07.07.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС надає Україні 11,5 млн євро в межах програми бюджетної підтримки українського державного управління в умовах пандемії COVID-19

Logo
ЄС надає Україні 11,5 млн євро в межах програми бюджетної підтримки українського державного управління в умовах пандемії COVID-19

English version is below

Сьогодні Європейський Союз здійснив пряму виплату в розмірі понад 11,5 млн євро в державний бюджет України. Ці кошти спрямовані на підтримку подальшого розвитку системи державного управління в Україні, зокрема задля підвищення її ефективності та стійкості в умовах кризи, спричиненої COVID-19.  

«Реформа державного управління є однією з ключових реформ, які проводяться в Україні, і Європейський Союз продовжує підтримувати відповідні зусилля шляхом поширення знань, кращих практик та надання суттєвої фінансової допомоги. Зараз як ніколи важливо забезпечити дотримання основних принципів публічного врядування, підзвітності та прозорості для здобуття й зміцнення довіри громадян і бізнесу до державних інституцій і тим самим сприяти швидшому відновленню після тяжкої кризи у сферах здоров'я та економіки», зазначив посол Матті Маасікас, голова Представництва ЄС в Україні.    

Для одержання коштів бюджетної підтримки ЄС Україна мала досягти прогресу в реформуванні державного управління, зокрема покращити взаємодію між державними реєстрами і надання державних послуг із подальшим запровадженням і використанням цифрових технологій (наприклад, системи e-Health, реєстру актів цивільного стану тощо), а також продовжувати оновлення кадрів та управління людськими ресурсами в державних органах (зокрема, запровадження інформаційної системи управління персоналом). Разом із цим ЄС продовжує стежити за відповідністю останніх законодавчих змін у цій сфері та прозорістю спрощеного набору на посади державної служби в умовах нинішньої кризи.

Загалом ЄС виділив 90 млн євро в межах програми бюджетної підтримки на реформування державного управління на період 20162021 років. Ця виплата є черговою після вже наданих трьох траншів на загальну суму 37,6 млн євро. Останній транш на суму 26 млн євро заплановано на 2021 рік, він буде наданий за умови продовження рішучих намірів уряду щодо втілення в життя Принципів державного управління ОЕРС/SIGMA, реалізації та оновлення Стратегії реформування державного управління на основі якісного Закону «Про державну службу» та прийняття закону про загальну адміністративну процедуру.   

Крім бюджетної підтримки, ЄС також надає технічну допомогу обсягом 14 млн євро для впровадження та реалізації зазначених принципів державного управління в державних органах, а також спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку виділяє 28,7 млн євро для підтримки секторальних реформ у профільних міністерствах шляхом створення команд експертів у межах проєкту Українська архітектура реформ.

Довідкова інформація:

З 2016 року Україна поставила за мету провести комплексну реформу державного управління з набуттям чинності Закону «Про державну службу» та схваленням Стратегії реформування державного управління на період 20162021 років. Ці два кроки заклали фундамент для сталого процесу реформування, спрямованого на забезпечення більшої ефективності, результативності та підзвітності в системі державного управління в Україні.   

ЄС підтримує Україну в боротьбі з пандемією COVID-19 шляхом наданням пакету допомоги обсягом 190 млн євро. Це є частиною глобального реагування ЄС та його держав-членів #TeamEurope на поширення COVID-19 та підтримки країн Східного партнерства. Цей пакет включає три напрями: 1) нагальні короткострокові заходи екстреного реагування на кризу у сфері здоров'я; 2) зміцнення системи охорони здоров'я; 3) подолання економічних та соціальних наслідків пандемії. Наразі вже впроваджуються відповідні заходи, що включають надання основних матеріалів, формування спроможності працівників системи охорони здоров'я та місцевої влади, допомогу вразливим групам, підтримку культури й мікро-, малого та середнього бізнесу, інформаційні кампанії щодо запобігання поширенню хвороби та допомогу в боротьбі з дезінформацією. Крім цього, ЄС продовжує надавати гуманітарну допомогу по обидві сторони від лінії розмежування на сході України, в тому числі для подолання COVID-19.

Для одержання більш докладної інформації або відповідей на конкретні запити звертайтеся до працівників сектору преси та інформації: delegation-ukraine-press@eeas.europa.eu.

 

___________________________________

 

EU provides EUR 11.5 mln in budget support for Ukrainian public administration amidst COVID-19 crisis

 

Today, the EU transfers a direct payment of over EUR 11.5 million to the state budget of Ukraine. The funds are aimed to support the further development of public administration in Ukraine, notably to boost its performance and resilience amid the ongoing COVID-19 crisis. 

"The public administration reform is one of the key reforms carried out by Ukraine, and the EU continues to support these efforts by sharing knowledge, best practices and providing substantial financial support. Now more than ever, it is important to ensure respect for the core principles of public governance, accountability and transparency in order to nurture the confidence of citizens and business in state institutions and thus help faster recovery from the severe health and economic crises," said Ambassador Matti Maasikas, Head of the EU Delegation to Ukraine.

To get the budget support funds from the EU, Ukraine needed to make progress in public administration reform (PAR), in particular improve and further digitalise the inter-connectivity of state registries and public services (e-Health, civil status registry, etc) and continue renewal of the personnel and human resource (HR) management in government institutions (e.g. introduction of HR information system). Still, the EU keeps monitoring the credibility of the latest legislative changes in the area and transparency of simplified recruitment of civil servants amid the current crisis.

In total, the EU has assigned EUR 90 mln for 2016-2021 budget support for public administration reform. The current payment follows three earlier instalments totalling EUR 37.6 million. The remaining tranche of EUR 26 million planned for 2021 will be provided on condition of the continued strong government commitment to the OECD/SIGMA Principles of Public Administration, the implementation and renewal of the PAR strategy based on a sound Civil Service Law and the adoption of the Law on the General Administrative Procedures.

In addition to the budget support, the EU provides EUR 14 million in technical assistance for imbedding and implementation of public administration principles in government institutions and, jointly with the European Bank for Reconstruction and Development, EUR 28.7 million to support sectorial reforms in line ministers through a number of expert teams as part of the Ukraine Reform Architecture project.

 

Background information:

Since 2016, Ukraine has committed itself to a comprehensive PAR process with the entry into force of the law on civil service and the 2016-2021 PAR Strategy. These two steps laid the foundation for a sustainable reform process aimed at bringing more effectiveness, efficiency and accountability into Ukraine's public administration.

The EU is supporting Ukraine in the fight against the COVID-19 pandemic with a EUR 190 million package. This is part of the EU and its Member States' global #TeamEurope COVID-19 response and its support to the Eastern Partnership countries. The package combines three strands: 1) urgent, short-term emergency response to the health crisis, 2) strengthening health systems and 3) addressing economic and social consequences of the pandemic. Measures such as the provision of key material, capacity building for healthcare professionals and local authorities, assistance to vulnerable groups, support to culture and micro, small, and medium-sized enterprises, information campaigns about precaution measures and support to the fight against disinformation are already underway. In addition, the EU continues to provide humanitarian assistance on both sides of the contact line in eastern Ukraine, including to tackle COVID-19.

 

More information: For more information or with specific requests please contact the Press and Information section staff at delegation-ukraine-press@eeas.europa.eu

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.