22.03.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] За підтримки Європейського Союзу до Всесвітнього дня води в Україні відкрили сучасну лабораторію моніторингу вод

Logo
За підтримки Європейського Союзу до Всесвітнього дня води в Україні відкрили сучасну лабораторію моніторингу вод

EN version is below

У Всесвітній день води Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України урочисто презентували оновлену лабораторію моніторингу вод Північного регіону (м. Вишгород). Оновлення цієї лабораторії проведено Державним агентством водних ресурсів України за підтримки Європейського Союзу  і є значним кроком на шляху до чистого довкілля та води для кожного в Україні та відповідає тематиці цьогорічного Дня води «Цінність води». Нове лабораторне обладнання було закуплено в рамках проекту ЄС «Водна ініціатива ЄС Плюс для Східного партнерства»  (EUWI+).

Завдяки повному оновленню лабораторія наразі проводить найсучасніші методи аналізу води з більшою точністю: нові прилади здатні визначати важкі метали, промислові хімікати та пестициди у низьких концентраціях та з більшою точністю. В подальшому це дозволить зменшити ризики, пов'язані з наслідками токсичного антропогенного забруднення від промисловості та сільського господарства для людей, екосистем та секторів економіки, які використовують воду.

Нові можливості заради безпеки довкілля та здоров'я людей

Проект ЄС спільно з Державним агентством водних ресурсів України створили лабораторію для досліджень води відповідно до міжнародного стандарту ISO 17025:2017. Нові газові (гелій, аргон, азот і т.д.), електричні, вентиляційні комунікації та системи безпеки облаштовано з дотриманням європейських вимог.

Європейським Союзом закуплено нове аналітичне обладнання, таке як  газовий хроматограф з мас-спектричним детектором, атомно-адсорбційний спектрофотометр, атомний флуоресцентний спектрометр, твердофазну систему екстракції, систему очистки води, тощо. Це дозволить лабораторії моніторингу вод визначати хімічний стан масивів поверхневих вод України.

Додатково проведено навчання та надано сучасне технічне обладнання для біологічного моніторингу поверхневих вод (Українському гідрометеорологічному центру) та для моніторингу підземних вод (Державній службі геології та надр України).

Наразі триває процес отримання міжнародної акредитації за стандартом ISO/EN 17025:2017. Акредитація засвідчить високий рівень компетентності та відповідності європейським стандартам для лабораторій. Це також слугуватиме підтвердженням, що результати, отримані лабораторією, є офіційно дійсними, співставними та надійними, адже управлінські рішення мають прийматись на достовірних даних про стан вод

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський проінформував щодо прогресу України у впровадженні національної водної політики та моніторингу вод відповідно до вимог Водної рамкової директиви ЄС. Міністр повідомив: "Результати скринінгу у Дніпрі, Дністрі та Сіверському Дінці укотре довели важливість оновлення стандартів досліджень якості поверхневих вод. Для цього ми з Європейським Союзом обладнали сучасну лабораторію у Вишгороді. Вона дозволить проводити дослідження за характерними для Дніпра, Прип'яті, Десни речовинами, виявляти вплив країн-сусідів на спільні водойми й виявляти забруднювачі. Це нові можливості для захисту здоров'я людей та довкілля".

Клое Алліо, керівниця відділу співробітництва у сфері економіки, енергетики, інфраструктури та довкілля Представництва Європейського Союзу в Україні зазначила: "Якість води має важливе значення для життя та здоров'я населення, стійкого сільського господарства та економічного зростання. Протягом багатьох років для України якість води була проблемним питанням  ЄС радий долучитися до його вирішення. Розуміння того, що знаходиться у воді, - це перший крок, щоб зробити її більш чистою та безпечною. А лабораторія моніторингу вод у Вишгороді тепер зможе надавати найсучасніші дані."

Александр Цинке, керівник групи експертів проекту ЄС «Водна ініціатива Європейського Союзу плюс для країн Східного партнерства (EUWI+)» розповів про бачення ЄС щодо сталого управління водними ресурсами в Україні та в регіоні Східного партнерства ЄС: «Команда експертів проекту EUWI+ вітає Міністерство та Державне агентство водних ресурсів з переходом України до європейського рівня моніторингу вод. Зміни видно в цій добре відремонтованій будівлі. Але протягом останніх років співробітники лабораторії також демонстрували професійний розвиток, понад 100 експертів з питань управління водних ресурсів брали участь в наших різних тренінгах. Отже, сьогодні це також Український день води!»

 

Довідкова інформація:

З вересня 2016 р., проект Європейського Союзу «Водна ініціатива ЄС Плюс для Східного партнерства» надає підтримку шістьом державам Східного партнерства у наближенні їхнього законодавства до вимог ЄС в сфері управління водними ресурсами, зокрема у питаннях управління транскордонними річковими басейнами. В Україні проект надає підтримку Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів та Державному агентству водних ресурсів у розробці водної політики та управлінні річковим басейном. Проект співфінансується Європейським Союзом (23.5 млн євро) та Австрією і Францією (1 млн. євро). Проект впроваджується Організацією з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Європейською економічною комісією ООН (ЄЕК ООН) та консорціумом держав-членів ЄС, а саме Екологічним агентством Австрії та Міжнародним офісом води (Франція).

В кінці цього року проект EUWI+ отримає продовження та буде працювати над декількома річковими басейнами та іншими водними питаннями, зокрема дослідження стічних вод на предмет наявності COVID (тема, яка була предметом семінару у 2020 році).

Більше інформації: https://euwipluseast.eu/en/

 

За додатковою інформацією звертайтеся до Александра Цинке, керівника групи експертів проекту EUWI+,

alexander.zinke@umweltbundesamt.at

 

 

__________________________

 

 

 

EU-supported Environmental Laboratory opened in Vyshhorod on the occasion of the World Water Day

 

In time for World Water Day 2021, the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine presented the newly renovated water quality laboratory in Vyshhorod. The upgrade of the laboratory, realised with support by the European Union and operated by the State Agency of Water Resources, marks a milestone on the road to a clean environment and clean water for everyone in Ukraine, true to this year's World Water Day theme 'valuing water'. The new laboratory capacities were provided by the European Union in the framework of the European Union Water Initiative Plus for Eastern Partnership Countries (EUWI+).

Thanks to the recent technological upgrade and renovation, the Laboratory now conducts state-of-the-art water analysis which enables detection of heavy metals, industrial chemicals and pesticides in lower concentrations and with much higher precision. It will help lower the risk for people, ecosystems, and water-using economic sectors that can suffer from toxic effects caused by anthropogenic contamination and mismanagement of water bodies.

New capacities to safeguard the environment and people's health

The EU project team together with the State Agency of Water Resources jointly designed the laboratory facilities to meet international monitoring standards (ISO 17025:2017). This refers for instance to new pipelines for gases (helium, argon, nitrogen, etc.), electricity and establishment of a robust ventilation system and to safety precautions.

The European Union provided new analytical devices, including a water purification system, gas chromatograph with tandem mass spectrometer, atomic absorption spectrometer, atomic fluorescence spectrometer, solid phase extraction system and others. The Vyshhorod Laboratory is now equipped to better analyse the chemical status of Ukraine's water bodies.

Further training and equipment support for monitoring surface water biology and groundwater is provided to the Ukrainian Hydro-meteorological Center and to State Service of Geology and Mineral Resources of Ukraine.

Together with a series of expert trainings the laboratory is on the way to be internationally accredited according to ISO/EN 17025:2017. The accreditation will attest high competence and compliance with the latest international quality standards for laboratories. It also confirms that results provided by the Vyshhorod laboratory are officially valid, comparable, consistent, and trustworthy, hence policy decisions can be taken based on solid scientific evidence.

Minister of Environmental Protection and Nature Resources of Ukraine Roman Abramovsky, informed on the progress in national water policy and integrated water management in Ukraine in line with the EU Water Framework Directive. Minister Abramovsky said: "The results of screening made for the Dnipro, Dniester and Siverskyi Donets basins have again proved the importance and need for the improvement of the standards of surface water bodies monitoring. So, with the help of the European Union, we have modernised the laboratory in Vyshhorod. It will allow analysing the typical substances of the Dnipro, Desna and Prypiat rivers, realize the impact of the neighbouring countries on shared water bodies and identify the pollutants. This will provide new opportunities to protect both human health and the environment."

Chloe Allio, Head of the Economic cooperation, energy, infrastructure and environment section and the EU Delegation to Ukraine said: "Water quality is essential for the life and health of people, sustainable agriculture and economic growth. It has been an issue in Ukraine for many years and the EU is happy to contribute to addressing this. Knowing exactly what is in the water is the first step to making it cleaner and safer and the Vyshhorod Environmental lab will now be able to provide state of the art monitoring data."

Alexander Zinke, EUWI+ project leader of the EU Member State Consortium highlighted the EU vision for sustainable water resource management in Ukraine and the EU Eastern Partnership region: "The EUWI+ expert team welcomes the big effort of the Ministry and the State Water Agency for moving Ukraine to a European level of water monitoring. This is firstly visible in this very well renovated building. But this engagement was also shown over years by the laboratory staff and by more than 100 water experts who participated in our various trainings. So, today is also Ukraine's Water Day!"

Background information:

Launched in September 2016, the European Union Water Initiative plus for the Eastern Partnership (EUWI+) supports the six Eastern Partnership countries to align their legislation with European Union policy on water management, with a focus on transboundary rivers. In Ukraine, the project supports the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine and the State Agency of Water Resources in the development of its water policies and river basin management.  The project is co-funded by the European Union (EUR 23.5 million) and by Austria and France (EUR 1.0 million). It is implemented by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), and a consortium of EU member states, comprising the Environment Agency Austria and the International Office for Water (France).

As it ends this year, the EUWI+ will have a continuation which will follow up on several river basins and several issues, e.g. COVID monitoring in wastewater (which was the subject of a webinar held in 2020).

More information: https://euwipluseast.eu/en/

For further inquiries, please contact Alexander Zinke, EUWI+ project leader of the EU Member State, alexander.zinke@umweltbundesamt.at

 

 

 

 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.