02.09.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Львів отримає 10 нових трамваїв завдяки коштам ЄІБ та міського бюджету

Logo
Львів отримає 10 нових трамваїв завдяки коштам ЄІБ та міського бюджету

English version is below

2 вересня 2020 року відбулося підписання контракту з переможцем тендеру на постачання місту Львову 10-ти нових низькопідлогових трамваїв. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надає Львову кредит у розмірі 12 мільйонів євро на закупівлю сучасних трамваїв. Місто додатково дофінансує 8,8 мільйонів євро. Нові трамваї не лише підвищать комфорт пересування для понад 724 тисяч мешканців міста, але й прискорять перехід до більш енергоефективного та екологічного транспорту. Кредит є частиною проєкту «Міський громадський транспорт України», який підтримується ЄС та спрямований на поліпшення інфраструктури громадського транспорту в українських містах.

«Кредит ЄІБ на нові трамваї у Львові сприятиме розвитку екологічно безпечного та стійкого транспорту. Як представники кліматично-орієнтованого банку ЄС ми переконані: добре функціонуюча трамвайна мережа може зробити вагомий внесок у зменшення кількості автомобілів на дорогах і, таким чином, знизити забруднення довкілля та послабити кліматичні зміни», – зазначає голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон.

Європейський інвестиційний банк є партнером України у фінансуванні інфраструктури громадського транспорту з 2007 р. Проєкт ЄІБ «Міський громадський транспорт України» – це рамковий кредит на 200 мільйонів євро для фінансування громадського транспорту в 11-ти містах України. Технічна допомога, фінансована ЄС, у межах цього проєкту допомагає Міністерству інфраструктури та містам-учасникам реструктуризувати та модернізувати сферу міського громадського транспорту України і сприяє поступовому наближенню до технічних нормативів, які б відповідали чинним стандартам ЄС.

«Трамвай є одним із найбільш екологічних та енергоефективних видів громадського транспорту. Завдяки цьому проєкту, ми намагаємося поступово збільшувати частку рейкового транспорту й тролейбусів, знижуючи таким чином рівень викидів у містах. Сталий та екологічний транспорт є одним із пріоритетів Європейської зеленої угоди, а Україна прагне бути максимально близькою до європейських стандартів у цьому питанні», – говорить заступниця міністра інфраструктури України Наталія Форсюк.

Кредитні кошти резервувалися на 20-метрові 3-секційні трамвайні вагони ще в 2016 р., проте після створення нової транспортної стратегії міста було вирішено закуповувати 29-33-метрові багатосекційні трамвайні вагони. Після проведення тендеру на вибір постачальника трамваїв переможцем визначено консорціум «Спільне українсько-німецьке підприємство ТОВ «Електронтранс» та ТОВ «ЕлектронМаш». Ці компанії мають поставити місту 10 низькопідлогових багатосекційних трамваїв, довжиною 30,2 метрів. Широкі двері та низький рівень підлоги вагонів трамваїв дозволять прискорити швидкість посадки-висадки пасажирів, особливо – пасажирів з дітьми та людей з інвалідністю.

«Львів – це місто, яке вже багато років показує приклад в Україні за оновленням транспорту. І тут у нас є чітка позиція – домінувати має саме електротранспорт. Перш за все, це питання екології, адже 30% усіх хвороб у світі – від якості повітря. І по-друге – це фінансово вигідно. До того ж, низькопідлогові трамваї та тролейбуси, виготовлені тут, у Львові, сприяють комфортному пересуванню містом для всіх його мешканців, зокрема – й маломобільних. Дякуємо нашому давньому партнеру Європейському інвестиційному банку за співпрацю та допомогу», – зазначає міський голова Львова Андрій Садовий.

«Закупівля нових низькопідлогових трамвайних вагонів – це один із двох основних шляхів оновлення трамвайного парку у Львові. Згідно з нашими планами, до кінця 2025 року ми маємо повністю оновити та осучаснити трамвайний парк, а саме – закупити 10 нових 5-секційних трамваїв та капітально відновити й модернізувати до 50 старих Tatra KT4-SU, і таким чином  суттєво  змінити якість громадського транспорту, забезпечити комфортне перевезення всіх наших пасажирів, зокрема й маломобільних людей. У цьому нас розуміє і підтримує Європейський інвестиційний банк, із яким ми реалізовуємо ці проєкти», – говорить директор львівського комунального підприємства «Львівелектротранс» Андрій Свищо.

 

Довідкова інформація

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – державна фінансово-кредитна установа Європейського Союзу. В Україні працює з 2007 року. Банк ЄС прагне підтримати Україну та допомогти створити умови, необхідні для досягнення економічної стабільності. Наразі ЄІБ надав Україні кредитів на загальну суму 6,5 млрд євро. Найважливіші сфери кредитування ЄІБ в Україні – це соціальна та економічна інфраструктура, транспорт і сполучення, розвиток місцевого приватного сектору, енергоефективність, інновації та боротьба з наслідками змін клімату. Більше інформації: https://www.eib.org/en/projects/regions/eastern-neighbours/ukraine/index.htm

Контакти для преси:

Ольга Сушицька, консультантка з комунікацій, Представництво ЄІБ в Україні, тел: +380 67 243 63 55, o.sushytska@ext.eib.org

_____________________

 

Lviv city will have 10 new tram cars, funded by the EIB and the city budget

 

Contract signature for 10 new low-floor tram cars for Lviv city with the tender winner took place on September 2, 2020. The European Investment Bank will provide EUR 12 million for the purchase of modern trams and the city will co-finance EUR 8,8 million. The new trams will not only increase the mobility of more than 724 thousand city residents, but also accelerate the transition to more energy-efficient and environmentally friendly transport. This loan is a part of the EU-supported Ukraine Urban Public Transport Project (UUPTP), aimed at improving public transport infrastructure in Ukrainian cities.

"The EIB loan for new trams in Lviv will foster environmentally-friendly, safe, and sustainable transport. At the EU climate bank, we are convinced that a well-functioning tram network can make a vital contribution to reducing the number of cars on the roads and thus, lower pollution and mitigate climate change," says Jean-Erik de Zagon, Head of the EIB Representation in Ukraine.

The European Investment Bank has been a partner of Ukraine in financing of public transport infrastructure projects since 2007. The Ukraine Urban Public Transport Project (UUPTP) is a EUR 200 million framework loan for the financing of urban public transport investments in 11 municipalities in Ukraine. EU-funded technical assistance under this project works with the Ministry of Infrastructure and participating cities in restructuring and modernising Ukraine's urban public transport and gradually approximating it with EU standards and policies.

"The tram is one of the most environmentally friendly and energy-efficient modes of public transport. Thanks to this project, we are trying to gradually increase the share of rail transport and trolleybuses, reducing in such a way emissions in cities. Sustainable and environmentally friendly transport is one of the priorities of the European Green Deal, and Ukraine wants to be as close as possible to the European standards in this regard," says Natalie Forsyuk, Ukrainian Deputy Minister of Infrastructure.

Credit funds were reserved for 20-meter 3-section tram cars in 2016, but after the conception of a new city transport strategy, it was decided to purchase 29-33-meter multi-section tram cars. The winner of the tender for the tram procurement is the Consortium "Joint Ukrainian-German Venture "Electrontrans" LLC and "Plant ElectronMash" LLC. These companies are to supply the city with ten low-floor multi-section 30.2 meters long trams. The wide doors and low floor level of the tram car will speed up the boarding and alighting of passengers, especially people with limited mobility: passengers with children, people with disabilities, etc.

"Lviv is a city that has been setting an example in Ukraine for transport renewal for many years. And here we have a precise position: those are electric vehicles that should dominate. First of all, it is a question of ecology, as 30% of all diseases in the world are caused by air quality. And secondly, it is financially profitable. Also, low-floor trams and trolleybuses, manufactured here in Lviv, contribute to the comfortable movement throughout the city for all its residents, including those with limited mobility. We thank our long-time partner, the European Investment Bank, for its cooperation and assistance," states Andrii Sadovyi, Mayor of Lviv city.

"The purchase of new low-floor tram cars is one of the two main ways to renew the tram fleet in Lviv. According to our plans, by the end of 2025, we should completely upgrade and modernise the tram fleet. Namely, we are willing to purchase ten new 5-section trams and overhaul and upgrade up to 50 old Tatra KT4-SU. It will significantly change the quality of public transport and provide comfortable transportation of all our passengers, including people with limited mobility. In this, we are understood and supported by the European Investment Bank, which is our partner in the implementation of these projects," says Andrii Svyshcho, director of the Lviv utility company Lvivelectrotrans.

 

Background information:

The European Investment Bank (EIB) is the lending arm of the European Union. The EIB has worked with Ukraine since 2007. The EU bank is committed to supporting Ukraine and helping to create the conditions necessary for the achievement of economic stability. At the moment, the EIB has a portfolio of loans totaling EUR 6.5 bln for Ukraine. As one of the key IFIs in Ukraine, the European Investment Bank focuses on social and economic infrastructure, transport and connectivity, local private sector development, energy efficiency, climate action, and innovation. More: https://www.eib.org/en/projects/regions/eastern-neighbours/ukraine/index.htm

Press contact:

Olga Sushytska, Communications Consultant, EIB Resident Representation in Ukraine, mobile: +380 67 243 63 55, e-mail: o.sushytska@ext.eib.org

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.