26.05.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Розпочався новий проєкт ЄС з Антимонопольним комітетом України

Logo
Розпочався новий проєкт ЄС з Антимонопольним комітетом України

English version is below

Сьогодні офіційно розпочався новий проєкт Twinning* «Підтримка Антимонопольного комітету України в подальшому наближенні законодавства, процедур та правозастосування до практик ЄС у сфері антитрасту та контролю за концентраціями». Як випливає з назви, проєкт зосередиться на наближенні роботи АМКУ до кращих європейських стандартів захисту конкуренції. Він охоплюватиме низку робіт – від подальшого вдосконалення національного законодавства до внутрішніх процедур і порядку розслідувань справ у Комітеті, а також ефективного адвокатування конкуренції.

«Ми вітаємо прагнення АМКУ надалі зміцнювати конкуренцію в Україні у співпраці з європейськими партнерами і  відповідно до європейських стандартів. Це сприятиме подальшій євроінтеграції, двосторонній торгівлі і посиленню економічних зв'язків», - каже Штефан Шленінг, керівник програм співпраці ЄС в Україні.

Принцип роботи фінансованого Європейським Союзом проєкту полягає в тому, що Комітету на партнерських засадах допомагатимуть «старі» та «нові» члени ЄС. Цього разу його впроваджують Рада з конкуренції Литви,  Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини й Рада з конкуренції Румунії. Для АМКУ це вже другий проєкт Twinning, в якому знову партнерами є литовські й німецькі колеги. Це дозволить забезпечити сталість та послідовність рішень і динаміку розвитку Комітету.

«Забезпечення стабільності результатів проєкту Twinning завжди є викликом для його партнерів. Початок нового проєкту слідом за попереднім дає нам можливість досягти цієї стабільності, і я радий продовжити роботу з нашими українськими колегами», - говорить Шарунас Касераускас, керівник проєкту й очільник конкурентного відомства Литви.

Завдяки попередньому проєкту Комітет впровадив нові методики, які повністю відповідають стандартам ЄС. Експерти проєкту Twinning допомогли в стратегічній трансформації АМКУ, пов'язаній із переходом від розслідування значного обсягу несуттєвих порушень конкурентного законодавства до набагато вагоміших для ринків та економіки України справ. Ключовою складовою, яка поєднує обидва проєкти, є робота над удосконаленням законодавства, що захищає конкуренцію.

«В попередньому проєкті наші колеги з Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини у співпраці з Конкурентним відомством Німеччини й Радою з конкуренції Литви, крім допомоги у вирішенні практичних питань та нормотворчості,  детально  проаналізували прогалини в українському конкурентному законодавстві. Сьогодні настав час ці прогалини заповнити й ми раді, що отримуємо таку фахову й потужну допомогу від наших європейських партнерів», - відзначає Голова АМКУ Юрій Терентьєв.

Спільна робота триватиме протягом двох років і передбачає тісну співпрацю фахівців чотирьох відомств у межах двосторонніх місій і навчальних обмінів.

Додаткова інформація: Ігор Солдатенко, тел. 044 251-6232, електронна пошта: soldatenko@amcu.gov.ua

____________________________

Довідково:

*Twinning – особливий інструмент надання міжнародної технічної допомоги Європейським Союзом, який  полягає в інституційній розбудові державної установи на прикладі аналогічного відомства держави-члена ЄС.

________________

 

A new EU project with the Antimonopoly Committee of Ukraine has started

 

The Twinning* Project "Support to the Antimonopoly Committee of Ukraine in the further approximation of legal, procedural and case enforcement practices with EU antitrust and merger control practices" has officially started today. The ample name of the project precisely explains its essence - the approximation of the AMCU's activities within the best European standards for competition protection. The scope of work is also significant - from further improvement of national legislation to internal procedures and the procedure for investigating cases in the Committee, as well as the effective competition advocacy.

"We welcome the AMCU's intention to continue strengthening competition in Ukraine in cooperation with the European partners and in alignment with the EU standards. This will contribute to further European integration of Ukraine and will strengthen our bilateral trade and wider economic links", says Stefan Schleuning, Head of Cooperation, EU Delegation to Ukraine.

The idea of a project funded by the European Union is that the Committee, on a partnership basis, will be assisted by the "old" and "new" members of the European Union. This time it is being implemented by Competition Council of the Republic of Lithuania (Lead partner) and the German Federal Ministry of Economic Affairs and Energy and the Romanian Competition Council (Junior partners). This is already the second Twinning project for the AMCU, in which Lithuanian and German colleagues are partners again. This will ensure the sustainability and consistency of decisions and the dynamics of the Committee's development.

"It is always a challenge to ensure the sustainability of results in Twinning partnerships. The back-to-back Twinning projects with AMCU give us an opportunity to do exactly that, and I am delighted to continue working with our Ukrainian partners", - says Šarūnas Keserauskas, Project Leader and Head of the Lithuanian competition authority.

Thanks to the previous project, the Committee uses new methods that fully comply with EU standards. Twinning project experts helped the AMCU to transform its strategies aiming at moving from investigating a significant amount of minor violations of competition law to much more significant cases for the Ukrainian markets and economy. An essential component that combines both projects is the work on improving the legislation that protects competition.

"In a previous project, our colleagues from German Federal Ministry of Economic Affairs and Energy, in cooperation with the Federal Cartel Office, the Competition Council of the Republic of Lithuania, in addition to assisting in solving practical issues and rule-making, helped to analyze the gaps in Ukrainian competition law. Today, the time has come to replenish them, and we are pleased to receive such professional and powerful assistance from our European partners," said Head of AMCU Yuriy Terentyev.

The joint work will last for two years and provides for close cooperation of specialists from the four agencies within the framework of bilateral missions and training exchanges.

Additional information: Ihor Soldatenko, tel. 044 251-6232, e-mail: soldatenko@amcu.gov.ua

_________________________

Note for editors:

* Twinning is a unique tool for providing international technical assistance by the European Union aiming at institutional building following the example of a similar institution of an EU Member State.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.