16.09.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Консультативна рада EUBAM закликає до подальшої роботи задля забезпечення значного прогресу в сфері управління кордонами

Logo
Консультативна рада EUBAM закликає до подальшої роботи задля забезпечення значного прогресу в сфері управління кордонами

English version is below

16 вересня 2020 року в форматі відеоконференції відбулось 34-е засідання Консультативної ради (ЗКС) Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні. В зустрічі прийняли участь представники Міністерств закордонних справ, прикордонних, митних та правоохоронних органів Республіки Молдова та України, Представництва Європейського Союзу в Республіці Молдова та в Україні, Міжнародної організації з міграції, Організації з безпеки та співробітництва в Європі та Програми розвитку ООН. 

Консультативна рада оцінила прогрес, досягнутий Місією та партнерськими службами в умовах складної ситуації, пов'язаної зі спалахом COVID-19, і закликала сторони продовжити роботу з такою ж відданістю та високим рівнем професіоналізму. Серед найбільш значних досягнень Консультативна рада відзначила тривалу підтримку EUBAM та партнерських служб в побудові відкритого діалогу між Кишиневом та Тирасполем, сприяння запровадженню спільного контролю на молдовсько-українському державному кордоні, а також докладені зусилля у сфері попередження, виявлення та розслідування транскордонних злочинів.

Посол Європейського Союзу в Республіці Молдова, Його Високоповажність Петер Міхалко підтримав і високо оцінив відданість молдовських та українських партнерів реалізації діяльності Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні, в тому числі під час спалаху COVID-19 та спричинених ускладнень. «Я сподіваюся і вірю, що в наступному періоді ми разом зможемо відзначити прогрес у подальшій реалізації концепції спільного контролю на молдовсько-українському кордоні, що дозволить спростити перетин кордону для громадян. Внесок EUBAM у поширення та впровадження досвіду ЄС та передових практик управління кордонами є доказом тривалого партнерства Європейського Союзу з Республікою Молдова та Україною, з одного боку, та чітким підтвердженням прагнення продовжувати підтримку у вирішенні придністровського питання, з іншого».

Посол Європейського Союзу, Його Високоповажність Матті Маасікас підкреслив важливу роль злагодженої і відкритої співпраці в умовах сучасних викликів: «Спільні прикордонні пункти пропуску скорочують час очікування при перетині кордону громадянами і товарами, що також важливо з епідеміологічної точки зору. Вони є ефективним інструментом у боротьбі з транскордонною злочинністю та контрабандою. ЄС завершив реконструкцію двох пунктів пропуску на кордоні між Україною і Республікою Молдова і виділив значні інвестиції. Зараз ми закликаємо українську сторону продовжити узгоджені ремонтні роботи та розвиток інфраструктури з метою стрімкого впровадження спільних процедур контролю на кордоні задля добробуту громадян та розвитку торговельних відносин».

Пан Георге Леука, Державний секретар Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова, високо оцінив досвід та експертну підтримку EUBAM, надану державним відомствам обох країн за останні десять місяців задля досягнення прогресу у всіх трьох напрямках діяльності. «Не дивлячись на труднощі, пов'язані зі спалахом COVID-19, Місія продовжила надавати підтримку з метою розвитку заходів щодо зміцнення довіри, реалізації концепції інтегрованого управління кордонами та боротьби з транскордонною злочинністю. Ми залишаємось переконаними, що EUBAM є важливим інструментом для управління кордонами і аналізу ризиків, що відповідає інтересам населення обох країн: Молдови та України. У зв'язку з цим, ми підтверджуємо нашу зацікавленість в подальшій співпраці з Місією задля забезпечення стабільності та безпеки в регіоні».

Пан Сергій Саєнко, заступник директора Департаменту Європейського Союзу і НАТО Міністерства закордонних справ України заявив: «Ми високо оцінюємо внесок Місії в розвиток інфраструктури пунктів пропуску, введення в експлуатацію якої відбудеться в жовтні цього року, а також підвищення рівня технічного забезпечення українсько-молдовського кордону. Ми хочемо відзначити спільні дії, координовані EUBAM в сфері протидії незаконному обігу зброї / боєприпасів, вибухових речовин та хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних матеріалів в рамках нещодавно створеної Робочої групи та іншим порушенням в ході спільних операцій і розслідувань в прикордонних районах».

Голова EUBAM Славомір Піхор сказав: «Я хочу висловити глибоку пошану і подяку всім співробітникам прикордонних і митних відомств Молдови та України за професіоналізм, високий дух співпраці і прихильність роботі в ці складні часи, а також особливо подякувати Урядам обох приймаючих країн за віру в продовження нашої спільної історії успіху під назвою EUBAM ».

 

Наступне засідання Консультативної ради відбудеться в січні 2021 року.

 

Інформація для зв'язку:

Офіс з комунікацій та питань ЗМІ

press@eubam.org

________________

 

EUBAM Advisory Board encourages to continue the good progress achieved in border management

 

On 16 September 2020, the 34th Advisory Board Meeting of the European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine took place in videoconference format. Representatives of the Foreign Ministries, border, customs and law enforcement agencies of the Republic of Moldova and Ukraine, the European Union Delegations to the Republic of Moldova and Ukraine, the International Organization for Migration, the Organisation for Security and Co-operation in Europe and United Nations Development Programme participated in the meeting. 

The Advisory Board appreciated the progress achieved by the Mission and its Partner Services in the challenging situation emerged due to COVID-19 outbreak and encouraged the parties to continue working with the same dedication and high professionalism. EUBAM's and its Partner Services' sustained contribution to launching an inclusive dialogue between Chisinau and Tiraspol, as well as the support to the establishment of joint control along Moldova-Ukraine state border, together with the efforts in preventing, detecting and investigating cross-border crimes were among the most important achievements highlighted by the Advisory Board.

The European Union Ambassador to the Republic of Moldova, H.E. Peter Michalko welcomed and appreciated the commitment of the Moldovan and Ukrainian partners to the EU Border Assistance Mission, including during the COVID-19 situation and the complications it brought with it. "Over the next period, I hope and I trust that collectively we can mark progress in further rolling out the joint border control concept along the Moldova-Ukraine border, so that citizens on both sides can travel easier from one side to the other. EUBAM's contribution towards offering and implementing EU expertise and best practices in border management is testimony to the European Union's lasting partnership with both the Republic of Moldova and Ukraine, on the one hand, and a clear expression of its will to further assist in resolving the Transnistrian issue, on the other."

The European Union Ambassador to Ukraine, H.E. Matti Maasikas emphasized the particular importance of smooth and transparent border management cooperation in the current challenging times: "Joint border crossing points reduce waiting times for people and goods which is important also from an epidemiological point of view. They are effective in fighting cross border crime and smuggling. The EU has finalised the reconstruction of two border crossing points between Ukraine and the Republic of Moldova and provided substantial investment. Now, we encourage the Ukrainian side to also go ahead with agreed renovation works and provision of infrastructure in order to swiftly launch joint border operations, to the benefit of people and trade."

Mr Gheorghe Leucă, State Secretary within the Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Moldova appreciated EUBAM's valuable expertise and assistance offered to the national authorities of both countries over the last ten months in achieving progress under all three pillars. „Despite the emerging difficulties due to the COVID-19 outbreak, the Mission continued to advance the work on supporting confidence building measures, implementing integrated border management and combating cross-border crime. We remain convinced that EUBAM represents a substantial tool for border management and risk analysis in line with the interests of the population of both countries, Moldova and Ukraine. Hence, we reconfirm our interest in working further with the Mission aimed at ensuring stability and security in the region."

Mr. Serhii Saienko, Deputy Director General of the Directorate for the European Union and the NATO of Ukraine's Ministry of Foreign Affairs, stated „We cannot overestimate the Mission's contribution to the infrastructure development of BCPs to be launched in October this year and increasing the technical equipment level of the Ukrainian-Moldovan borders. We highlight joint actions lead by EUBAM to counter illicit trafficking in arms /CBRN materials within the recently established Working Group and other violations during joint operations and investigations in the border areas."

Head of EUBAM Mr Slawomir Pichor said: "I would like to express my deep respect and appreciation to all the professionals serving in the Moldovan and Ukrainian border and customs services for their excellent spirit of cooperation and passion demonstrated while carrying out their work during these challenging times, and also to extend my particular gratitude to the Governments of both hosting countries for their trust to continue our joint success story called EUBAM".

 

The next meeting of the Advisory Board will be held in January 2021.

 

Contacts

Media and Communication Office

press@eubam.org

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.