16.06.15

Cубсидії, лічильники та просвітницька кампанія – необхідні складові реформи енергоспоживання

Київ, 16 червня 2015
Cубсидії, лічильники та просвітницька кампанія – необхідні складові реформи енергоспоживання

Вчора відбувся круглий стіл проекту "РАДА за ЄВРОПУ" на тему «Енергоефективність: як підтримати вразливих споживачів». Політики та експерти обговорили, як підвищити енергоефективність України, особливо домогосподарств. Серед інших тем, що обговорювалися були можливості для для зменшення енергоспоживання; як захистити вразливих споживачів та як стимулювати підприємства і домогосподарства бути максимально енергоощадними. Проект «РАДА за ЄВРОПУ» впроваджується Лабораторією законодавчих ініціатив спільно із Представництвом ЄС в Україні, Комітетом ВР з паливно-енергетичного комплексу, Комітетом ВР з будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства, Українською частиною парламентського комітету з європейської та Групи підтримки для України (SGUA).

 «Перші кроки для вирішення проблеми енергоспоживання в Україні — підняти ціни на справжній рівень. Це болючий процес, але він дуже необхідний. Непотрібно вдавати, що енергія нічого не коштує. Значна кількість вразливих споживачів, сімей можуть мати проблеми з оплатою своїх рахунків. Субсидії за такі рахунки вразливим людям — це цільовий напрямок, але одночасно з цим ми не вирішимо реальні проблеми. Субсидії тільки маскуватимуть цю драматичну ситуацію, проблему, а не вирішуватимуть її»,— сказав заступник Голови Представництва Європейського Союзу в Україні Томас Фреллесен.
Субсидії слід поєднати із просвітницькою кампанією для громадян. «Нам треба більше говорити з громадянами не про те, звідки газ, а про те, як нам знизити споживання газу», - сказав голова Комітету Верховної Ради з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, член фракції «Народний фронт» Микола Мартиненко.
 «Важливо інформувати населення, яким чином можна зекономити, заощадити енергію. Наступний законопроект, над яким ми працюємо, буде якраз спрямований, зокрема, і на те, щоб підвищувати поінформованість населення щодо способів економії енергоресурсів»,— розповів Голова підкомітету енергозбереження та енергоефективності, народний депутат із фракції «Батьківщина» Олексій Рябчин.
Українська економіка є однією з найбільш енерговитратних в Європі. «Якби середньостатистичні українці стали споживати енергію, як середньостатистичні поляки, Україна могла би повністю відмовитися від закупівлі російського газу», - вважає Наталія Кацер-Бучковська, Голова підкомітету з питань сталого розвитку, стратегії та інвестицій Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу.
Неможливо зменшити енергоспоживання без тотального обліку того, хто і скільки споживає енергії. «Всі споживачі мають бути поінформовані, за що саме вони платять гроші. Лічильники мають стояти скрізь, на всіх рівнях у кожного споживача на кожен вид енергії,» - сказав Кжиштоф Гєрульські, експерт з Європейської Комісії, член Групи підтримки для України.
Ключовий експерт, Проект ЄС «Угода мерів – Схід» Святослав Павлюк наголосив, що субсидії не повинні бути пожиттєвою гарантією для кожного громадянина, бо такий захист не спонукатиме українців стати насправді енергоощадними: «Уряд має оголосити графік зниження рівня субсидій для домогосподарств, аби люди свідомо інвестували в утеплення власних помешкань, зменшення споживання води і електрики, а не сподівалися на постійну компенсацію своїх нераціональних енерговитрат»

Голова Державного агентства з енергоефективності Сергій Савчук вважає, що державна політика енергоощадності має безліч додаткових позитивних наслідків, окрім скорочення споживання енергоносіїв: «Нам потрібно дивитися на енергоефективність, як на новий сектор зайнятості, нові робочі місця для наших громадян. До того, утеплені помешкання одразу зростають у ціні на 15-25%».
Один із співорганізаторів круглого столу, Голова «Лабораторії законодавчих ініціатив» Ігор Когут зазначив, що учасники дискусії від парламенту та уряду продемонстрували готовність швидко та енергійно впроваджувати реформу у енергоспоживання: «Ми почули про цілий перелік законопроектів, готових до голосування у Верховній Раді, спрямованих як на наведення порядку, прозорості у енергетичній галузі, так і на проведення широкої інформаційної кампанії задля того, щоби кожен громадянин перейнявся ідеєю енергоощадності, а відтак і енергонезалежності України».

Довідкова інформація
Проект «РАДА за ЄВРОПУ» спрямований на підвищення рівня знань, пов'язаних з ЄС, особливо щодо реалізації АА і співробітництва Україна-ЄС, членів парламенту України і місцевих політиків шляхом проведення шести тематичних круглих столів.
Підвищення рівня знань про ЄС та реалізацію АА дуже очікується в парламентській більшості України. Проект «РАДА за ЄВРОПУ» відповідає на ці виклики шляхом аналізу результатів опитування знань щодо АА серед членів парламенту, підготовки аналітичних звітів і матеріалів та організації ряду інформативних круглих столів. Проект триватиме до жовтня 2015 року та реалізовується Лабораторією законодавчих ініціатив - одним із провідних українських аналітичних центрів, створених у 2000 році. Проект фінансується ЄС.
Kyiv, 16 June 2015

Subsidies, meters and educational campaign – necessary energy reform components

Yesterday "RADA za Europu" round table on "Energy efficiency – how to support vulnerable consumers" took place. Politicians and experts discussed how to improve energy efficiency of Ukraine, especially in the households. Other topics discussed were the possibilities to reduce energy consumption; how to protect vulnerable consumers and how to encourage businesses and households to be more energy efficient. "RADA za EUROPU" project is implemented by Agency for Legislative Initiatives together with the EU Delegation to Ukraine, Verkhovna Rada Committee on Fuel and Energy Complex, Nuclear Policy and Nuclear Safety, and Committee on Construction, Urban Development, Housing and Communal Services and Regional Policy, Ukrainian Part of the Parliamentary Committee on Association, and Support Group for Ukraine (SGUA).
«The first steps to solve the problem of energy consumption in Ukraine are to raise the price to their real level. This is a painful but also a very necessary process. We cannot pretend that energy does not cost anything. A significant number of vulnerable consumers, families can have difficulties paying their bills. Subsidies for such bills of vulnerable consumers is a key direction, however, it does not solve real problems. Subsidies will only mask these dramatic problems and situation but not solve them», — said Deputy Head of the EU Delegation to Ukraine Thomas Frellesen.
Subsidies should be combined with educational campaign for citizens. «We should talk more to the citizens not about where the gas comes from but rather how to reduce its consumption», - said Mykola Martynenko, Member of the Parliament (Narodnyy Front), Chairman of the Verkhovna Rada Committee on Fuel and Energy Complex, Nuclear Policy and Nuclear Safety
«It is important to inform the population on how it is possible to save energy. The next draft law that we are working on will particularly target raising awareness of the population on the way to save energy resources», — said Head of subcommittee on energy saving and energy efficiency, Member of the Parliament (Batkyvshchyna) Oleksiy Ryabchyn.
Ukrainian economy is one of the most energy-intensive in Europe. «If an average Ukrainian started consuming energy like an average Pole, Ukraine could completely give up purchasing Russian gas», - thinks Natalia Katser-Buchkovska, Chairman of the Subcommittee on Sustainable Development Strategy and Investment Parliamentary Committee on Fuel and Energy Complex.
It is impossible to reduce energy consumption without taking into account who consumes energy and how much. «All consumers should be informed for what they pay the money. Meters should be installed everywhere, at all levels for each consumer for each type of energy», - said Krzysztof Gierulski, expert from the European Commission, member of the Support Group for Ukraine.
Key Expert of the EU Project "Covenant of Mayors - East" Svyatoslav Pavlyuk highlighted that subsidies should not be a lifetime guarantee for every citizen because such protection does not actually encourage Ukrainians to save energy: «The government should announce a schedule for reducing subsidies for households so that people consciously invest in insulation of their homes, reduce consumption of water and electricity, and do not expect permanent compensation for their irrational energy consumption».
Head of the State Agency for Energy Efficiency Sergiy Savchuk thinks that the energy saving policy has many additional positive effects, besides reducing energy consumption: «We need to look at energy efficiency as a new sector of employment, jobs for our citizens. Moreover, insulated apartments immediately grow in price by 15-25%».

One of the co-organizers of the round table, Chairman of the Board, Agency for Legislative Initiatives, Igor Kogut said that participants of the discussion from the Parliament and the government expressed willingness to quickly and vigorously implement reforms in energy consumption: «We heard about several draft laws ready for voting in the Verkhovna Rada that are both aimed at restoring order and transparency in the energy sector, and to carry out a broad information campaign so that every citizen was concerned with the idea of energy efficiency and thus energy independence of Ukraine».
Background information
"RADA za EUROPU" project aims at raising EU-related knowledge, particularly of the AA implementation and the EU-Ukraine cooperation, of Members of Parliament of Ukraine and local politicians through holding six topic specific roundtables.
Raising knowledge about the EU and the AA implementation is highly expected in Ukrainian parliament's majority. Project "RADA za EUROPU" targets these challenges by analysing results of the survey on AA knowledge among the MP's, preparing analytical reports and materials and organizing a number of informative roundtables. The project runs till October 2015 and is implemented by the Agency of Legislative Initiatives – one of the leading Ukrainian think tanks established in 2000. The project is funded by the EU.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.