24.06.19

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] «Від міста до міста»: Славутич ділиться досвідом ефективної енергетичної політики з підписантами Угоди мерів

Logo
«Від міста до міста»: Славутич ділиться досвідом ефективної енергетичної політики з підписантами Угоди мерів

English version is below

Учасники стажування, що були обрані на конкурсній основі, вивчають особливості розробки й реалізації Плану дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) міста Славутич, знайомляться з основними аспектами планування, залучення зовнішнього фінансування та впровадження проектів з енергоефективності й відновлювальних джерел енергії в рамках затвердженої енергетичної політики міста. Представники п'яти малих міст України також вивчають практичні аспекти функціонування міських систем енергетичного моніторингу та енергоменеджменту, зустрічаються і спілкуються з працівниками комунальних та приватних підприємств Славутича, розробляють рекомендації з урахуванням специфіки розвитку своїх міст. Один із важливих елементів стажування – відвідування об'єктів, на яких впроваджувалися заходи з енергоефективності та відновлюваної енергетики.

Наталія Білецька, енергоменеджер м. Новогродівка, зазначає: «Дуже корисно послухати практикiв, а не теоретиків, долучитись до конструктивних дискусій, дiлитись досвiдом подолання викликiв монопрофiльностi мiста, розвитку малого та середнього бiзнесу. Ми з перших вуст дізнались про особливості розробки ПДСЕР, важливi моменти впровадження системи менеджменту».

Враженнями від стажування ділиться також Ганна Нечай, головний спеціаліст відділу екології, клімату та енергозбереження міської ради м. Покровська: «Сьогодні перший день стажування і ми вже отримали велику кількість знань, які зможемо застосувати у своїх містах як у сфері розробки та реалізації ПДСЕР, так і в процесі впровадження системи енергетичного менеджменту міста. Кожна дія органів місцевого самоврядування та підпорядкованих установ Славутича є зваженою та націленою на результат, це неймовірно надихає!»

Міська громада Славутича має суттєві здобутки на шляху до сталого енергетичного розвитку, підвищення енергоефективності та боротьби зі змінами клімату, тож радо ділиться досвідом і кращими практиками з іншими містами. Славутич одним із перших міст України приєднався до Угоди мерів, розробив та успішно реалізує План дій зі сталого енергетичного розвитку, запровадив ефективну систему енергоменеджменту та енергомоніторингу. Місто має багаторічний досвід залучення коштів на впровадження енергоефективних заходів із різних джерел – гранти, кредитні та приватні кошти, кошти державного та місцевого бюджетів тощо. У 2015 році Славутич став учасником програми «Угода мерів – Демонстраційні проекти», в рамках якої міська громада отримала грант від ЄС і створила департамент енергоменеджменту та здійснила комплексну термомодернізацію двох об'єктів бюджетної сфері – школи й дитячого садка.

Навчальні поїздки у форматі кількаденних стажувань надають можливість налагоджувати контакти та переймати досвід успішних міст тим муніципалітетам, котрі нещодавно приєднались до Угоди мерів і перебувають на початковому етапі розробки і впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку та адаптації до зміни клімату. Програма ефективно діє в обох напрямках – приймаючі міста також отримують нові  ідеї та натхнення для подальшого поступу у сфері сталої енергетичної політики та клімату.

У рамках програми «Від міста до міста» проект CoM East вже організував по 2 навчальні поїздки для технічних працівників міських рад в Україні й Білорусі. Подібне стажування для великих міст України відбудеться невдовзі у Житомирі – з 25 по 27 червня. Протягом вересня 2019 – квітня 2020 року плануються ще 4 стажування в Україні, в тому числі для очільників міст. Представники міст, які мають бажання взяти участь у програмі та відповідають критеріям, заохочуються подавати заявки у встановлені терміни.

За додатковою інформацією звертайтеся до Оксани Кисіль, oksana.kysil@eumayors.eu або за телефоном: +38 097 665 90 12.

Довідкова інформація:

Угода мерів щодо клімату та енергії – це європейська ініціатива, що об'єднує місцеві, регіональні та національні органи влади, які добровільно зобов'язались реалізувати на своїх територіях політику ЄС в галузі збереження клімату та енергетики. Підписанти Угоди країн Східного партнерства прагнуть скоротити власні викиди СО₂ щонайменше на 30% до 2030 року.

Серед 368 міст країн Східного партнерства, які приєднались до Угоди мерів, 229 – міста України.

Ініціатива EU4Energy охоплює всю технічну підтримку Європейського Союзу, спрямовану на покращення енергопостачання, зміцнення енергетичної безпеки та взаємозв'язків, а також сприяє підвищенню енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії в країнах Східного партнерства - Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Ця мета досягається шляхом фінансування проектів і програм, що сприяють реформуванню енергетичних ринків для зменшення національної енергозалежності та зниження енергоспоживання. У довгостроковій перспективі це дозволить забезпечити надійне, прозоре і доступне енергопостачання, знижуючи таким чином рівень енергетичної бідності та вартість енергоресурсів для громадян і приватного сектора.

 

***

 

City2City: Slavutych shares the experience of effective energy policy with the Covenant of Mayors Signatories

 

From 19 to 21 of June 2019, Slavutych is hosting representatives of five municipalities that are Signatories of the Covenant of Mayors for Climate &Energy.  The study tour was organised in the framework of the EU-funded project "Covenant of Mayors – East" (CoM East) for representatives of five small cities of Ukraine – Koziatin, Bucha, Novogrodivka, Olevsk and Pokrovsk – with the aim of exchanging experience in developing and implementing local energy policy.

Participants who have been selected on a competitive basis study the specificities of development and implementation of the Sustainable Energy Action Plan of Slavutych, learn the main aspects of planning, attracting external funding and implementation energy efficiency and renewable energy projects under the approved energy policy of the city. Representatives of five small Ukrainian municipalities also analyse practical aspects of the municipal energy monitoring and energy management systems, meet and communicate with the municipal and private companies of the city, as well as jointly elaborate recommendations taking into account the specifics of their cities. One of the important elements of the training programme is site visits to facilities where energy efficiency and renewable energy measures have been implemented.

Natalia Biletska, energy manager of Novogrodivka, highlights: "It is very useful to listen to practitioners, not theoreticians, to get engaged in constructive discussions, share experience in overcoming the challenges of a single-industry municipality, and in the field of development of small and medium business. We received first-hand information about the specificities of SEAP development as well as the important aspects of implementing the municipal management system."

Hanna Nechai, chief specialist of the Department of Ecology, Climate and Energy Conservation of the Pokrovsk City Council, shares her impressions of the internship: "Today is the first day of the study tour, and we have already gained a lot of knowledge that can be applied in our cities both in the field of development and implementation of the SEAP, and in the process of implementing the municipal energy management system. Every action of the local government and subordinate institutions of Slavutych is well balanced and result-driven, which is really inspiring!"

The city of Slavutych has significant achievements on the way to sustainable energy, improving energy efficiency and climate change, and is open to share experiences and best practices with other municipalities. Slavutych is one of the first Ukrainian cities that joined the Covenant of Mayors, developed and successfully implements the Sustainable Energy Action Plan introduced an effective energy management and energy monitoring system. The city has a long-term experience of raising funds for the implementation of energy efficient measures from various sources - grants, loans and private funds, funds from the state and local budgets, etc. In 2015, Slavutych took part in the EU Programme "Covenant of Mayors – Demonstration Projects": the municipality received a grant from the EU, established a department of energy management and implemented a comprehensive thermo-modernization of two public buildings – a school and a kindergarten.

Study tours in the format of several-day twinning visits provide an opportunity to build contacts and adopt the experience of successful Signatories for those municipalities, which have recently joined the Covenant of Mayors and are now at the initial stage of developing and implementing their Sustainable Energy Action Plan and climate change mitigation. The aim is to create exchanges that work both ways – host cities also get new insights and inspiration for their climate and energy work.

Within the City2City programme, CoM East project has already organised several study tours for technical staff of the municipalities – 2 in Ukraine and 2 in Belarus. A similar training for big cities of Ukraine will take place in Zhytomyr on June 25-27. During September 2019 - April 2020, 4 more internships are planned in Ukraine, also for the city mayors. Representatives of municipalities wishing to participate in the programme and meeting the criteria are encouraged to submit applications following the due timetable. For more details, please contact Ms Oksana Kysil at oksana.kysil@eumayors.eu or +38 097 665 90 12.

 

Background:

Covenant of Mayors for Climate & Energy is the initiative of the European Union involving local and regional authorities, which have undertaken a voluntary commitment to implement EU climate and energy objectives on their territories. The Covenant of Mayors signatories have voluntarily committed to reduce CO2 emissions by 30% by 2030. Out of 368 signatories of the Eastern Partnership countries, 239 are Ukrainian municipalities.

The EU4Energy Initiative covers all EU support to improve energy supply, security and connectivity, as well as to promote energy efficiency and the use of renewables in the Eastern Partner countries Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine. It does this by financing projects and programmes that help to reform energy markets and to reduce national energy dependence and consumption. Over the longer term, this makes energy supply more reliable, transparent and affordable, thus reducing energy poverty and energy bills for both citizens and the private sector.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.