27.02.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС підтримує реформу пробації в Україні відповідно до європейських стандартів/EU supports probation reform in Ukraine in line with European standards

Logo
ЄС підтримує реформу пробації в Україні відповідно до європейських стандартів/EU supports probation reform in Ukraine in line with European standards

English version is below:

Київ, 27 лютого 2020

ЄС підтримує реформу пробації в Україні відповідно до європейських стандартів

Реформа пробації як альтернатива тюремному ув'язненню в Україні триває п'ять років. За цей час через органи пробації працювали з понад 300 000 засуджених, а адміністративні стягнення були застосовані до 81 715 правопорушників. Що найголовніше: 96% клієнтів пробації не вчиняють повторних злочинів під час перебування на пробації. Ці та інші підсумки підбито на Першому форумі «Пробація — безпечніше суспільство», який відбувся 26 лютого 2020 року в Київській міській раді за підтримки проєкту ЄС «Право-Justice».

«Зараз в Україні близько 52,000 ув'язнених. Це величезна армія потенційних безробітних, які перебувають в жахливих умовах. Тому перед нами стоїть мета зменшити кількість людей у в'язниці, збільшивши кількість клієнтів пробації. Пробація робить суспільство більш безпечним за меншу ціну, ніж тюремна система. Цьому є багато доказів в різних юрисдикціях Європейського Союзу. І в цьому питанні Україна почала свій впевнений рух», — повідомив керівник проєкту ЄС «Право-Justice» Довидас Віткаускас.

Європейські експерти допомагають Україні розвивати систему пробації, впроваджувати кращі практики з майже 100-річного досвіду функціонування пробації. Зокрема, міжнародні експерти проєкту ЄС «Право-Justice» розробили кадрову стратегію для персоналу пробації, оцінку ризиків скоєння повторних злочинів, професійні стандарти, систему інспектування, удосконалили навчальні програми і розпочали роботу над впровадженням Реєстру засуджених та осіб, узятих під варту. Також завдяки фінансовій підтримці ЄС волонтери розвивають службу пробації в Івано-Франківську та Дніпрі. На кінець січня 2020 року майже 900 волонтерів долучилося до проведення соціально-виховної роботи із засудженими. Вони надають засудженим психологічну та юридичну допомогу, сприяють працевлаштуванню та вирішенню побутових питань.

«Ухвалення Закону України «Про пробацію» п'ять років тому — стратегічне рішення. За цей час система допомогла тисячам наших громадян, і на цьому її активність не закінчується. У майбутньому ми плануємо розширити перелік видів покарань, які не пов'язані із позбавленням волі. Також потрібно покращувати інструменти роботи із клієнтами пробації, налагоджувати IT-інфраструктуру та поширювати інформацію про роботу системи. Окремо дякую волонтерам, без яких досягти подібних результатів було б неможливо», — зазначив директор Державної установи «Центр пробації» Олег Янчук.

Пробація — проєвропейський прогресивний підхід до виконання покарань, який не передбачає позбавлення волі. Натомість він допомагає правопорушникам адаптуватися до життя у суспільстві, виправитися та попередити  вчинення повторних кримінальних правопорушень. Наприклад, шляхом виконання громадських чи виправних робіт.  Пробація важлива для держави та суспільства, оскільки обходиться державі в 10 разів дешевше, ніж ув'язнення. До того ж суспільство позитивно впливає на процес відновлення особистості засудженого, тоді як останній зберігає сімейні відносини, роботу та житло.

 

Довідкова інформація: Проєкт ЄС «Право-Justice» (link is external) надає підтримку реформ у сфері правосуддя, серед яких перезавантаження судової влади через відбір і оцінку суддів, перебудова в системі управління судовою владою, створення служб приватних виконавців і пробації, створення електронних реєстрів і зміцнення права власності. Партнерами проєкту є Вища рада правосуддя, Міністерство юстиції, Вища кваліфікаційна комісія суддів, Верховний Суд, Нотаріальна палата та інші інституції правосуддя. проєкт імплементує Експертиз Франс та партнери Justice Coopération Internationale, Central Project Management Agency, Женевський центр із демократичного контролю за збройними силами (DCAF), Ла Страда Україна, Canal France International. Бюджет проєкту: 15 290 000 євро. Термін впровадження: з 7 грудня 2017 до 7 грудня 2020 року.

 

За додатковою інформацією звертайтеся до Ірини Ющенко, iryna.yushchenko@brandcom.com.ua (link sends e-mail) або за телефоном + 38 063 788 50 77.

****

Kyiv, February 27, 2020

EU supports probation reform in Ukraine in line with European standards

The probation reform in Ukraine as an alternative to imprisonment has been in place for five years. Since the implementation of probation, more than 300 000 convicts have been supervised by the Probation Service, administrative penalties were applied to 81 715 offenders. Most importantly, 96% of probation clients do not reoffend during the probation period. These and other results were highlighted at the First Forum "Probation - A Safer Society", held on February 26, 2020, at the Kyiv City Council with the support of the EU Project "Pravo-Justice".

"There are now about 52,000 prisoners in Ukraine. It is a huge army of potentially unemployed people who are in squalid conditions. Therefore, we have the aim to reduce the number of people in prison by increasing the number of probation clients. Probation makes the society safer at a lower cost than the prison system. There is a lot of such evidence in various European Union jurisdictions. And Ukraine is making progress on this issue," Dovydas Vitkauskas, the EU Project "Pravo-Justice" Team Leader, commented.

European experts have been helping Ukraine in developing of the probation system, implementing the best practices of nearly 100-year experience of probation. In particular, international experts from the EU Project "Pravo-Justice" elaborated the HR strategy for the probation staff, Risk and Needs Assessment tool, professional standards, inspection systems, improved training programmes and started working on the implementation of the implementation of the Register of Convicts. Thanks to the support from the EU, volunteers are engaged in the development of probation in Ivano-Frankivsk and Dnipro. By the end of January 2020, almost 900 volunteers were conducting social and educational work with convicts, providing psychological assistance, assisting with employment and providing counselling.

"The adoption of the Law of Ukraine "On Probation" five years ago was a strategic decision. During this time, the system has helped thousands of our citizens, and this activity does not end there. In the future, we plan to expand the list of non-custodial sentences. It is also necessary to improve probation tools, set up IT infrastructure and disseminate information about the system functioning. Special thanks to the volunteers, without whom such results would not be possible," Oleh Yanchuk, Director of the State Institution "Probation Center", said.

Probation is a pro-European progressive, non-custodial approach. Instead, it helps offenders to adapt to society, correct themselves and prevents them from committing repeated criminal offenses. For example, by community and correctional work. Probation is important to the state and society because it costs the state 10 times less than prison. In addition, society has a positive influence on the process of rehabilitating the convicted person while the latter preserves family relations, work and housing.

 

Background information:

The EU Project Pravo-Justice (link is external) supports the justice sector reforms, including re-set of the judiciary through selection and assessment of judges, restructuring the judiciary, creation of the private enforcement profession and the probation service, setting up electronic registers and strengthening property rights. The Project's partners are the High Council of Justice, the Ministry of Justice, the High Qualification Commission of Judges, the Supreme Court, the Notary Chamber, and other justice sector institutions. The Project is implemented by Expertise France, with partners including Justice Coopération Internationale, Lithuanian Central Project Management Agency, DCAF/La Strada Ukraine, and Canal France International. Budget: EUR 15,290,000. Duration: 7 December 2017 – 7 December 2020

 

For additional information, please contact Iryna Yushchenko via iryna.yushchenko@brandcom.com.ua (link sends e-mail) or at + 38 063 788 50 77.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.