27.05.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС підтримує ухвалення Закону «Про внутрішній водний транспорт» в Україні

Logo
ЄС підтримує ухвалення Закону «Про внутрішній водний транспорт» в Україні

English version is below

Перед голосуванням Верховної Ради щодо ухвалення Закону «Про внутрішній водний транспорт», Голова Представництва ЄС в Україні, посол Матті Маасікас та Міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час онлайн прес-конференції обговорили прогрес у розробці Закону «Про внутрішній водний транспорт», підготовленого з урахуванням стандартів ЄС, як передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

«Українська річкова мережа має потенціал стати основою модернізованої транспортної системи України. Однак для цього потрібні реформи, і ухвалення нового закону стало б першим кроком», – зазначив Голова Представництва ЄС в Україні, посол Матті Маасікас.

З метою надання підтримки українській владі у проведенні реформи внутрішніх водних шляхів в Україні у січні 2019 року Європейська Комісія розпочала проєкт «Сприяння транспортному розвитку річки Дніпро». Наразі надається допомога в розробці нового Закону «Про внутрішній водний транспорт» та підзаконних актів, а також у підвищенні кваліфікації та нарощуванні потенціалу різних державних структур щодо виконання ними функцій, пов'язаних з внутрішнім водним транспортом, необхідних для функціонування сектору на відповідному рівні.

Команда проєкту, що фінансується ЄС, також допомагає Міністерству інфраструктури України в підготовці Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України та Плану транспортного розвитку внутрішніх водних шляхів річки Дніпро, який є довгостроковим  плану розвитку річки, щоб визначити, серед іншого, необхідні інвестиції з боку держави.

У свою чергу, Міністр інфраструктури Владислав Криклій пояснив деякі конкретні вигоди та переваги Закону «Про внутрішній водний транспорт» для України: «По-перше, ми очікуємо зростання обсягу вантажоперевезень з поточних 12 мільйонів тонн до 30 мільйонів тонн на рік з економічним ефектом для держави до 13-16 мільярдів гривень на рік. По-друге, розвиток суднобудування сприятиме створенню нових робочих місць та залученню українських та іноземних інвестицій. По-третє, ухвалення цього Закону допоможе розвантажити дороги, оскільки перевезення 1 мільйона тонн вантажів внутрішніми водними шляхами за 4 роки зменшить витрати на ремонт доріг на 1 мільярд гривень, тому що дві баржі та один буксир можуть транспортувати стільки ж вантажу, як і 250 вантажівок».

Ухвалення Закону «Про внутрішній водний транспорт» сприятиме розширенню доступу до ринку перевезень та лібералізації ринку внутрішнього водного транспорту, покращенню інтеграції внутрішнього водного транспорту до національної та глобальної мережі компаній у ланцюгах постачань, створенню відповідних умов для приватних інвестицій у реконструкцію та будівництво споруд річкових портів, здійсненню регулювання внутрішнім водним транспортом, використанням суден, річок та їх фарватерів, забезпеченню чіткого правового статусу річкових портів та терміналів, інфраструктури внутрішнього водного транспорту.

Україна має 4000 км потенційних внутрішніх водних шляхів, але фактично використовує менше 10% пропускної здатності річкового транспорту. Україна має значний потенціал для збільшення обсягів перевезень внутрішнім водним транспортом.

Довідкова інформація:

Проєкт "Сприяння транспортному розвитку річки Дніпро" тривалістю 36 місяців з загальним бюджетом у розмірі 1,9 мільйонів євро має команду досвідчених голландських експертів, добре обізнаних в питаннях  європейських та міжнародних систем внутрішніх водних шляхів.

Контактна особа для ЗМІ: Рамона Лупу, експерт з комунікації, e-mail: Dnipro-IWT@ecorys.com, тел. +380 93 551 85 59.

__________________

 

 

EU supports adoption of inland waterway transport law in Ukraine

 

 

Ahead of the Verkhovna Rada's vote on the law on inland waterway transport (IWT), Head of the EU Delegation to Ukraine, Ambassador Matti Maasikas and Minister of Infrastructure of Ukraine Vladyslav Kryklii discussed during an online press briefing the progress in the development of an IWT law based on EU standards as provided for in the EU-Ukraine Association Agreement. 
"The Ukrainian river network has the potential to become a backbone of a modernized Ukrainian transport system. However, reforms are required to do this, and the adoption of a new law would be a first step," Ambassador Matti Maasikas, the Head of the EU Delegation to Ukraine, commented.

To support the Ukrainian authorities in implementing the inland waterway reform in Ukraine, the European Commission launched the project "Assistance for Dnipro Transport Development" in January 2019.  Assistance is currently being given with drafting of the new Law on IWT, drafting of secondary legislation and upgrading the capacity and capability of the different public IWT functions of various governmental entities, required for a good functioning of the sector.

The EU-financed project team is also assisting the Ministry of Infrastructure with the preparation of an Inland Waterways (IWW) Transport Strategy for Ukraine and the Dnipro IWW Transport Development Plan, a long-term development plan for the Dnipro to indicate among others, the required public investments.

In turn, Minister of Infrastructure of Ukraine Vladyslav Kryklii explained some concrete gains and benefits for Ukraine of adoption of the law on inland waterway transport: "Firstly, we expect the freight traffic to increase from the current 12 million up to 30 million tons annually with the economic effect for the state due to reach UAH 13-16 billion per year. Secondly, the development of shipbuilding would help create new jobs and attract Ukrainian and foreign investments. Thirdly, the adoption of this law can help unload our roads, as 1 million tons of cargoes transported by water would reduce the expenses on road repairs by UAH 1 billion for 4 years, because two barges and one tugboat have the same load volume as 250 trucks."

The adoption of the IWT Law will enhance access to the transportation market and the liberalisation of the IWT market; improve integration of the IWT in national and global supply chains of companies, create feasible conditions for private investments in river port facilities, regulate inland water transport, use of vessels, rivers and their fairways, will bring a clear legal status of river ports and terminals, inland water transport infrastructure.

Ukraine has 4,000 km of potential inland waterways but actually uses less than 10% of its river freight transport capacity. The potential for increasing inland waterway transport in Ukraine is significant. 

Background information

The project "Assistance for Dnipro Transport Development" with a duration of 36 months and a total budget of EUR 1.9 million brings together a team of experienced Dutch experts in the inland waterways industry and extensive knowledge of European and international inland waterway systems.

Media inquiries: Ramona Lupu, Communication Expert via Dnipro-IWT@ecorys.com or at +380 93 551 85 59.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.