26.03.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС підтримує довгострокове планування геологічного захоронення радіоактивних відходів в Україні

Logo
ЄС підтримує довгострокове планування геологічного захоронення радіоактивних відходів в Україні

EN version is below

Атомна енергетика має вирішальне значення для української економіки, оскільки вона забезпечує понад половину потреби країни в електроенергії, а такожробить значний внесок у зменшення викидів вуглецю. Однак поряд з перевагами атомна енергетика утворює і радіоактивні відходи та відпрацьоване ядерне паливодля безпечного поводження з якими та для кінцевого захоронення яких необхідна відповідна інфраструктура. Значна частина цієї інфраструктури вже існує, але  близько 25 тисяч тон кубометрів радіоактивних відходів, утворених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, і близько 14 тисяч тон відпрацьованого ядерного палива все ще потребують захоронення глибоко під землею. Геологічне захоронення дозволить захистити людей і довкілля від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання від цих виробничих відходів.

Протягом останніх 30 місяців, за фінансової підтримки Інструменту Європейського Союзу із співробітництва у сфері ядерної безпеки, експерти з найпередовіших світових програм геологічного захоронення , а самез Фінляндії, Франції, Швеції та Німеччини тісно співпрацювали  з українськими органами влади над розробкою Національного плану геологічного захоронення радіоактивних відходів в Україні та графіку його реалізації.

24 березня 2021 року результати проєкту були представлені зацікавленим сторонам під час онлайн семінару.

Національний план охоплює заходи від початку вибору майданчика для безпечного захоронення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива і до закриття сховища. Результати проєкту, який зробив безпосередній внесок у розробку національного плану, включають: визначення технології для безпечного та  ефективного захоронення на основі досвіду інших європейських країн; визначення процесів вибору відповідної технології, яка буде соціально прийнятною; розробку детального плану та оцінку витрат на створення геологічного сховища; навчання українських експертів та спеціалістів аспектам, необхідним для безпечного створення й управління геологічним сховищем. У рамках проєкту також було надано підтримку у визначенні підходів до проведення публічних консультацій.

Крістіна Тормелен, керівниця проєктів від Генерального директорату з питань міжнародного партнерства, відділ «Зміни клімату та стійка енергетика; ядерна безпека», Європейська Комісія зазначила: «Цей проєкт є важливою віхою в процесі планування створення геологічного сховища для захоронення радіоактивних відходів в Україні, і підтримка ЄС, спрямована на забезпечення відповідної безпечної інфраструктури поводження з радіоактивними відходами, є однією з головних цілей програми ІСЯБ. Прийняття Україною цього національного плану є важливою передумовою проєкту, виконання якого триватиме кількадесят років».

Олександр Таранюк, відповідальний від ДАЗВ за реалізацію проекту, підкреслив: «ДАЗВ високо цінує підтримку ЄС та ЄК в безпечному поводженні з радіоактивними відходами, зокрема у розробці національної програми геологічного захоронення. Ми вважаємо, що результати цього проекту - це перший великий крок на шляху до створення геологічного сховища в Україні».

Проєкт, що фінансувався ЄС, був реалізований у співпраці ДАЗВ та ЦППРВ з експертами консорціуму компаній на чолі з BGE TECHNOLOGY GmbH (Німеччина) у партнерстві з ANDRA (Франція) та SKB International AB (Швеція). Консорціум підтримували «Posiva Solutions Oy» (Фінляндія) та Центр радіогідрогеоекологічних досліджень Національної академії наук України.

Довідкова інформація: З 1991 р. Європейський Союз виділив понад 1,05 млрд. євро на підтримку України у програмі удосконалення ядерної безпеки. ЄС підтримує удосконалення безпеки експлуатації та обслуговування АЕС України, створення національної інфраструктури поводження з РАВ та надає інституційну підтримку українському органу регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Крім того, Європейський Союз зробив значний внесок до Чорнобильського Фонду «Укриття» та Рахунку з Ядерної Безпеки, якими керує ЄБРР, а також фінансував ряд соціальних проектів на підтримку громад, які зазнали впливу Чорнобильської аварії 1986 року.

По додаткову інформацію звертайтесь:

Крістіна Тормелен, керівник проекту від ЄК, Christina.Thormaehlen@ec.europa.eu

 

 

_____________________________________

 

 

 

EU supports long-term planning of Ukraine's Geological Disposal for Radioactive Waste

 

The nuclear power industry is of critical importance for Ukraine's economy, meeting more than half of the country's electricity demand and making a significant contribution toward reduced carbon emissions. Alongside the benefits, nuclear power produces radioactive waste and spent fuel all of which requires an appropriate infrastructure to ensure safe management and eventual disposal of those waste materials. Whilst much of that infrastructure is in place, an estimated 25 thousand cubic meters of radioactive waste, much of which has resulted from the 1986 accident at the Chernobyl power plant, and up to 14 thousand tons of spent nuclear fuel, will need to be buried deep underground. Geological disposal will protect both people and the environment from the harmful effects of ionising radiation that is emitted from these waste products.

Financed by the European Union's Instrument for Nuclear Safety Cooperation, over the past 30 months, experts from the world's most advanced deep geologic disposal programmes, from Finland, France, Sweden and Germany, have worked closely with the Ukrainian Authorities in the development of a National Plan and Implementation Schedule for Radioactive Waste Geological Disposal in Ukraine.

On 24 March, 2021 the project results were presented to stakeholders at an online workshop.

The National Plan covers activities from initial siting of a facility for the safe disposal of radioactive waste and spent nuclear fuel, through to its eventual closure.  Results of the project which contributed directly to developing the National Plan include: the identification of technology for safe and efficient disposal using experience gained in other European countries; the definition processes for suitable technology selection that would be socially acceptable; the development of a detailed plan and estimated costs for establishing a geological disposal; and training of Ukrainian experts and specialists on the aspects required to ensure the safe establishment and management of a geological facility. The project also provided support in approaches for implementing public consultations.

Christina Thormählen, Project Manager at the European Commission Directorate-General for International Partnerships, Unit "Climate Change and Sustainable Energy; Nuclear Safety" stated: "This project marks an important milestone in the process of planning for the establishment of Geological Disposal for Radioactive Waste in Ukraine, and EU support to ensure an appropriate and safe Radioactive Waste Management Infrastructure, is one of the principal objectives of the INSC Programme. Ukraine's adoption of this National Plan is a major prerequisite to a project that will take several decades to complete."

Oleksandr Taraniuk, Responsible Expert for the Project from SAUEZM emphasised: "SAUEZM highly appreciates EU and EC support in safe management of RAW, in particular in developing recommendations for development of National RAW Geological Disposal Programme. We believe the results of this project to be the first major step towards the creation of Ukraine's Geological Disposal"

The EU funded project was implemented in cooperation with SAUEZM and CRWME together with experts from a consortium of companies led by BGE TECHNOLOGY GmbH (Germany) in partnership with ANDRA (France) and SKB International AB (Sweden). The consortium was supported by 'Posiva Solutions Oy' (Finland) and the Radioenvironmental Centre of National Academy of Sciences of Ukraine.

Background information: Since 1991, the European Union has contributed more than EUR 1.05 billion to support Ukraine in its nuclear safety improvement programme. The EU has supported the improved safe operation and maintenance of Ukraine's NPPs, the establishment of an improved national RAW Management infrastructure, and provided institutional support to Ukraine Nuclear Regulator. Additionally, the Programme has made significant contribution to the EBRD Managed NSA and CSF and contributed to a number of social projects in support of communities living with the consequences of the 1986 Chornobyl accident.

For additional information, please contact:

Christina Thormählen, EC Project Manager, Christina.Thormaehlen@ec.europa.eu

Oleksandr Taraniuk, State Agency of Ukraine on Exclusion Zone Management, raw@dazv.gov.ua

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.