06.11.19

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Підтримка ЄС цифрової економіки і суспільства: відвідайте www.eufordigital.eu - інформаційний центр цифрових розробок в Східному партнерстві – тепер і українською мовою

Logo
Підтримка ЄС цифрової економіки і суспільства: відвідайте www.eufordigital.eu - інформаційний центр цифрових розробок в Східному партнерстві – тепер і українською мовою

English version is below

Програма EU4Digital запустила свій веб-сайт - www.eufordigital.eu - багатомовну платформу, яка збирає інформацію, новини та ресурси про підтримку Європейського Союзу у розвитку цифрової економіки і суспільства в регіоні Східного партнерства.

 

Гармонізація цифрових ринків є одним з ключових результатів політики ЄС для забезпечення відчутних результатів громадянам у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Республіці Молдова та Україні. Підтримка ЄС в цій галузі здійснюється через ініціативу EU4Digital, яка об'єднує пріоритетні дії та програми на місцях.

 

На веб-сайті EU4Digital розповідається про підтримку в шести тематичних областях ініціативи, кожна з яких має окрему сторінку з відповідною інформацією, новинами, подіями та історіями успіху:

 • Правила Телекому в області телекомунікацій: дізнайтеся, як підтримка ЄС принесе користь громадянам і підприємствам за рахунок зниження витрат на роумінг, більш суворого регулювання, що дозволяє підсилити конкуренцію і інвестиції, а також права споживачів і нові можливості широкосмугового доступу.
 • Довіра і безпека: Розвиваючи довіру і безпеку в цифровій економіці, підтримка ЄС полегшує електронні транзакції, роблячи їх більш безпечними, швидкими і дешевими, а також сприяє стійкості критично важливої цифрової інфраструктури в таких областях, як телекомунікації, енергетика, транспорт або банківська справа.
 • Електронна торгівля: спрощені процедури експорту за рахунок безпаперової торгівлі та електронної логістики дозволять скоротити затримки на кордонах, підвищити безпеку операцій, скоротити витрати і підвищити конкурентоспроможність цифрової економіки.
 • Інновації в сфері ІКТ: подивіться, як ЄС підтримує інновації в сфері ІКТ, щоб стимулювати обмін передовим досвідом у дослідженнях і транскордонних інвестиціях, відкриття ринків ЄС для стартапів в регіоні та створення робочих місць для талановитої молоді.
 • Електронна охорона здоров'я: підтримка систем електронної охорони здоров'я буде корисною пацієнтам, а також системам охорони здоров'я і фахівцям, що призведе до поліпшення здоров'я громадян, підвищення ефективності надання медичної допомоги, підвищення відповідальності страховиків і поліпшенню регулювання.
 • Електронні навички: підтримуючи розвиток цифрових навичок, ЄС допомагає узгоджувати навички з потребами розвитку секторів, що розвиваються, сприяючи створенню робочих місць, розвитку приватного сектора і динамічному економічному зростанню.

 

Крім цих тематичних сторінок, веб-сайт також фільтрує контент на сторінках країн, збираючи відповідні матеріали, які також доступні на національних мовах, включаючи українську.

Крім інформації про цифрову політику, новин, заходів та історій успіху, на веб-сайті EU4Digital є бібліотека, в яку входять звіти, угоди, програмні документи, наукові публікації, дослідження та інформаційні бюлетені. Матеріали можна шукати по країні, темі і типу публікації.

Тому додайте в закладки www.eufordigital.eu, щоб залишатися в курсі цифрових розробок і дізнатися, як підтримка ЄС допомагає побудувати цифрове суспільство і економіку в регіоні Східного партнерства.

 

Контактна особа: Владислава Пунік, Action Global Communications, vladislava.p@actionprgroup.com або

тел. +38 068 921-17-67.

_________________

 

EU support for the digital economy and society: visit www.eufordigital.eu – an information hub for digital developments in the Eastern Partnership - now available also in Ukrainian

 

 

EU4Digital has launched its website – www.eufordigital.eu – a multilingual platform that gathers information, news and resources about the European Union's support for developing the digital economy and society in the Eastern Partnership region.

 

The harmonisation of digital markets is one of the EU's key policy deliverables for providing tangible results to citizens in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine. EU support in this area is channelled through the EU4Digital initiative, which brings together priority actions and programmes in the field.

The EU4Digital website highlights that support across the initiative's six thematic areas, each of which has a dedicated page with relevant information, news, events and success stories:

 • Telecom rules: find out how EU support will bring benefits to citizens and businesses through lower roaming costs, stronger regulation allowing greater competition and investments, as well as consumer rights, and new broadband opportunities.
 • Trust and Security: by developing trust and security in the digital economy, EU support facilitates electronic transactions, making them safer, faster and cheaper, and contributes to the resilience of critical digital infrastructure in areas such as telecoms, energy, transport, or banking.
 • eTrade: simpler export procedures through paperless trade and electronic logistics will reduce border delays, increase the security of operations, cut costs, and improve the competitiveness of the digital economy.
 • ICT Innovation: see how the EU supports ICT innovation to encourage the sharing of research excellence and cross-border investments, opening EU markets to start-ups from the region, and creating jobs for talented young people.
 • eHealth: support for eHealth systems will deliver benefits for patients, as well as health systems and professionals, resulting in healthier citizensgreater efficiency in provision of care, more responsive insurers, and better regulation.
 • eSkills: by supporting the development of digital skills, the EU is helping to match skills with the demands of emerging sectors, contributing to jobsprivate sector development, and dynamic economic growth.

 

Apart from these thematic pages, the website also filters content into country pages gathering relevant material, which is also available in national languages, including Ukrainian.

In addition to digital policy information, news, events and success stories, the EU4Digital website includes a library that includes reports, agreements, policy documents, academic publications, studies and factsheets. Materials can be searched by country, theme and publication type.

So bookmark www.eufordigital.eu to stay in touch with digital developments and how EU support is helping to build the digital society and economy in the Eastern Partnership region.

 

For additional information, please contact Ms Vladislava Punik, Action Global Communications, vladislava.p@actionprgroup.com or tеl. +38 068 921-17-67.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.