25.11.19

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Зупиніть насильство над жінками: заява Єврокомісії та Високої представниці / Stop violence against women: Statement by the European Commission and the High Representative

Logo
Зупиніть насильство над жінками: заява Єврокомісії та Високої представниці / Stop violence against women: Statement by the European Commission and the High Representative

English version is below

Європейська Комісія та Висока представниця Федеріка Моґеріні зробили таку заяву напередодні Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок:

«Насильство над жінками та дівчатами – це насильство над усім людством, і його не повинно бути ані в Європі, ані будь-де у світі. Але всі ми знаємо, що, попри зусилля, ми й досі далекі від вирішення цієї проблеми.

Насильство над жінками відбувається де завгодно, не існує безпечного місця, навіть вдома. Навпаки, жінки в небезпеці вдома, на робочому місці, у школах та університетах, на вулиці, під час переміщення та міграції та все частіше в Інтернеті через кібернасильство та мову ненависті.

Масштаби проблеми залишаються тривожними: кожна третя жінка в Європі зазнала фізичного та/або сексуального насильства. Майже всі жертви торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації в межах ЄС – жінки та дівчата.

У країнах, що розвиваються, кожна третя дівчинка виходить заміж до досягнення нею 18 років. Принаймні 200 мільйонів жінок і дівчат зазнали жіночого обрізання, яке досі проводять у 30 країнах.

Наша відповідальність – ЄС та міжнародної спільноти – дотримуватись зобов'язань щодо відкритого неприйняття та засудження всіх актів насильства щодо жінок та дівчат і запобігати цьому.

Наш обов'язок також підтримувати та захищати жертв, створюючи безпечне середовище, щоби вони могли повідомляти про злочини, вчинені проти них.

ЄС налаштований невпинно працювати з нашими партнерами над зміцненням законодавчих рамок та інституцій шляхом підтримання розвитку та освіти, покращення послуг для потерпілих, усунення першопричин насильства, сприяння розширенню прав і можливостей жінок.

Однак припинення насильства над жінками та дівчатами вимагає твердого зобов'язання не лише на інституційному рівні. Також потрібне широке залучення міжнародних організацій, неурядових організацій, громадянського суспільства загалом, а найбільше – чоловіків.

Тож наша мета є ясною: ліквідувати насильство над жінками та дівчатами. Євросоюз залишиться на передовій цієї міжнародної мобілізації для захисту прав кожної жінки та кожної дівчини жити вільно та безпечно. Ми робимо це для нашого майбутнього і для сьогодення, тому що жінки є опорою справедливого, відкритого, розвиненого та демократичного суспільства і ніщо не повинно позбавляти їх свободи вільно та безпечно відігравати свою роль».

Європейський Союз вжив значних заходів для припинення такого насильства. Йдеться, зокрема, про такі кроки:

  • Директива ЄС про права постраждалих, яка гарантує більше прав і покращує їх для жертв злочинів; також вона забезпечує спеціалізовану підтримку жертв сексуального або ґендерного насильства.
  • Комісія завершує процес приєднання ЄС до Стамбульської конвенції Ради Європи про запобігання насильству над жінками і домашньому насильству.
  • Програма про права, рівність і громадянство допомагає боротися з насильством над жінками та дітьми, фінансуючи проєкти на найнижчому рівні, які орієнтуються на запобігання ґендерному насильству, підтримку жертв, жінок та дівчат у небезпеці, підготовку професіоналів та нарощування потенціалу послуг.

ЄС також бореться проти насильства над жінками за межами Євросоюзу:

  • За останні два роки ми підтримали понад 1,5 мільйона жінок і дівчат, надаючи послуги з охорони та догляду, пов'язані з жіночим обрізанням. Зусилля щодо профілактики мають позитивний вплив: близько 3000 громад, що представляють 8,5 мільйонів людей, оголосили публічно, що відмовляються від цієї практики.
  • Що стосується дитячих шлюбів, ЄС здійснив низку ініціатив, спрямованих на зміну ставлення та практики щодо прав дівчат, охопивши понад 1,6 мільйона людей.

***

Ahead of the International Day for the Elimination of Violence against Women on 25 November, the European Commission and High Representative Federica Mogherini issued the following statement:

"Violence against women and girls is violence against the whole humankind, and should have no place in Europe or elsewhere in the world. But we all know that despite our commitment, we are still far from winning this challenge.

Violence against women happens anywhere, there is no safe place, not even at home. On the contrary. Woman are targeted at home as well as in their workplace, in schools and universities, on the street, in displacement and migration, and increasingly online through cyber violence and hate speech.

The scale of the problem stays alarming: One in three women in Europe has experienced physical and/or sexual violence. Nearly all victims of trafficking for sexual exploitation within the EU are women and girls.

In developing countries, one in every three girls is married before reaching the age of 18. There are at least 200 million women and girls who have undergone female genital mutilation, which is still performed in around 30 countries.

It is our responsibility as the EU and international community, to keep our commitment to preventing, openly rejecting and condemning all acts of violence against women and girls.

It is our duty also to support and protect the victims by creating a safe environment for them to report the crimes committed against them.

The EU is committed to keep working tirelessly with our partners to strengthen legal frameworks and institutions, supporting development and education, improving services for survivors, addressing the root causes of violence, promoting women empowerment.

But ending violence against women and girls requires a firm commitment not only at institutional level. It requires a broad involvement of international organisations, of NGOs, of the civil society at large. And most of all of men.

So our goal stays clear: eliminate violence against women and girls. The EU will stay at the forefront of this international mobilisation to defend the rights of every woman and every girl to live free and safe. We do it for our future and for our present because women are the pillar of just, open, developed and democratic societies, and nothing should deprive them of the freedom to play their role freely and safely."

The European Union has put substantial measures in place to end such violence, including:

  • The EU's Victims' Rights Directive ensures more and better rights for victims of crimes and specialised support for victims of sexual or gender–based violence.
  • The Commission is in the process of concluding the EU accession to the Istanbul Convention of the Council of Europe on preventing and combating violence against women and domestic violence.
  • The Rights, Equality and Citizenship Programme helps tackle violence against women and children through funding grassroots projects focusing on prevention of gender-based violence, supporting victims and women and girls at risk, training of professionals and capacity building of services.

The EU is also tackling violence against women outside of the EU:

  • Over the last two years, we have supported more than 1.5 million women and girls by providing services for protection and care related to female genital mutilation. Prevention efforts are having a positive impact: some 3,000 communities, representing 8.5 million people, have publicly announced that they are abandoning this practice.
  • On child marriage, the EU has undertaken a series of initiatives designed to change attitudes and practices regarding girls' rights, reaching over 1.6 million people.
Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.