16.07.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС надає Україні 105 млн євро на підтримку МСП, малих ферм і проведення реформ

Logo
ЄС надає Україні 105 млн євро на підтримку МСП, малих ферм і проведення реформ

English version is below

13 липня 2020 року Ольга Стефанішина, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, від імені уряду України підписала три фінансові угоди між Європейським Союзом та Україною у межах Річної програми дій для України на 2020 рік. Пакет у розмірі 105 мільйонів євро спрямований на підтримку українських малих і середніх підприємств (МСП), розвиток сільського господарства й малих фермерських господарств, а також підтримку органів державної влади України у виконанні ключових реформ та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включно з Поглибленою і всеохоплюючою зоною вільної торгівлі (ПВЗВТ). Ці програми також сприятимуть пом'якшенню соціально-економічного впливу пандемії COVID-19 на Україну та забезпечать подальшу підтримку сектору охорони здоров'я.

«Продовження співпраці в реалізації програми реформ в Україні, а також солідарність перед лицем глобальної кризи, зумовленої пандемією COVID-19, особливо важливі в ці нелегкі часі. Саме тому ЄС виділяє 105 мільйонів євро на підтримку України у межах нашої Річної програми дій на 2020 рік. Цей пакет включатиме три пріоритетні напрями, а саме: підтримку малих і середніх підприємств, малих фермерських господарств і допомогу в реалізації комплексної програми реформ в Україні, у тому числі щодо системи охорони здоров'я. Це частина нашого пакета допомоги Україні у відповідь на пандемію COVID-19 у розмірі 190 мільйонів євро», – сказав посол Матті Маасікас, голова Представництва ЄС в Україні.

Зокрема, фінансові угоди передбачають:

  • 60 млн євро на реформування органами державної влади України таких пріоритетних галузей, як охорона здоров'я, соціальна політика, фінансовий сектор, конкуренція і транспорт. Ці реформи будуть спрямовані на гармонізацію законодавства України з нормами ЄС. Цільова допомога у розмірі 6,7 млн євро буде спрямована на модернізацію системи охорони здоров'я, а також зміцнення спроможності Міністерства охорони здоров'я керувати, координувати й моніторити проведення реформ.
  • 25 млн євро на розвиток сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні. Ключовими елементами стануть покращення доступу до кредитів для малих фермерських господарств по всій Україні у межах програми EU4Business і наближення законодавства України до норм ЄС відповідно до ПВЗВТ. Програма сприятиме становленню конкурентнішого та орієнтованого на розвиток сільськогосподарського сектора, прозорого управління сільгоспресурсами, у тому числі земельними, а також сталому розвитку сільських регіонів України загалом.
  • 20 млн євро на підтримку малих і середніх підприємств України у межах програми EU4Business. Це сприятиме кращому бізнес-середовищу завдяки приведенню законодавства України у відповідність із законодавством ЄС, доступу до кредитів для модернізації бізнесу, консультуванню міжнародних і вітчизняних експертів із розвитку підприємницьких навичок, виходу на ринки ЄС і всього світу. Загалом цей напрям сприятиме сталому та збалансованому економічному зростанню в Україні, кращій продуктивності, вищій зайнятості та скороченню бідності.

Другий пакет допомоги ЄС Україні у 2020 році, який зараз готується, буде зосереджений на громадянському суспільстві, посиленні стійкості вразливих регіонів та «Європейській зеленій угоді».

 

Довідкова інформація:

Україна є пріоритетним партнером Європейського Союзу. ЄС підтримує Україну для забезпечення стабільного, заможного та демократичного майбутнього для її громадян і непохитний у своїй підтримці незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України.

Підписання Угоди про асоціацію, включно з Поглибленою і всеохоплюючою зоною вільної торгівлі, в 2014 році відкрило новий розділ у відносинах ЄС та України. Реалізація Угоди означає тіснішу співпрацю у сфері політики та безпеки і поступову економічну інтеграцію України до єдиного ринку ЄС. Угода також пропонує дорожню карту реформ в Україні, зокрема запровадження європейських стандартів і найкращих практик, зближення громадян України та ЄС, а також створення умов, щоб українські компанії могли конкурувати на європейських і світових ринках.

Щоб допомогти Україні в цьому, ЄС та європейські фінансові установи з 2014 року залучили понад 15 млрд євро грантів і кредитів для стабілізації економіки України, підтримки комплексних реформ і покращення життя її громадян.

У відповідь на пандемію COVID-19 ЄС мобілізував пакет допомоги Україні у розмірі 190 млн євро.

 

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до Представництва ЄС в Україні: delegation-ukraine@eeas.europa.eu

 

 

_____________________________________

 

 

EU provides EUR 105 mln to Ukraine to support SMEs, small farms and reforms implementation

On July 13, 2020, Olha Stefanishyna, Deputy Prime Minister for European and Euro-Atlantic Integration of Ukraine on behalf of the Ukrainian Government countersigned three financing agreements between the European Union and Ukraine under the 2020 Annual Action Programme for Ukraine. The EUR 105 million package aims to support Ukrainian small and medium-sized enterprises (SMEs), agriculture and small farm development and Ukrainian public authorities in implementation of key reforms and the EU-Ukraine Association Agreement, including the Deep and Comprehensive Free Trade Area (AA/DCFTA). These programmes will also contribute to the mitigation of the socioeconomic impact of COVID-19 in Ukraine and ensure further support to the health sector.

"Continued cooperation on Ukraine's reform agenda as well as solidarity in the face of the global COVID-19 crisis are particularly important in these difficult times. That is why the EU allocates EUR 105 million in favour of Ukraine within our Annual Action Programme 2020. This package will include three priority actions, namely, support to Small and Medium Sized enterprises, small farms and assistance to the Ukrainian comprehensive reform programme, including with regard to the health system. It is part of our COVID-19 response package for Ukraine which, in total, amounts to EUR 190 million," Ambassador Matti Maasikas, Head of the EU Delegation to Ukraine said.

In particular, the financing agreements provide for:

  • EUR 60 million targeting the implementation by Ukrainian public authorities of reforms in such priority areas as health, social policy, the financial sector, competition and transport. These reforms will aim to harmonise the Ukrainian legislation with EU acquis. With EUR 6.7 million, targeted support to the health sector will focus on modernising the public health system and increasing the capacity of the Ministry of Health to lead, coordinate and monitor the implementation of reforms.
  • EUR 25 million directed for agriculture and small farm development in Ukraine. Key elements will be improved access to loans for small farms across Ukraine under the EU4Business programme and approximation of Ukrainian legislation with EU acquis in line with the AA/DCFTA. The programme will contribute to a more competitive and growth-oriented agricultural sector, transparent governance of agricultural resources, including land, and overall sustainable development of Ukrainian rural areas.
  • EUR 20 million directed for Ukrainian SMEs under the EU4Business initiative. It will facilitate better business environment through harmonisation of Ukrainian and EU legislation, access to loans for business modernisation, business consulting by international and national experts to develop entrepreneurial skills, and to enter the EU and global markets. Overall, this action will contribute to sustainable and equitable economic growth in Ukraine, ensuring better productivity, higher employment, and poverty reduction.

The second package of the EU's 2020 support to Ukraine, which is now under preparation, will focus notably on civil society, strengthening resilience of vulnerable regions and the Green Deal.

 

Background information: Ukraine is a priority partner for the European Union. The EU supports Ukraine in ensuring a stable, prosperous and democratic future for its citizens and is unwavering in its support for Ukraine's independence, territorial integrity and sovereignty.

The signature of the Association Agreement, including a Deep and Comprehensive Free Trade Area, in 2014 opened a new chapter in EU-Ukraine relations. Implementation of the Agreement means closer political and security cooperation and Ukraine's gradual economic integration in the EU Single Market. The Agreement also offers a roadmap for Ukraine's reforms, including the introduction of European standards and best practices, bringing Ukrainian and EU citizens closer together and empowering Ukrainian companies to compete in European and global markets.

To assist Ukraine in this endeavour, the EU and European Financial Institutions have mobilised over EUR 15 billion in grants and loans since 2014 to stabilise Ukraine's economy, to support comprehensive reforms and to help improve the lives of its citizens.

In response to the COVID-19 pandemic, the EU has mobilised a EUR 190 million support package for Ukraine.

 

For additional information, please contact the EU Delegation to Ukraine at delegation-ukraine@eeas.europa.eu

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.