07.07.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Європейську зелену угоду обговорили на заключній конференції проєкту ЄС Твінінг

Logo
Європейську зелену угоду обговорили на заключній конференції проєкту ЄС Твінінг

English version is below

Європейська зелена угода як рушій енергетичного переходу стала основною темою онлайн-конференції, присвяченої завершенню проєкту Твінінг «Розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні», профінансованого Європейським Союзом. Європейська зелена угода Європейської Комісії має на меті запобігти змінам клімату шляхом скорочення викидів СО2 до 2050 року. Ця політика охоплює багато різних секторів, включаючи енергетику, будівництво, біорізноманіття та транспорт.

Представники Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA), Європейської Комісії, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності), енергетичного регулятора E-Control (Австрія) та дослідницького інституту EURAC Research (Італія) висловили свої погляди та позиції щодо наслідків та викликів, які ставить Європейська зелена угода перед Україною та державами-членами ЄС, а також щодо економічних переваг відновлюваної енергетики.

Ханс Ван Стеєн, Виконуючий обов'язки Голови Генеральної дирекції з питань енергетики Європейської Комісії заявив: «У 2019 році ЄС поставив нові амбітні цілі щодо відновлюваних джерел енергії до 2030 року. Разом з енергоефективністю відновлювані джерела енергії є ключовим елементом для досягнення мети ЄС стати кліматично нейтральним до 2050 року. Відповідно до Угоди про асоціацію Україна тісно пов'язана з цими процесами і має повну підтримку ЄС щодо подальшого прогресу в цьому напрямку». 

«Інтеграція енергетичних систем – це найвигідніший шлях до декарбонізації енергетичного сектору», – прокоментував виконавчий директор E-Control, енергетичного регулятора Австрії, Вольфганг Урбанщич. «Європейська зелена угода уможливлює фундаментальний енергетичний перехід, який не тільки не має альтернатив, але є рушієм для інвестицій та розвитку».

У другій частині Конференції представники австрійсько-італійського консорціуму разом із Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) представили ключові результати проєкту Твінінг. Спільні зусилля були зосереджені на вдосконаленні нормативно-правової бази для розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Протягом півтора року реалізації проєкту виконано наступні завдання:

 • Розробка пропозицій щодо вдосконалення та впровадження системи гарантій походження електроенергії та розкриття інформації;
 • Надання рекомендацій щодо впровадження критеріїв сталості для біопалива;
 • Надання допомоги у підготовці нового національного плану дій щодо відновлюваної енергетики у частині заходів та цілей щодо розвитку відновлюваних джерел енергії до 2030 року, а також ознайомлення зі структурою нового інтегрованого національного плану з енергетики та клімату;
 • Надання рекомендацій щодо покращення збору статистичних даних у сфері відновлюваної енергетики;
 • Розробка інформаційних брошур щодо різних технологій відновлюваних джерел енергії для громадян України;
 • Організація серії відкритих семінарів для зацікавлених сторін;
 • Проведення цілого ряду тренінгів для співробітників Держенергоефективності в Україні, Австрії та онлайн. 

«На шляху до декарбонізації Україна впроваджує норми та директиви ЄС у національне законодавство. Понад півтора року ми працювали пліч-о-пліч з австрійськими та італійськими колегами. За цей час ми успішно співпрацювали в таких питаннях, як критерії сталості для біопалива, статистика в енергетиці, планування розвитку відновлюваної енергетики, PR-технології тощо. Набутий досвід допоможе Україні зменшити енергетичну залежність та розвивати сталу економіку. Ми хотіли б подякувати Європейському Союзу та сподіваємось на його подальшу підтримку України», – прокоментував заступник Голови Держенергоефективності Юрій Шафаренко.

Довідкова інформація: Проект Твінінг «Розвиток відновлюваної енергетики в Україні» виконували австрійський енергетичний регулятор E-Contol, Енергетичне агентство Австрії, Агентство екології Австрії, Міністерство сталого розвитку та туризму Австрії та італійський дослідницький інститут EURAC Research у партнерстві з Держенергоефективності. Грант на реалізацію проекту становив 1 мільйон євро, строк реалізації – 1,5 рік.

Твінінг є інструментом Європейського Союзу для інституційної співпраці між установами держав-членів ЄС та державними установами в країні-бенефіціарі. Проєкти Твінінг ґрунтуються на рівноправному підході, який об'єднує досвід та знання з держав-членів ЄС та країн-бенефіціарів. 

За додатковою інформацією звертайтеся до Таїсії Заїки, Управління комунікації та зв'язків з громадськістю Держенергоефективності, на адресу saeepressa@gmail.com або за тел.: (044) 590 59 65. 

 

________________________________________________

 

European Green Deal Discussed at Closure Conference of EU Twinning Project 

The broadly debated topic of European Green Deal as a driver for the energy transition was discussed at the online Closure Conference of the EU-funded Twinning project "Renewables Development in Ukraine" on July 7. The European Green Deal of the European Commission aims at making the EU climate neutral by 2050. This package of policy covers many different sectors, including energy, construction, biodiversity or transport.

Speakers from the International Renewable Energy Agency (IRENA), European Commission, Ministry of Energy of Ukraine, the State Agency for Energy Efficiency and Energy Savings of Ukraine, E-Control (Austria) and EURAC Research (Italy) expressed their views and positions about consequences and challenges of the European Green Deal for Ukraine and the EU Member States as well as economic benefits of renewables.

Hans Van Steen, Acting Director in Directorate-General for Energy of the European Commission, said:"In 2019, the EU has set ambitious new objectives for renewables in 2030. Together with energy efficiency, renewables are a key element in reaching the objective of making the EU climate neutral by 2050. With the Association Agreement, Ukraine is closely connected to these developments and has the full support of the EU to make further progress in this regard."

"The integration of energy systems is the most cost-effective pathway to a deep decarbonisation of the energy sector," Wolfgang Urbantschitsch, Executive Director of E-Control, the Austrian Energy Regulator, said. "The European Green Deal brings a chance for a fundamental energy transition that is not only without alternatives, but a driver for investment and development."

In the second part of the Conference, the Austrian-Italian consortium together with the State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine (SAEE) presented key deliverables of their Twinning Project. Their joint efforts were focused on improving the administrative and legal framework for development of renewable energy in Ukraine. Inter alia, during one year and a half of its activities, the Project succeeded in:

 • Drafting proposals to improve and implement a system of Guarantees of origin of electricity and information disclosure;
 • Proving recommendations on the introduction of sustainability criteria for biofuels to ensure its sustainable origin; 
 • Assisting in preparation of a new national renewable energy action plan with regard to measures and targets for the renewables development by 2030 as well as giving an insight on the new integrated national energy and climate plans; 
 • Providing guidelines on statistical data collection;
 • Developing fact-based information brochures on various Renewable Energy Sources (RES) technologies for Ukrainian citizens; 
 • Organizing a series of public workshops for stakeholders;
 • Organizing a range of topical trainings for SAEE staff conducted in Ukraine, Austria and online; 

«On the way towards decarbonisation Ukraine is implementing EU norms and directives into Ukrainian legislation. For more than one year and half we have worked side by side with our Austrian and Italian colleagues. We have successfully cooperated in such issues as sustainability criteria for biofuels, energy statistics, renewables development planning, communication techniques etc. The gained experience will help Ukraine to reduce energy dependence and develop a sustainable economy. We would like to thank the EU and we hope it will continue its support for Ukraine" Yurii Shafarenko, Deputy Head of the SAEE commented.

Background information: The Twinning project "Renewables Development in Ukraine" was implemented by the Austrian Energy Regulator E-Control, the Austrian Energy Agency, the Environmental Agency Austria, the former Austrian Ministry of Sustainability and Tourism and the Italian institute EURAC Research in partnership with SAEE. Its budget constituted EUR 1 million for 1.5 years//the project duration.

Twinning is a tool of the European Union for institutional cooperation between public administrations of EU Member States and public institutions in a beneficiary country. Twinning projects are based on a peer-to-peer approach bringing together experience and knowledge from EU Member States and beneficiary countries.

For additional information, please contact Taisia Zaika, Communication and PR Department of SAEE, saeepressa@gmail.com or tel.: (044) 590 59 65. 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.