up the Kharkiv Oblast Justice Sector Reform Council. Kharkiv Oblast State Administration also expressed interest in cooperation in the area of free legal aid provision.
The initiative to establish regional justice reform councils has been launched in April 2015 with a purpose to assist Ukrainian partners to improve institutional cooperation as an important prerequisite for successful implementation of the Justice Sector Reform Strategy 2015-2020 aiming to strengthen the rule of law and protection of human rights. The first meetings of the regional councils already took place in Odesa and Lviv.
Background information
The EU-funded project "Support to Justice Sector Reforms in Ukraine" aims to support consolidated justice sector-wide reforms in Ukraine. This initiative implemented during 2014-2016 brings together all the justice sector stakeholders – the Government of Ukraine, legal professional associations and civil society organizations – in order to assist them with development and implementation of a comprehensive sector reform strategy in line with democratic principles and EU best practices. The total budget of the project is €8M allocated by the European Union. The project is implemented by the EU Member State consortium led by Justice Coopération Internationale (France) in the lead.
For more information, please contact Karen Madoian, tel.: +38044 234 83 77; cell: +38 050 215 05 03; email: karen.madoian@justicereformukraine.eu

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.