24.09.20

ЄС та ПРООН підтримують Україну у впровадженні Цілей сталого розвитку


ЄС та ПРООН підтримують Україну у впровадженні Цілей сталого розвитку


22 вересня у Верховній Раді України відбулося обговорення на високому рівні за участі Представництва Європейського Союзу в Україні, Програми розвитку ООН та Міжпарламентського союзу щодо шляхів активізації співпраці парламенту з урядом в частині досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР), які допоможуть Україні забезпечити справедливий соціальний розвиток, стійке економічне зростання та зайнятість, ефективне управління, екологічний баланс та підвищену стійкість. Зустріч була організована проєктом ЄС-ПРООН з парламентської реформи.

Виступаючи перед відкриттям обговорень, Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева відзначила прогрес, досягнутий Україною після прийняття ЦСР п'ять років тому, але також зазначила, що пандемія COVID-19 погіршила загальну ситуацію у світі, особливо, для найбільш вразливих верств населення.

«Світ, повністю побудований на основі ЦСР був би суттєво менш вразливішим до пандемії, яку ми переживаємо сьогодні», – сказала пані Ґерчева. «Якщо ми зробили висновки з цієї кризи, то всі країни мали би подвоїти свої зусилля, щоб забезпечити прогрес за усіма 17 ЦСР».

Штефан Шльойнінг, Керівник програм співробітництва в Представництві ЄС в Україні, підтвердив, що ЄС у своїй політиці Східного партнерства та в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС підтримує впровадження Цілей сталого розвитку Україною.

«Ми продовжуватимемо нашу спільну роботу над впровадженням ЦСР у тісному партнерстві», – сказав Штефан Шльойнінг. «Ми зосередимо свою увагу на побудові сталих та інтегрованих економік, виконання «зеленої угоди». Також ми фокусуватимемо свою увагу на покращенні стійкості навколишнього середовища та клімату, цифрових трансформаціях і справедливих та інклюзивних умов у суспільстві».

В обговоренні взяли участь Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, голови парламентських комітетів та представники міністерств.

І пан Стефанчук, і пані Стефанішина наголосили, що і парламент, і Уряд хочуть, щоб Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року був впроваджений в Україні найбільш ефективно. «Ми дуже серйозно ставимося до Цілей сталого розвитку в Україні», – сказав Руслан Стефанчук. «Президент підписав указ рівно рік тому про включення ЦСР у всі сфери національної політики, і ми робимо це».

Під час зустрічі були представлені результати дослідження щодо впровадження ЦСР парламентами країн-членів Європейського Союзу. Дослідження підтвердило, що парламенти беруть активну участь у підвищенні обізнаності суспільства та включення ЦСР у законодавчий процес або в процес парламентського контролю. Дослідження рекомендувало парламенту України створити новий комітет з питань Цілей сталого розвитку.

Після обговорення пан Стефанчук запропонував призначити один комітет, який відповідатиме за координацію впровадження ЦСР, а інші комітети можуть підготувати робочі плани щодо впровадження тих Цілей, які мають відношення до сфер їх діяльності.

Перший заступник спікера рекомендував Комітету ВРУ з питань економічного розвитку координувати діяльність із впровадження ЦСР у парламенті та започаткувати проведення щорічних парламентських слухань щодо Цілей сталого розвитку.

Александра Благоєвіч, керівниця Програми міжнародного розвитку Міжпарламентського союзу представила методологію проведення парламентської самооцінки у досягненні ЦСР, і Перший заступник спікера висловив зацікавленість у застосуванні цього інструменту у Верховній Раді України.

Завершуючи обговорення, Руслан Стефанчук подякував Представництву Європейського Союзу в Україні та ПРООН за партнерство та підтримку у зміцненні потенціалу Верховної Ради України. Перший заступник спікера заявив, що парламент перетворить сьогоднішнє обговорення у чіткі дії.

 

Довідкова інформація:

Цілі сталого розвитку (ЦСР) були прийняті у 2015 року всіма країнами-членами ООН, як загальний заклик до дій, спрямованих на те, щоб покінчити з бідністю, захистити планету і забезпечити мир і процвітання для всі людей у світі до 2030 року.

17 Цілей є взаємопов'язаними  – ключем до успіху в одній із них є вирішення питань, загалом пов'язаних із іншими. Розвиток повинен в рівній мірі стосуватися соціальної, економічної та екологічної сталості.

Проєкт ЄС-ПРООН з парламентської реформи фінансується Європейським Союзом та впроваджується Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй. Він має на меті посилити роботу Верховної Ради України, щоб вона стала більш ефективною, підзвітною та прозорою інституцією.

За додатковою інформацією звертайтеся до Миколи Ябченка, проєкт ЄС-ПРООН з парламентської реформи, mykola.yabchenko@undp.org

_______________

 

EU and UNDP support Ukraine in implementations of Sustainable Development Goals

 

Ukraine's parliament, the Verkhovna Rada, held a high-level discussion on 22 September with the the Delegation of the European Union to Ukraine, the United Nations Development Programme and the Inter-Parliamentary Union on ways to boost the legislature's cooperation with the government on implementing the Sustainable Development Goals that would help Ukraine achieve equitable social development, sustainable economic growth and employment, effective governance, environmental balance, and enhanced resilience. The meeting was organised by the EU-UNDP Parliamentary Reform Project.

Opening the discussions UNDP Resident Representative Dafina Gercheva said she appreciated the progress Ukraine has made since the adoption of the SDGs five years ago, but also noted that the COVID-19 pandemic has worsened the overall situation in the world – especially for the most vulnerable.

"A world fully formed and informed by the SDGs would be far less susceptible to a pandemic such as that which we are experiencing today," Gercheva said. "If we have learned anything from this crisis, it is that all countries need to redouble their efforts to move the needles forward on all 17 SDGs.

Stefan Schleuning, Head of Cooperation at the European Union Delegation to Ukraine, confirmed that the EU supports Ukraine in SDG implementation specifically under the Eastern Partnership policy framework and within the EU-Ukraine Association Agreement. 

"Our joint work on the SDG Agenda will continue in close partnership," Stefan Schleuning said. "We will focus on more sustainable and integrated economies, the green deal. We will also focus on the environmental and climate resilience, digital transformation and fair and inclusive societies."

Speakers taking part in the discussion included parliament's First Deputy Speaker Ruslan Stefanchuk, Olha Stefanishyna, Deputy Prime Minister for European and Euro-Atlantic Integration, ministers and heads of parliamentary committees.

Both Stefanchuk and Stefanishyna stressed that parliament and government both want to see Agenda 2030 implemented in Ukraine in the most effective way. "We take the SDGs very seriously in Ukraine," Stefanchuk said. "The President signed a decree exactly one year ago to integrate the SDGs in all areas of national policy, and we are doing so."

During the meeting the results of a research on SDG implementation by parliaments of EU Member States was presented. It confirmed that parliaments are taking an active role in awareness raising and mainstreaming the SDGs into the legislative process or into the oversight process. The research also recommended the parliament of Ukraine to establish a new committee on implementing the SDGs.

Following a discussion, Mr Stefanchuk suggested that parliament appoint one committee to be responsible for coordinating SDG implementation, and other committees could prepare work plans on implementing those of the SDGs that are relevant to their spheres of activity.

The First Deputy Speaker recommended that the VRU Committee on Economic Development coordinate SDG implementation activities in the parliament and start preparing for parliamentary hearings on the SDGs, which would be held annually.

Aleksandra Blagojevic, Programme Manager for International Development, Inter-Parliamentary Union presented methodology for the parliament's self-assessment in achieving SDGs, and the First Deputy Speaker expressed great interest in applying this tool in the Verkhovna Rada.

Closing the discussion, Stefanchuk thanked the Delegation of the European Union to Ukraine and UNDP for their partnership and support in enhancing the capacity of the Verkhovna Rada of Ukraine. The first deputy speaker said parliament would transform today's discussion into actions.

 

Background information:

The Sustainable Development Goals (SDGs) were adopted by all United Nations Member States in 2015 as a universal call to action to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030. The 17 SDGs are integrated – that is, they recognize that action in one area will affect outcomes in others, and that development must balance social, economic and environmental sustainability.

The EU-UNDP Parliamentary Reform Project is funded by the European Union and implemented by UNDP and. It aims to strengthen the functioning of the Verkhovna Rada of Ukraine to make it a more effective, accountable and transparent institution.

For more information please contact Mykola Yabchenko, EU-UNDP Parliamentary Reform Project, mykola.yabchenko@undp.org
Что такое handtouch ?

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.