11.06.15

Прозорість медіа власності – ключова тема міжнародної конференції Європейського Союзу та Ради Європи


Прозорість медіа власності – ключова тема міжнародної конференції Європейського Союзу та Ради Європи

11 червня, Київ: Більше 100 учасників зібралися для вироблення ефективного механізму розкриття кінцевих власників медіа в Україні в рамках міжнародної конференції «Впровадження ефективного механізму для прозорості медіа власності в Україні». Захід організовано Комітетом Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики та Міністерством інформаційної політики України за підтримки спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні».
В Україні недостатній рівень прозорості власності ЗМІ і бракує належної нормативно-правової бази стосовно медіа власності, про це згадується в останньому звіті Комісії ЄС про результати Впровадження Європейської політики сусідства в Україні у 2014 році. Гарантування прозорості власності на засоби масової інформації є одним із зобов'язань України перед Радою Європи згідно до Резолюції 1466 (2005) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Про виконання обов'язків та зобов'язань Україною» від 2005 року.
Експерт Ради Європи Матіаш Хутер, на запит Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики (далі – Комітет), розробив рекомендації для ефективного механізму розкриття кінцевих власників медіа в Україні. Експерт рекомендував встановити в законі чіткі вимоги щодо розкриття інформації, ввести можливість санкцій у разі, якщо власник ліцензії неналежно звітує про структуру власності, встановити вимогу опубліковувати інформацію про власників на веб-сайті телерадіоорганізації та створити і забезпечити доступ громадян до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності.
Більшість рекомендацій експерта були враховані в законопроекті «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів державної політики в сфері телебачення і радіомовлення» (№1831), авторами якого є М. Княжицький та В. Денисенко. Рада Європи отримала офіційний запит на експертизу цього законопроекту від Комітету.
Експерти Матіаш Хутер (Австрія), Лаша Тугуші та Кахі Курашвіллі (Грузія) представлять досвід своїх країн (викладених в дослідженні Ради Європи) та сформулюють практичні рекомендації для Україні.
Ян Томбінські, Посол ЄС в Україні, Голова Делегації ЄС в Україні зазначив: «Ухвалення закону, який забезпечуватиме прозорість медіа власності наблизить Україну до кращої європейської практики і стане перевіркою важливих демократичних процесів. Він допоможе деоліхаргізації політичного та економічного життя в Україні. Громадяни і держава мають право знати, хто володіє кожною медіа організацією для запобігання концентрації медіа влади в кількох руках та зменшення свободи ЗМІ. Зобов'язання встановити чіткі правила для прозорості медіа власності в Україні є частиною Порядку денного асоціації Україна-ЄС і Європейський Союз вітав би набрання законом чинності до місцевих виборів".
Роман Шлапак, керівник спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні» сказав: «Ми сподіваємося, що буде нарешті впроваджено дієвий механізм для прозорості медіа власності та деконцентрації медіа в Україні, який дозволить громадянам дізнатися, хто насправді контролює медіа. Ми підтримуємо законопроект щодо прозорості медіа власності (№1831), його розгляд і покращення в консультації з експертами Ради Європи».
Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики, народний депутат України Вікторія Сюмар наголосила: "Сьогодні ми стоїмо на шляху реальної реформи прозорості медіа власності і законопроект 1831 дозволить нам зробити перший крок у напрямку до цієї мети. Нарешті, ми зможемо позбутись олігархічних впливів у сфері медіа, які ставлять у залежність засоби масової інформації, журналістів і все українське суспільство від побажань та примх невеликих груп людей."
Під час виступу Міністр інформаційної політики України Юрій Стець зазначив: "Я послідовно підтримую ініціативи, метою яких є надання споживачу інформації про власників ЗМІ. Ця інформація має буди доступна кожному споживачу контенту цих ЗМІ. В рамках роботи Експертної ради при МІП напрацьовано декілька ініціатив по запровадженню правил "fair play", бо сьогодні перед власниками активів, як медійних, так і всіх інших, стоїть набагато складніший виклик, це пропаганда, яку проти України використовує агресор. Саме тому я вважаю, що забезпечення прозорості власності є ефективним запобіжником проти маніпуляцій суспільною думкою, як для громадськості, так і для самих власників ЗМІ".
Законопроект важливо розглянути без зволікань. Одним із трьох пріоритетів у сфері свободи слова, передбачених Угодою про Асоціацією України та ЄС є встановлення чітких правил для забезпечення збалансованого доступу кандидатів на виборах до ЗМІ. Згідно до моніторингу медіа висвітлення попередніх виборів, проведених за підтримки спільної програми Ради Європи та ЄС, власники каналів часто диктують редакційну політику телеканалам, ведуть інформаційні війни на телебаченні в передвиборчий період, замість донесення об'єктивної достовірної інформації до виборця.
Спільна програма Ради Європи та Європейського Союзу «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні» має на меті зміцнення захисту прав людини та основоположних свобод шляхом забезпечення більшої свободи, різноманітності та плюралізму в ЗМІ; відкритого, всебічного, сталого та орієнтованого на громадян підходу до Інтернету на засадах прав людини та ефективної системи захисту громадян з огляду на право на приватне життя і право на контроль над власними персональними даними. Детальніша інформація про проект - http://www.coe.int/uk/web/kyiv/41.

Transparency media ownership in Ukraine – key issue at the international conference of the European Union and the Council of Europe

June 11 2015, Kyiv: Above 100 participants have gathered to elaborate effective mechanism for disclosure of final beneficiaries of Ukrainian media at the international conference "Establishing effective mechanism for transparency of media ownership in Ukraine". The conference is organised by the Parliamentary Committee on Freedom of Speech and Information Policy and the Ministry of Information Policy of Ukraine under support of the Joint Programme of the European Union and the Council of Europe "Strengthening the Information Society in Ukraine.
The EU Commission's progress report on the Implementation of the European Neighbourhood Policy in Ukraine Progress in 2014 has observed that "the lack of transparency of ownership of media remained an issue and a proper legislative framework on media ownership was not created in 2014. Guaranteeing transparency of media ownership is one of the obligations of Ukraine to the Council of Europe according to the Resolution 1466 (2005)1 of the PACE on "Honouring of obligations and commitments by Ukraine".
Mathias Huter, the CoE expert (Austria) at the request of the Parliamentary Committee on Freedom of Speech and Information Policy (hereinafter - the Committee) has developed recommendations for an effective mechanism of disclosure of beneficial owners of media in Ukraine. The expert has recommended that the law set strict disclosure requirements, introduce the possibility of sanctions if the license holders not properly report on the ownership structure, establish the requirement to publish information about the owners at the website of the broadcasters and create and provide access to the State register of subjects of information activities.
Most of the experts recommendations were taken into account in the draft law "On amendments to some laws of Ukraine to ensure the transparency of media ownership and implementation of the principles of state policy in the field of television and radio broadcasting» (№1831), initiated by MPs M. Knyazhytskyy and V. Denysenko. The Council of Europe has received an official request for expert opinion on the bill from the Committee.
The experts Matias Huter (Austria), Lasha Tugushi and Kahi Kurashvilli (Georgia) will present the experience of their countries (outlined in the Council of Europe study) and formulate practical recommendations for Ukraine.
Jan Tombiński, Ambassador, Head of EU Delegation to Ukraine said:"Adoption of the law providing for transparency of media ownership would bring Ukraine closer to the best European practice and provide for important democratic check. It will help to make the deoligarchization of political and economic life in Ukraine. Citizens and State authorities have the right to know who owns the individual media outlets in order to prevent a concentration of media power in several hands and abuse of media freedom. > The commitment to introduce clear rules on transparency of media ownership in Ukraine is part of the EU-Ukraine Association Agenda and the EU would welcome the law to enter into force in advance of local elections." ".
Roman Chlapak, Manager of the Joint Programme of the European Union and the Council of Europe "Strengthening information society in Ukraine" stated: "We hope that the effective mechanism on transparency of media ownership and deconcentration of media in Ukraine will be finally established; the mechanism that allows people to know who actually controls the media. We support the draft law on transparency of media ownership (No.1831), its consideration and improvement in consultations with the experts from the Council of Europe".
Minister of Information Policy of Ukraine Yuri Stets noted in the speech: "I have consistently supported the initiatives aimed at providing consumer with information about media owners. This information shall be accessible for every consumer of the media content. The Expert Council under the Ministry of Information Policy worked out several initiatives regarding implementation of the "fair play" rules because today media shareholders and other shareholders are facing huge challenge - propaganda, which is used by aggressor against Ukraine. That's why I believe that ensuring transparency of ownership is an effective safeguard for civil society and as well as for the media owners against manipulation of public opinion".
It is important to consider the draft law without delay. One of the three priorities in the sphere of ​​freedom of expression envisaged in the Ukraine - EU Association Agreement consists in establishing clear rules for ensuring balanced access to the media for the candidates during the election campaign. According to the results of the monitoring of media coverage during previous election campaign, supported by the joint program of the Council of Europe and the EU, media owners often impose editorial policy to the TV channels, run informational wars on television in the pre-election period, rather than communicate accurate information to the voters.
Strengthening Information Society in Ukraine Programme, a joint programme between the Council of Europe and the European Union, aims at strengthening the protection of human rights and fundamental freedoms by ensuring greater freedom, diversity and pluralism for the media; the open, comprehensive, sustainable and citizen-oriented approach to the internet based on the human rights principles and effective protection of citizens with regard to the right to private life and the right to control their own personal data. Please follow the link for detailed information about the project: http://www.coe.int/uk/web/kyiv/41.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.