18.02.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] 9.5 mln residents of hromadas to receive quality administrative services with support of U-LEAD with Europe Programme

Logo
9.5 mln residents of hromadas to receive quality administrative services with support of U-LEAD with Europe Programme

English version is below:

9,5 мільйонів мешканців громад отримуватимуть якісні адміністративні послуги завдяки підтримці Програми «U-LEAD з Європою»

9,5 мільйонів українців, переважно мешканці об'єднаних громад та малих міст, почнуть отримувати адміністративні послуги у сучасних центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) завдяки підтримці Програми «U-LEAD з Європою». Команда напряму з покращення якості надання адміністративних послуг Програми представила результати відбору громад-учасниць та розробки для них технічних завдань на створення та модернізацію ЦНАП, здійснені протягом 2018-2019 років. Презентація відбулася 18 лютого на конференції «Наближаючи послуги», яка зібрала в Українському домі понад 400 лідерів громад, керівників ЦНАП та експертів у сфері надання адміністративних послуг. 

Створення та модернізація в Україні належних ЦНАП є одним з двох ключових напрямків Програми «U-LEAD з Європою», яку фінансує Європейський Союз та його країни-члени Німеччина, Естонія, Данія, Польща та Швеція. Відповідно до технічних завдань, розроблених експертами Програми, до квітня 2021 року в громадах України запрацюють 816 точок доступу до адміністративних послуг: 490 належних ЦНАП та 326 віддалених робочих місць адміністраторів. Ці нові та модернізовані муніципальні служби надаватимуть мешканцям широкий спектр високоякісних адміністративних послуг у комфортних умовах поряд з домом. 11 з 490 ЦНАП будуть мобільними. 

В рамках конференції відбулася церемонія вручення меморандумів про співпрацю 134 громадам-партнерам третього раунду Програми за участі високих представників Уряду України, Представництва ЄС в Україні та керівництва U-LEAD.

Денис Шмигаль, Віце-прем'єр-міністр, Міністр розвитку громад та територій України привітав очільників громад-партнерів Програми: «Одним з пріоритетів влади є забезпечення якісними адміністративними послугами кожного мешканця. Завдяки Програмі «U-LEAD з Європою» вже 2,5 млн українців можуть отримувати адміністративні послуги в комфортних умовах, а також запущено сім мобільних центрів, завдяки яким 450 тисяч мешканців мають доступ до якісних послуг поряд з домом».

Людмила Рабчинська, заступник міністра цифрової трансформації України звернулася до громад під час Церемонії: «Наша головна ціль – змінити ставлення українців до держави і якості її сервісів. Ми маємо переконати суспільство в тому, що держава може бути зручною, непомітною і людяною. Тому до кінця 2020 року ми плануємо повністю змінити взаємодію людей з державою».

Фредерік Куне, перший радник Представництва ЄС в Україні, також привітав громади від імені Європейського Союзу. Пан Куне взяв участь у церемонії вручення Меморандумів та зазначив: «Європейський Союз всебічно підтримує Україну у впровадженні реформи децентралізації, зміцнюючи можливості громад у різних сферах управління. Це ключова реформа, яка розширює можливості громад і приносить пряму користь повсякденному життю українців. Належний центр надання адміністративних послуг покращує життя мешканців, наближаючи владу до людей та роблячи систему прозорою, доступною, інклюзивною та орієнтованою на клієнтів. Це зміцнює управління та підзвітність на місцевому рівні». 

У конференції взяли участь Томас Польссон, генеральний директор Центру державних послуг Швеції та Поль Ларссон, голова департаменту Центру державних послуг Швеції. Вони поділилися досвідом Швеції зі створення висококласної системи надання адміністративних послуг як з точки зору державного підходу до регулювання, так і з точки зору операційної роботи шведських ЦНАП та ролі органів місцевого самоврядування в наданні якісних послуг мешканцям. Нагадаємо, що напрям з покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою» координує Шведське агентство міжнародного співробітництва та розвитку Sida.

«U-LEAD з Європою» надає учасникам комплексну підтримку у створенні належних ЦНАП, яка включає інституційну та фізичну допомогу, навчання працівників ЦНАП, допомогу з інформуванням та залученням населення громад. 

Станом на середину лютого у 24 областях України вже почали роботу 144 належних ЦНАП. Всі центри, створені за підтримки Програми, надають найбільш популярні серед громадян адміністративні послуги, є доступними для людей з інвалідністю та облаштовані дитячим куточком.

«Результати, представлені сьогодні, не були б можливими, якби не велике бажання та цілеспрямованість наших партнерів – об'єднаних громад України. Для нас, команди Програми U-LEAD, для наших донорів – Європейського Союзу та країн-членів Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції – велика честь бути частиною вашої історії, але ви, і тільки ви, є справжніми її творцями», - підсумувала Сусанна Делланс, директор Програми «U-LEAD з Європою»  від Sida. 

В рамках конференції відбулися також п'ять паралельних семінарів на теми, які впливають на ефективну роботу ЦНАП та його сталий розвиток: інституційні виклики, корупційні ризики, енергоефективність будівлі ЦНАП, гендерний аспект надання послуг, інформування та залучення населення до роботи ЦНАП. 

 ***

«U-LEAD з Європою» (link is external) є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. 

За детальною інформацією, будь ласка, звертайтеся до комунікаційних експертів напрямку з покращення якості надання адмінпослуг для населення Програми «U-LEAD з Європою»: Олена Молодцова, +38 063 184 53 26, olena.molodtsova@ulead.org.ua (link sends e-mail), Вікторія Залозна, +38 093 169 24 26, victoriia.zalozna@ulead.org.ua (link sends e-mail)  

***

9.5 mln residents of hromadas to receive quality administrative services with support of U-LEAD with Europe Programme

A total of 9.5 million Ukrainians, mostly residents of amalgamated hromadas and small cities, will begin to receive administrative services in modern ASCs as a result of support of the U-LEAD with Europe Programme. U-LEAD's Support to Improved Administrative Service Delivery team presented these results of the Programme's participants selection and development of the Terms of References for Administrative Service Centres creation or modernisation, conducted during 2018-2019. The presentation was held at the "Bringing Services Closer" conference, which brought together more than 400 hromada leaders, ASC heads and experts in the field of administrative services to the Ukrainian House in Kyiv on February 18.

The establishment and modernisation of well-functioning ASCs in Ukraine is one of the two key areas of the U-LEAD with Europe Programme, funded by the European Union and its Member States Germany, Estonia, Denmark, Poland and Sweden. According to the Terms of Reference, developed by the Programme, 816 access points to administrative services will be established in the Ukrainian hromadas by April 2021: 490 well-functioning ASCs and 326 remote workplaces of administrators. These new and modernised municipal institutions will provide residents with a wide range of high-quality administrative services in comfortable conditions close to home. 11 out of 490 ASCs will be mobile.

During the Conference, the Memoranda of Understanding Ceremony took place with 134 partner hromadas of Programme's third round and the high-level speakers from Ukrainian Government and the Delegation of the European Union to Ukraine.

Denys Schmygal, Vice Prime Minister, Minister for Hromadas and Territories Development of Ukraine congratulated the leaders of hromadas: "One of the Government's priorities is the delivery of quality administrative services to every resident. With the U-LEAD with Europe Programme's support, 2.5 million Ukrainians can already receive administrative services in comfortable conditions. Also, with the Programme's support seven mobile ASCs have been launched, providing 450,000 residents with access to quality services close to home".

Liudmyla Rabchynska, Deputy Minister of Digital Transformation of Ukraine addressed the hromadas during the Ceremony: "Our goal is to change the attitude of Ukrainians to the state and the quality of services it provides. We must convince society that the state can be comfortable, invisible and human-oriented. Therefore, by the end of 2020, we plan to completely change the interaction between people and the state". 

Frederik Coene, First Counsellor, Delegation of the European Union to Ukraine, also congratulated the hromadas on behalf of the European Union. Mr. Coene took part in the Memoranda Awarding Ceremony and highlighted: "The European Union comprehensively supports Ukraine in implementing decentralization reform, strengthening the hromadas' capabilities in various areas of governance. It is a key reform, which empowers hromadas and brings direct benefits to the everyday life of Ukrainians. Well-functioning Administrative Service Centre improves the lives of residents by bringing authorities closer to the people and making the system transparent, accessible, inclusive and service-oriented. It strengthens governance and accountability at local level".

The conference was attended by Thomas Pålsson, Director General of Sweden's National Government Service Centre and Paul Larsson, Division Head of Sweden's National Government Service Centre. The speakers shared Sweden's experience in creating a high-quality system of administrative services, both in terms of the state approach to regulation, and in terms of the operational work of the Swedish ASCs. They also talked on the role of local governments in providing quality services to the residents. To remind, U-LEAD with Europe Programme's Support to Improved Administrative Service Delivery is governed by the Swedish Agency for International Cooperation and Development Sida.

The U-LEAD support to hromadas for the ASC establishment is complex and comprehensive. It includes institutional support, physical support, training course for ASC employees, and support with citizen awareness and engagement. 

As of mid-February, 144 well-functioning ASCs have already started operating in 24 regions of Ukraine. All Centres established with U-LEAD's support provide the most popular administrative services, they are accessible to people with disabilities and have a children's corner.

"The results presented today would not have been possible without the great desire and commitment of our partners - the amalgamated hromadas across Ukraine. For us, the U-LEAD team, for our donors - the European Union and the Member States of Denmark, Estonia, Germany, Poland and Sweden - it is a great honor to be a part of this history, but hromadas, and only hromadas, are the true creators of it,", - summed up Susanna Dellans, U-LEAD with Europe Sida Programme Director.

In the frame of the conference five workshops on topics that affect the effective work of the ASC and its sustainable development were conducted: institutional challenges, corruption risks, energy efficiency of the ASC building, gender mainstreaming in service provision, citizen awareness and engagement in ASC work.

 ***

U-LEAD with Europe (link is external) is an international programme financed by the European Union and the EU member states Denmark, Estonia, Germany, Poland and Sweden.

For detailed information, please contact U-LEAD with Europe Programme's communication experts: Olena Molodtsova, +38 063 184 53 26, olena.molodtsova@ulead.org.ua (link sends e-mail), or Viktoriia Zalozna, +38 093 169 24 26, victoriia.zalozna@ulead.org.ua (link sends e-mail)

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.