21.10.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ПРОЄКТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТВІНІНГ У СФЕРІ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ: КОНФЕРЕНЦІЯ З НАГОДИ ОФІЦІЙНОГО ВІДКРИТТЯ ПРОЄКТУ ОКРЕСЛЮЄ ПОСТАВЛЕНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Logo
ПРОЄКТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТВІНІНГ У СФЕРІ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ: КОНФЕРЕНЦІЯ З НАГОДИ ОФІЦІЙНОГО ВІДКРИТТЯ ПРОЄКТУ ОКРЕСЛЮЄ ПОСТАВЛЕНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Eglish version is below

21 жовтня 2020 року литовські, німецькі та румунські відомства з питань конкуренції, що співпрацюють у рамках фінансованого Європейським Союзом проєкту Твінінг «Правозастосування і юридична підтримка Антимонопольного комітету України (АМКУ)», зустрілися, щоб обговорити ключові пріоритети та результати, яких вони прагнуть досягти під час реалізації проєкту.

Онлайн-захід відвідало понад 40 представників державних органів влади України, включаючи АМКУ як основного бенефіціара, Представництва ЄС в Україні, високопосадовців та інших зацікавлених сторін.

Партнери з реалізації проєкту та АМКУ погодились, що слід удосконалювати пріоритети та процедури забезпечення конкуренції, щоб зробити їх більш надійними та прозорими. Це викликає довіру та розуміння з боку приватного сектору, підвищить якість рішень АМКУ та сприятиме розвитку культури конкуренції в Україні. Зусилля АМКУ щодо адвокатування конкуренції серед представників бізнесу та широкої української громадськості в цілому також потребують подальшого вдосконалення, щоб змінити оманливе сприйняття законодавства про конкуренцію та ролі АМКУ. Це буде досягнуто у тісній співпраці професіональною групою європейських та українських експертів.

Шарунас Кезераускас, голова Ради з питань конкуренції Литовської Республіки, керівник Проєкту Твінінг, прокоментував: «Основна мета дворічного Проєкту Твінінг, що буде реалізовано у тристоронньому партнерстві Ради з питань конкуренції Литовської Республіки, Федерального міністерства Німеччини з економіки та енергетики, спільно з Федеральним бюро розслідування картелів (Bundeskartellamt), а також Румунською радою з питань конкуренції, – це допомогти АМКУ у подальшому наближенні місцевого законодавства та процедур у сфері конкуренції до конкурентних правил ЄС, а також поділитися найкращими європейськими практиками, що стосуються антитрасту, контролю за концентраціями та адвокатування конкуренції».

Ольга Піщанська, голова АМКУ, заявила: «Нам пощастило мати давніх партнерів – наших колег з литовських, німецьких та румунських відомств з питань конкуренції. Водночас ми впевнені, що наші спільні зусилля допоможуть досягти очікуваних результатів та сприятимуть вдосконаленню системи захисту конкуренції в Україні».

Клое Алліо, керівниця відділу програм зовнішньої допомоги 'Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище', Представництво Європейського Союзу в Україні, наголосила: «Розвиток конкуренції є одним із пріоритетів нашої співпраці з Україною. У контексті стосунків України та ЄС важливо забезпечити рівні умови ведення бізнесу для європейських компаній, що торгують з Україною, та українстких компаній, що торгують з країнами ЄС».

Проєкт Твінінг фінансується Європейським Союзом, який виділив 1,2 млн. євро на його імплементацію. Литовське центральне агентство з управління проєктами здійснює загальний адміністративний та фінансовий менеджмент.

 

Довідкова інформація: Твінінг є інструментом Європейського Союзу для інституційної співпраці між установами держав-членів ЄС та державними установами в країні-бенефіціарі. Проєкти Твінінг ґрунтуються на рівноправному підході, який об'єднує досвід та знання з держав-членів ЄС та країн-бенефіціарів. Метою Твінінгу є надання підтримки у впровадженні та правозастосуванні законодавства ЄС (Аcquis Європейського Союзу), обмін передовими практиками, розробленими в ЄС, з державними адміністраціями-бенефіціарами, та сприяння довгостроковим стосункам між державними установами чинних та майбутніх країн-членів ЄС.

Додаткова інформація: Ігор Солдатенко, тел. 044 251-6232, електронна пошта: soldatenko@amcu.gov.ua

____________

 

 

EU COMPETITION TWINNING PROJECT IN UKRAINE: KICK OFF EVENT OUTLINES MAIN RESULTS TO ACHIEVE

 

On October 21, 2020, the Lithuanian, German and Romanian competition authorities partnering under the EU Twinning project "Legal and Enforcement Support to the Antimonopoly Committee of Ukraine (AMCU)" met to discuss the key priorities and results that they aim to achieve during the project implementation.

Over 40 representatives of relevant authorities of Ukraine, including AMCU as the main beneficiary, high-level decision makers, EU Delegation to Ukraine and other stakeholders attended the online event.

The project implementation partners and AMCU agreed that the competition enforcement priorities and procedures must be enhanced to become more robust and transparent. This will generate trust and understanding of the private sector, improve the quality of AMCU decisions and foster competition culture in Ukraine. The AMCU's PR and competition advocacy efforts with both businesses and the Ukrainian society at large also need further improvement to change the misleading perceptions of the competition legislation and the AMCU's role. This will be achieved by a dedicated team of European and Ukrainian experts who will work closely together along the way.

Šarūnas Keserauskas, Chairman of the Competition Council of the Republic of Lithuania, the Twinning project leader, commented: "The main objective of the 2-year Twinning project carried out in tripartite partnership of the Competition Council of the Republic of Lithuania, German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy together with the Federal Cartel Office (Bundeskartellamt), as well as the Romanian Competition Council, is to assist AMCU in further approximation of local competition law and procedures with EU competition rules, and share the best European practices relating to antitrust enforcement, merger control and competition advocacy."

Olha Pishchanska, head of AMCU, stated: "We are lucky to have our long-standing partners, our fellows from the Lithuanian, German and Romanian competition regulatory authorities. At the same time, we are certain that our mutual efforts will help to achieve the expected results and will contribute to the improvement of competition protection system in Ukraine".

Chloé Allio, Head of Operations Section - Economic Cooperation, Energy, Infrastructure and Environment, EU Delegation to Ukraine, emphasized: "Competition development is an important part of our cooperation with Ukraine. It is important in the context of EU-Ukraine relations to ensure a level playing field for EU firms trading with Ukraine, and for Ukrainian firms trading with the EU".

The Twinning project is funded by the European Union with a contribution of EUR 1.2 million. The Lithuanian Central Project Management Agency ensures the overall project administrative and financial management.

 

Background: Twinning is a European Union instrument for institutional cooperation bringing together public sector expertise from EU Member States and beneficiary countries through peer to peer activities. Twinning aims to provide support for the transposition, implementation and enforcement of the EU legislation (the Union acquis) and strives to share good practices developed within the EU with beneficiary public administrations and to foster long-term relationships between administrations of existing and future EU countries.

Additional information about the project: Ihor Soldatenko, tel. 044 251-6232, e-mail: soldatenko@amcu.gov.ua

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.