01.10.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС сприяє прозорості місцевої влади

Logo
ЄС сприяє прозорості місцевої влади

English version is below

Напередодні місцевих виборів в Україні Трансперенсі Інтернешнл (ТІ) Україна та Інститут Політичної Освіти презентували Кодекс прозорої влади, що сприятиме розвитку належного врядування та підзвітності місцевої влади. Кодекс створений в межах програми Прозорі міста,  яку виконує TI Україна, за фінансової підтримки Європейського Союзу.


«ЄC вболіває за посилення прозорості та підзвітності влади в Україні, в тому числі і місцевої. Місцеві вибори – ідеальний час, щоб оцінити рівень прозорості влади вашого міста чи громади і зробити справжній ривок. Кодекс прозорості допоможе сфокусуватися на найважливішому як майбутнім депутатам і мерам, так і громадським активістам, чий запит на зміни  – невід'ємна частина трансформацій», – зазначив Манфредас Лімантас, координатор сектору верховенства права і боротьби з корупцією Представництва Європейського Союзу в Україні.

Кодекс містить 11 положень щодо сфер, які традиційно страждають через відсутність зрозумілих та передбачуваних правил гри або є прозорими лише частково. ТІ Україна закликає кандидатів підтримати цей документ і зобов'язатися реалізувати його після перемоги на місцевих виборах.

Серед ключових положень – аудит комунального майна, земельних ресурсів та діяльності комунальних підприємств, системне інформування про підготовку і прийняття рішень, зрозумілий формат роботи з інвестиційними проєктами, забезпечення участі громади у створенні регуляторних політик. Увага також приділяється цифровій трансформації на місцевому рівні.

Реалізація положень Кодексу дозволить підвищити прозорість місцевої влади та посилити довіру громади.

«Підтримка Кодексу прозорості влади — це такий собі доказ готовності потенційних мерів чи депутатів до реальних кроків змінювати своє місто, — пояснює виконавчий директор ТІ Україна Андрій Боровик.Цей документ стосується найпроблемніших сфер для місцевої влади, і дотримання прозорості у них дозволить кожному безпосередньо відчути позитивні результати. Бо прозорість — це не просто слово. Це шлях до ефективного управління».

Кандидати, які прагнуть взяти на себе зобов'язання згідно з кодексом, можуть зробити це на сторінці ТІ Україна.

 

Довідкова інформація:

Проєкт «Transparent Cities: електронна платформа взаємодії громадян та місцевої влади для забезпечення підзвітності та належного врядування» реалізується Трансперенсі Інтернешнл Україна в межах програми «Transparent cities/Прозорі міста» і має на меті мотивувати українські міста стати більш прозорими та підзвітними. Проєкт реалізовуватиметься у 2020-2022 роках.

Трансперенсі Інтернешнл Україна — акредитований представник глобального руху Transparency International, що комплексно підходить до розробки та впровадження змін задля зниження рівня корупції.

ТІ Україна започаткувала програму «Transparent cities/Прозорі міста» у 2017 році. Її мета — подолати корупцію на місцевому рівні та запровадити найкращі практики прозорості та підзвітності. Реалізуючи проєкт «Онлайн-платформа «Прозорі міста» для взаємодії громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування для кращої підзвітності та належного врядування» за підтримки ЄС, TI Україна планує посилити ініціативу «Рейтинг прозорості 100 найбільших міст України», запустивши онлайн-платформу для покращення співпраці ОГС та органів місцевого самоврядування.

Експерти щорічно аналізують відкритість міських рад за показниками в 14 сферах. За результатами рейтингу вони надають рекомендації та консультують міські ради, як їх впровадити. За три роки середній показник прозорості міст підвищився на 53%.

 

        За детальною інформацією звертайтесь до Марії Сокольчук: sokolchuk@ti-ukraine.org, (068) 328 88 86.

 

________________

 

EU promotes local government transparency

 

Ahead of the local elections in Ukraine, Transparency International Ukraine (TIU) and the Institute of Political Education have presented the Transparent Government Code, which aims to facilitate the development of good governance and accountability practices in local authorities. The Code has been created as part of the Transparent Cities programme implemented by TIU with financial support by the European Union.

"The EU supports the strengthening of transparency and accountability of government in Ukraine, including local government. The local elections are the perfect time to assess the level of government transparency in your city or community and to make a breakthrough. The Transparency Code will help both future councilors and mayors and civil society activists focus on the most important things, keeping in mind that activists' demand for change is an essential part of societal transformation," noted Dr. Manfredas Limantas, Anti-Corruption and Justice Sector Manager at the Delegation of the European Union to Ukraine,

The Code contains 11 provisions on areas that traditionally suffer from a lack of clear and predictable rules or are only partially transparent. TI Ukraine urges candidates to support this document and to commit to implementing it after winning the local elections.

The key provisions include the audit of municipal property, land resources, and activity of municipal enterprises, regular provision of information about the development and adoption of local decisions, a clear format of work with investment projects, ensuring broad participation in the development of regulatory policies. Digital transformation at the local level is also included.

If the Code is implemented, this will increase the transparency of local authorities and citizens' trust in them.

"Support of the Government now serves as a sort of proof that potential mayors or council members will be ready to make a difference in their cities," TI Ukraine's Executive Director Andrii Borovyk said. "This document focuses on the most problematic sectors for local authorities, and maintaining transparency in each of them will help citizens see actual practical positive outcomes. Transparency is not just a word. That's the way to good governance."

Candidates who want to commit to the Code can do so on TI Ukraine's page.

 

Background information:

The Project "Transparent Cities e-platform for cooperation of citizens and local governments for accountability and good governance" is implemented by Transparency International and aims to motivate Ukrainian cities to become more transparent, accountable and interested in progress. The project started in 2020 and lasts till 2022.

Transparency International Ukraine is an accredited chapter of the global movement Transparency International with a comprehensive approach to development and implementation of change for reduction of the corruption levels.

Transparent Cities is a programme launched in 2017 by Transparency International Ukraine that aims to motivate Ukrainian cities to become more transparent, accountable and interested in progress. The EU-funded project "Transparent Cities e-platform for cooperation of citizens and local governments for accountability and good governance" is a TI Ukraine initiative to enhance its City Transparency Ranking by launching an online-platform as a key project tool aimed at improving cooperation between the CSOs and local self-government bodies.

The Top 100 Cities Transparency Ranking is prepared annually via expert analysis of the openness of city councils by indicators in 14 areas. Based on the ranking, experts provide recommendations for improvements and advise city councils on how to implement them. In three years, the average transparency of cities has increased by 53%.

 

            For more information please contact Mariia Sokolchuk, sokolchuk@ti-ukraine.org, (068) 328 88 86.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.