23.04.15

Жителі Запорізької області отримуватимуть об’єктивну та актуальну інформацію щодо перспектив євроінтеграції регіону з місцевих ЗМІ


Запоріжжя, 23 квітня 2015 року 

Жителі Запорізької області отримуватимуть об'єктивну та актуальну інформацію щодо перспектив євроінтеграції регіону з місцевих ЗМІ

20 квітня 2015 року в Запорізькій області розпочинається активний етап інформаційного проекту Представництва Європейського Союзу в Україні «Запоріжжя. Територія можливостей». Жителі Запорізької області отримають цікаву, об'єктивну та актуальну інформацію про ті можливості, які відкриває саме для даного регіону асоціація між Україною та Європейським Союзом з місцевих, а не лише національних ЗМІ.
Інформаційний проект «Запоріжжя. Територія можливостей» об'єднує місцеві засоби масової інформації, які протягом наступних двох місяців пропонуватимуть жителям Запорізької області цикл тематичних інформаційних програм на телебаченні, радіо, матеріалів на онлайн-ресурсах та в друкованих ЗМІ. Наразі до проекту долучились такі ЗМІ, як телеканал «ТV-5», газета «Індустріальне Запоріжжя», онлайн-портал 061.ua, радіо «Формат».
«В рамках нашого інформаційного проекту висвітлюватимуться найактуальніші теми для Запорізького регіону», ‒ коментує Вікторія Давидова, Радник з питань преси та інформації Представництва Європейського Союзу в Україні. ‒ «Їх ми визначили в активній співпраці з місцевими журналістами та експертами:
розвиток малого та середнього бізнесу,
перспективи розвитку туризму в регіоні,
можливості подальшого розвитку машинобудування, металургії та енергетики,
а також потенціал сільського господарства регіону на європейських ринках».
Інформаційний проект став результатом кропіткої аналітичної роботи в рамках всебічної консультаційної допомоги Україні в процесі євроінтеграції. На думку ініціаторів проекту – Департаменту преси та інформації Представництва Європейського Союзу в Україні – саме доступ до об'єктивної та актуальної інформації є одною з ключових засад формування сприятливого інвестиційного клімату в кожному окремому регіоні країни та в Україні в цілому.
Проект «Запоріжжя. Територія можливостей» є прикладом абсолютно відкритої моделі для інформаційної співпраці. Всі учасники проекту готові ділитись актуальною для Запоріжжя інформацією з усіма ЗМІ регіону.
Якщо Ви — представник ЗМІ або громадської організації в Запорізькій області та хочете долучитись до проекту, запропонувати власний формат висвітлення теми євроінтеграції регіону або отримати корисну інформацію для висвітлення, це дуже просто зробити, просто звернувшись до організаторів проекту!
____________________________________________________
За додатковою інформацією звертайтесь до
керівника інформаційного проекту «Запоріжжя. Територія можливостей» Марини Дадінової
Marina.Dadinova@brandcom.com.ua
+38 (067) 405 65 58

Zaporizhya, April 23, 2015

Residents of Zaporizhya region will receive an objective and actual information regarding the European integration's prospects of the region from the local media

April 20, 2015 in Zaporizhya region the active phase of the EU Delegation to Ukraine information project 'Zaporizhya. The area of opportunities' has begun. Residents of Zaporizhya region will get interesting, objective and actual information about the opportunities which the association between Ukraine and the European Union offers to the region not only from the national media, but from the local.
Information project 'Zaporizhya. The area of opportunities' unites the local media which during the next two months will have been offering to the residents of Zaporizhya region a series of thematic information programs on television, radio, print media and online. So far such outlets as the TV channel 'TV-5', the newspaper 'Industrial Zaporizhya', the online portal 061.ua, the radio 'Format' have joined the project.
'Within the frameworks of our information project the most relevant topics for Zaporizhya region will be covered', − says Victoria Davydova, Press and Information Officer of the EU Delegation to Ukraine. – 'We have defined them in the active collaboration with the local journalists and experts:
- development of small and medium business,
- prospects of tourism development in the region,
- further development opportunities of engineering, metallurgy and energy,
- and the potential of the region's agriculture on the European markets'.
The information project has become a result of hard analytical work within the frameworks of the comprehensive advisory support to Ukraine in the European integration process. According to the initiators of the project − Press and Information Section of the EU Delegation to Ukraine – it is the access to the objective and actual information that is one of the key principles of creating a favorable investment climate in each region of the country and in Ukraine as a whole.
The project 'Zaporizhya. The area of opportunities' is the example of a completely open model for information cooperation. All project participants are willing to share the actual to Zaporizhya region information with all regional media.
If you are a representative of the media or public organization in Zaporizhya region and want to join the project, offer your own format of covering the region's European integration theme or you are willing to receive useful information for further dissemination, simply to contact the organizers of the project!
____________________________________________________
For more information please contact the head of the informational project 'Zaporizhya. The area of opportunities' Marina Dadinova
Marina.Dadinova@brandcom.com.ua
+38 (067) 405 65 58

101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10  Fax: +380-44-390.80.15

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.