22.06.15

Децентралізація має дати регіонам реальні повноваження і кращі послуги громадянам


Децентралізація має дати регіонам реальні повноваження і кращі послуги громадянам

Київ, 19 червня, 2015

У Верховній Раді відбувся третій семінар-круглий стіл в рамках проекту «Рада за Європу» на тему «Регіональна політика в контексті Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС». Народні депутати України, представники уряду та провідні експерти України та ЄС, що взяли участь у круглому столі, обговорили проблеми впровадження реформи децентралізації, нову регіональну політику в Україні та транскордонне співробітництво. Круглий стіл організовано за підтримки Української частини Парламентського комітету асоціації, Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування у рамках проекту «РАДА за ЄВРОПУ», що впроваджується Лабораторією законодавчих ініціатив та фінансується Європейським Союзом.
«Справжнього процвітання та благополуччя можна досягнути лише тоді, коли держави дають своїм регіонам можливість розвивати їхній потенціал і приймати хоча б деякі рішення щодо інвестицій у їхнє майбутнє», - сказала на відкритті круглого столу Хуана Мера Кабелло, Радник, керівник відділу економічного співробітництва та територіального розвитку Представництва ЄС в Україні.  ЄС вітає і підтримує кроки, зроблені центральною владою для реформи децентралізації - поправки до бюджету і Податкового кодексу, ухвалення законів про співробітництво територіальних громад, добровільного об'єднання територіальних громад, а також роботу щодо плану дій з реалізації Стратегії регіонального розвитку.
Водночас, учасники дискусії зазначили, що для завершення децентралізації потрібно ухвалити зміни до Конституції України, закони про місцеве самоврядування, про зміни адміністративно-територіального устрою, органів з самоорганізації населення поправки до низки галузевих законів у сфері освіти, охорони здоров'я, землі і води кодів тощо.
"Угода про Асоціацію між Україною та ЄС має на меті наближення стандартів життя українців до європейського рівня. Для цього ми маємо зробити швидкі реформи. Українська частина Парламентського комітету асоціації є платформою для обговорення такого плану змін і реформ. Важливо, щоби план реформ розроблявся і втілювався у співпраці з громадянським суспільством. Наш Парламентський комітет з Асоціації комітет вітає проведення заходів для розгортання цих реформ, які будуть найкращою відповіддю України Путіну і сепаратистам"- зауважив Остап Семерак, Голова Української частини Парламентського комітету асоціації.
Хоча в процесі децентралізації у парламентській коаліції виникають суперечки щодо інструментів впровадження цієї реформи, залишається спільна мета – підвищення рівня життя громадян: «Політика децентралізації та стимулювання регіонального розвитку – є одним із пріоритетів державної політики України протягом останнього часу. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС створює необхідні передумови для впровадження нових підходів у регіональній політиці, а особливо у питанні забезпечення транскордонного співробітництва. Нову регіональну політику варто розуміти як політику розвитку, інновацій та стимулювання інвестиційної діяльності, а також створення нових робочих місць в Україні,» - сказав Олексій Гончаренко, Секретар Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.
Учасники «круглого столу» обговорили досвід успішного проведення реформи децентралізації, зокрема, у Польщі, та склали рекомендації для центральної і регіональної влади щодо поліпшення поінформованості громадян про мету децентралізації, ефективні способи проектування та фінансування проектів розвитку у регіонах України за участі фондів ЄС та державного бюджету України.
Довідкова інформація
Проект «РАДА за ЄВРОПУ» спрямований на підвищення рівня знань, пов'язаних з ЄС, особливо щодо реалізації АА і співробітництва Україна-ЄС, членів парламенту України і місцевих політиків шляхом проведення шести тематичних круглих столів.
Підвищення рівня знань про ЄС та реалізацію АА дуже очікується в парламентській більшості України. Проект «РАДА за ЄВРОПУ» відповідає на ці виклики шляхом аналізу результатів опитування знань щодо АА серед членів парламенту, підготовки аналітичних звітів і матеріалів та організації ряду інформативних круглих столів. Проект триватиме до жовтня 2015 року та реалізовується Лабораторією законодавчих ініціатив - одним із провідних українських аналітичних центрів, створених у 2000 році. Проект фінансується ЄС.
За додатковою інформацією звертайтесь до Уляни Полтавець за телефоном 0631803083

Decentralization must give real powers to regions and better services to citizens

Kyiv, 19 June, 2015

The third seminar-round table on the topic "Regional policy in the context of the Association Agreement between the EU and Ukraine" in the framework of the project "RADA ZA EUROPU" took place in the Verkhovna Rada. Members of the Parliament, representatives of the government and leading experts from Ukraine and the EU, who took part in the round table, discussed problems of implementation of the decentralization reform, new regional policy in Ukraine and cross-border cooperation. The round table is organized with the support of Ukrainian part of the Parliamentary committee on Association, Verkhovna Rada of Ukraine Committee on State Building, Regional Policy and Local Government in the framework of the project "RADA ZA EUROPU" implemented by the Agency for Legislative Initiatives and financed by the European Union.
 «Real prosperity and well-being can only be developed when countries give their different regions the opportunity to develop their potential, and to take at least some of their own decisions about how to invest in their future», - said Juana Mera Cabello, Counsellor, Head of Economic Cooperation and Territorial Development, EU Delegation to Ukraine, during the opening of the round table. The EU welcomes and supports the steps taken by the central government for decentralization reform - amendments to the budget and the Tax Code, adoption of laws on cooperation of local communities, voluntary association of communities, and work on an action plan to implement the Strategy for Regional Development.
At the same time, participants of the discussion noted that to complete decentralization it is necessary to adopt changes to the Constitution of Ukraine, the laws on local government, changes of administrative-territorial system and bodies of self-governance, make a series of amendments to sectoral laws in education, health, land and water codes and more.
«The Ukraine-EU Association Agreement aims at bringing life standards of Ukrainians in compliance with the European level. Thus we need to do quick reforms. Ukrainian part of the Parliamentary Committee on Association is a platform for discussion of such changes and reform. Importantly the plan of reforms would be developed and implemented in cooperation with the civil society. Our Parliamentary Committee on Association welcomes the events carried out for launching reforms that will be the best response of Ukraine to Putin and separatists» - noted Ostap Semerak, Head of Ukrainian Part of Parliamentary Committee on Association.
Although during the decentralization process some disputes arise in the parliamentary coalition regarding the instruments of implementation of this reform, there is a common goal – improving standards of life for citizens: «Politics of decentralization and stimulation of regional development have recently been main priorities of public policy of Ukraine. The Association Agreement between the EU and Ukraine creates the necessary preconditions for the implementation of new approaches in regional policy, especially to ensure cross-border cooperation. The new regional policy is to be understood as a policy of development, innovation and stimulation of investment activity, and also as a boost for the labor market in Ukraine», - said Oleksiy Goncharenko, Secretary, Verkhovna Rada of Ukraine Committee on State Building, Regional Policy and Local Government.
Participants of the round table discussed the experience of successful decentralization reform, particularly in Poland, and made recommendations for the central and regional authorities to improve public awareness of the purpose of decentralization, effective ways of designing and funding development projects in the regions of Ukraine with the help of the EU funds and the state budget Ukraine.
Background information:
"RADA za EUROPU" project aims at raising EU-related knowledge, particularly of the AA implementation and the EU-Ukraine cooperation, of Members of Parliament of Ukraine and local politicians through holding six topic specific roundtables.
Raising knowledge about the EU and the AA implementation is highly expected in Ukrainian parliament's majority. Project "RADA za EUROPU" targets these challenges by analysing results of the survey on AA knowledge among the MP's, preparing analytical reports and materials and organizing a number of informative roundtables. The project runs till October 2015 and is implemented by the Agency of Legislative Initiatives – one of the leading Ukrainian think tanks established in 2000. The project is funded by the EU.
For further information please contact Uliana Poltavets at +380445313768.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.